instuderingsfrågor till provet

advertisement
INSTUDERINGSFRÅGOR TILL PROVET
Svara så utförligt som möjligt på alla frågor. Skriv inte av exakt från boken utan försök
formulera dina svar med egna ord. PowerPointen finns på bloggen. LYCKA TILL! /Therese
Hur många var patriarkerna och vad hette de?
__________________________________________________________________________
Hur kommer det sig att Abrahams två söner inte har samma mor? (sid 92)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Berätta kort om när Abraham skulle offra sin son Isak. (sid 93)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Varför ville Gud att Abraham skulle offra Isak? (sid 93)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Hur hamnade Josef i Egypten? (sid 97)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Varför trodde Josefs far Jakob att han var död? (sid 97)
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Hur kom det sig att Israeliterna hamnade i Egypten? (sid 97)
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Varför var farao rädd för israeliterna? (sid 98)
__________________________________________________________________________
Hur kom det sig att Mose överlevde? (sid 98)
__________________________________________________________________________
Varför lämnade Mose faraos hov? (sid 98)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Varför återvänder Mose till farao?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Vad händer vid den brinnande busken? (Sid 98-99)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Gud straffar farao och Egyptens folk med 10 plågor, vilka är dessa. (sid 99+PP)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Den 10e och sista plågan är den som gör att farao till sist ger med sig och låter israeliterna gå,
vilken är den? (sid 100)
__________________________________________________________________________
Hur har israeliterna skyddat sig mot den 10e plågan? (sid 100)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Hur får israeliterna 10 Guds bud? (sid 101)
__________________________________________________________________________
I bibeln står att israeliterna vandrade i öknen i 40 år och att Mose stannade på berget i Sinai i
mer än 40 dagar. Förklara hur man kan tänka om siffran 40. (PP)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
JUDISKA TEXTER
Hur blev Tanak (gamla testamentet) till? (sid 123-124)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
BABYLONIEN
Hur fick israeliterna namnet judar? (sid 124)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
JUDENDOMEN IDAG
Varför har judarna blivit förföljda i den krista världen? (Sid. 130-132)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Vem är jude? (sid. 135)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Beskriv hur en judisk gudstjänst kan gå till. (sid. 138-139)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Beskriv skillnaden mellan mannens och kvinnans roller inom judendomen. Vad gör de olika?
Varför då? (sid. 139)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
JUDISKA HÖGTIDER
Välj två judiska högtider och berätta om dem. Vad firar man? Vad gör man? Har man
speciella kläder? Sjunger man eller läser man något speciellt? (Sid. 140)
1._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Förklara dessa ord:
MONOTEISM
__________________________________________________________________________
POLYTEISM
__________________________________________________________________________
SYNAGOGA
__________________________________________________________________________
TANAK
__________________________________________________________________________
TALMUD
__________________________________________________________________________
TORA
__________________________________________________________________________
MESSIAS
__________________________________________________________________________
Här handar det om att du själv ska fundera och reflektera över olika historier ur den
judiska bibeln (TANAK). Det finns inga rätta svar på de här frågorna men tänk på att du
behöver motivera och underbygga dina tankar för att få högre betyg.
På vilket sätt kan man diskutera att Mose och andra personer i bibeln har eller inte har funnits
i verkligheten? Vilka källor finns? Hur argumenterar man emot dessa? (Sid 107-108)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Profeten Elia levde på 800-talet före kristus, en tid då många hade slutat tro på Jahve (Gud)
och istället börjat tillbe guden Baal.
Vad kan berättelsen om Elia ha för budskap? Hur påverkar det berättelsens budskap att Elia
kämpade ensam? Hur man kan tolka berättelsen i modern tid? (sid 117-118)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Genom historien, både i Sverige och i andra länder, har de 10 budorden legat till grund för
lagar, regler och sociala konventioner. Även i vår tid anser många människor att alla länder
och deras invånare bör följa de 10 budorden.
 Välj minst 2 och max 4 budord och resonera kring hur dessa kan vara relevanta även
idag.
Du kan ta hjälp av frågorna nedan, om du vill.
-Reflektera kring ett samhälles struktur och om/hur de är beroende av gemensamma konventioner (oskrivna regler).
-Behöver man vara religiös för att följa buden?
-På vilka sätt kan dagens samhälle gynnas av att alla följer ett eller flera budord?
-Finns det sociala och/eller moraliska/etiska skillnader mellan dagens samhälle och det Mose
levde i? (sid 102)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
I berättelsen om Jeriko verkar det som att Gud bara bryr sig om sitt eget folk, israeliterna. Vid
utgrävningar i Jeriko visade det sig att staden legat i ruiner långt innan den tid bibeln
beskriver att israeliterna kom. Kan denna berättelse ha ett dolt budskap? Reflektera kring hur
författaren till berättelsen om Jeriko kan ha tänkt när han skrev den. Ville han bevisa något?
Ville han lära ut något? (sid 109-110)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Arkeologen och professorn Israel Finkelstein berättar att man inte hittat särskilt mycket fynd
som stödjer bibelns storslagna berättelser och David och Salomo. Vad kan man ha tjänat på
att hitta på eller förstora berättelser om David och Salomo? Reflektera kring hur historierna
kan påverka dagens judar. (sid110 och 116)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Download