Introduktion vecka 1: Hjärtavdelningen Välkommen Tema

Introduktion vecka 1: Hjärtavdelningen
- för tro handlar om att ha ett öppet hjärta för Gud och vår nästa
Välkommen
Välkommen till hjärtavdelningen. Tro handlar om att ha ett öppet hjärta för Gud och för andra
människor. Det är därför detta förlopp kallas för Hjärtats språk, och därför börjar vi också
på Hjärtavdelningen. Vi behöver se in i oss själva och fråga: "Hur är det med mitt hjärta? Är det öppet
eller stängt för Gud? Är det öppet eller stängt för andra människor?"
Tema
Varje gång vi pratar om något som är viktigt, varmt och gott, använder vi ordet hjärta. "Jag älskar dig
av hela mitt hjärta", säger vi till den vi håller av på ett särskilt sätt. "Han lägger ner hela sitt hjärta i
projektet" kan vi säga om en som går in 100% för något. "Hjärtliga lyckönskningar" och "Hjärtliga
hälsningar" är också sätt att uttrycka den värma vi känner i en relation. Vi använder hjärta som ett
uttryck för mitt innersta jag, hela mitt väsen. Så används också ordet i Bibeln, hjärtat är människans
centrum, där våra känslor, vår vilja, våra tankar och idéer hör hemma.
Allt vad vi har
När Gud genom Jeremia säger att han lägger sin lag i vårt inre och skriver den i våra hjärtan, så är det
ett uttryck för att Guds vilja skall genomtränga hela vårt liv och allt vad vi är (Jeremia 31:33). På
samma sätt säger Josua till israeliterna att de skall vända sina hjärtan till Gud som ett uttryck för den
fullständiga överlåtelsen till Gud (Josua 24:23).
Då hjärtat är ett uttryck för människans innersta väsen, används det som bild för den plats, där Gud
och människan når varandra. Det ser vi t ex när Paulus skriver till församlingen i Galatien: Och
eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: ”Abba! Fader!”
Galaterbrevet 4:6.
Eller när han skriver till församlingen i Korinth: Ty Gud, som sade: ”Ljus skall lysa ur mörkret”, har lyst
upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt
ljus. 2 Korintherbrevet 4:6
Det centrala temat i Bibeln är att människan är skapad till att leva i gemenskap med Gud och andra.
Det kan vi bara göra när vi har ett öppet hjärta.
Det stängda hjärtat
Men Bibeln använder också bilden av det stängda
hjärtat som en motsats till det öppna hjärtat, ett hjärta
av sten i stället för ett hjärta av kött. Då Gud sände
Moses för att föra israeliterna ut ur slaveriet i Egypten
gjorde Farao sitt hjärta hårt och lät inte israeliterna
lämna landet. Våra hjärtan kan på samma sätt bli
förstenade och stängda.
Flera ställen i Bibeln beskriver hjärtat som omgivet av fett
- och det syftar inte på hjärt- och kärlsjukdomar. Det är
ett uttryck för ett okänsligt hjärta. Se t ex Psalm 119:70. I
Nya Testamentet används ett intressant uttryck för
detta, sklerokardia, det är grekiska och
betyder hårdhjärtad. Sklero betyder hård och det är
samma ord vi känner igen från sjukdomen skleros. Att ha
ett hårt hjärta i förhållande till Gud och människor är
alltså att lida av hjärte-skleros. Hjärtat förtvinar och
fungerar inte längre som det är tänkt. Så kan det bli i vårt
förhållande till Gud, andra och oss själva.
Det slutna hjärtat är en träffande bild på våra liv. Det kan
finnas många orsaker till att våra hjärtan stängs inför
andra människor och Gud, och - intressant nog - även
inför oss själva!
När våra hjärtan är stängda förvrängs
bilden av vem vi själva är
Vi ser inte att vi är Guds älskade barn och vi lever inte
heller så. Jesus säger att vi får födas på nytt
(Johannesevangeliet 3:3). Att födas på nytt är att få
ett nytt hjärta, ett öppet hjärta, och det handlar både
om vem vår nästa är och vem vi själv är.
Det är givetvis skillnad på hur stängt och hårt vårt
hjärta kan vara - och varför det har blivit så. I allvarliga
former kan det ta sig uttryck i våld, brutalitet,
arrogans och girighet. Men det finns mildare former.
En mildare form av våld är fördömelse, en mildare
form av brutalitet är okänslighet, av arrogans att vara
självcentrerad, av girighet egoism.
Man kan likna vårt hjärta vid ett ägg
Skalet måste gå sönder för att livet skall komma ut. På
samma sätt måste vårt innersta ibland brytas upp för
att bli öppet för Gud, så vi kan bli de fria människor
Gud har skapat oss till att vara. Det kan vara en smärtsam process. Att leva med ett öppet hjärta
innebär också att leva med ett brutet hjärta. David säger: "Skapa i mig Gud, ett rent hjärta, ge mig ett
nytt och stadigt sinne." Psalm 51:12. Han ber Gud ge honom ett nytt, ett rent hjärta. Han vet att han
inte kan göra detta själv. Vi föder inte heller fram
oss själva på nytt, men vi kan öppna oss för att Gud
skall göra det.
Men samtidigt kan och skall vi göra något själva. I
Hesekiels bok lyder uppmaningen: "Sluta upp med
alla era brott mot mig. Skapa er ett nytt hjärta och
en ny ande." Hesekiel 18:31 Hesekiel pekar på
sambandet mellan vårt sätt att tänka och vårt sätt
att leva på. Vi kan inte tänka oss till ett nytt sätt att
leva på, men vi kan leva oss till ett nytt sätt att
tänka på - det är det vi lära oss på Hjärtavdelningen.
"När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig skall jag låta er finna mig
säger Herren." Jeremia 29:13-14
Se framåt
Denna vecka handlar om att se in i sig själv och fråga: Är mitt hjärta öppet eller stängt för Gud och för
min nästa?
Men lika viktigt är det att vi själva tar steg i den riktning som Gud pekar på, lika avgörande är att vi
inte tror att vi kan klara det på egen hand.
Först och sist handlar det om att vi låter Gud komma till våra liv. Det är Gud som kan ge oss nytt liv.
Ämnet för nästa veckas samtal är hur vi möter Gud.
Vårt upptäckande av detta är också något vi inte gör på egen hand. Vi får göra det tillsammans. Vi får
både ge och ta emot uppmuntran och stöd från varandra.
Steg i tro





Läs texten om Andlig dagbok här på bloggen och planera för hur du vill forma din tid med
Gud.
Starta din dag med denna bön: "Gud idag vill jag leva med ett öppet hjärta för dig och för
andra."
Sluta din dag med att överväga om du har levt dagen med ett öppet eller stängt hjärta. Tacka
Gud för att det är en ny dag imorgon.
Om du har kört över en annan människa för att ditt hjärta var hårt och fördömande, så vid
första möjlighet, gå till honom eller henne och be om förlåtelse och upplev hur du själv blir
fri.
Överväg ditt liv i förhållande till Gud, din familj, din nästa, församlingen. Är det ett särskilt
steg som denna veckas läsning, bön, övervägningar och samtal har utmanat dig till att ta i en
eller flera av dessa relationer?