Bibel - om att läsa med hjärtat

advertisement
Bibel
- om att läsa med hjärtat
Bibeln kan vara svår att läsa och förstå
Emellanåt kan man stanna upp och undra vad det är man egentligen har läst om och vad det betyder.
Det är märkliga namn, underliga berättelser, syner och profetior och korta uttalanden blandade med
Jesu liknelser, tröstande och vägledande ord. Det finns också uppenbart motstridiga framställningar
av Gud - både som skoningslös krigare och som omsorgsfull far och mor, fredsskapare och försonare.
Böcker med stränga lagar sida vid sida med berättelser om att nåd går före rätt. Hur skall man få
rätsida på detta?
En tumregel
En god tumregel är att det som verkar otydligt tolkas i ljuset av det som är tydligt. Det tydligaste vi
finner i Bibeln är Jesus liv, hans död, uppståndelse och hans kallelse till oss om att vara hans
lärjungar. Det är det som vi utgår ifrån för att tyda det andra. Samtidigt är det några grundläggande
berättelser i Gamla Testametet som pekar fram emot Jesus och som ger klangbotten for de många
olika berättelserna. Något av detta kommer vi att beröra vecka 5 - Himlen på glänt.
Det är gott att studera Bibeln. Det ger oss en djupare förståelse för Bibelns budskap, som vi inte kan
vara utan. Man kan studera Bibeln ensam, men ännu mer utbyte får man när man gör det
tillsammans med andra i en gemenskapsgrupp. Det finns många hjälpmedel för detta i böcker,
lexikon och på internet.
Att läsa Bibeln med hjärtat
Här vill vi introducera det som kan kallas för att läsa Bibeln med hjärtat. Det är en gammal tradition
som på latin kalla lectio divina, och på svenska vanligtvis för andlig läsning. Här är målet, inte att
studera texten utan, fördjupning. Det är en form av bedjande läsning över ett textavsnitt från Bibeln,
som ofta är relativt kort. Önskan med denna form av läsning är att öppna sig för att läsningen kan
leda till en tunn plats (temat vecka 2), där Gud kommer nära och vårt hjärta är öppet och lyhört för
Gud. Här kommer en enkel vägledning för att läsa Bibeln med hjärtat. I avsnittet Andlig dagbok, på
bloggen hjartatssprak.bogspot.se, hittar du även en annan variant för detta:
Förberedelse
Var stilla. Hitta en plats och en tidspunkt där du har lugn runt omkring dig. Ta en minut eller två till
att stilla ner dig. Ställ in dig på att du nu skall lyssna till ett viktigt budskap. Påminn dig själv om att du
är i Guds närvaro och att han älskar dig. Fråga dig själv: Är mitt hjärta öppet för Gud? Be en kort bön
om det.
1. Läs
Välj på förhand ett bibelord. Du kan följa en bibelläsningsplan eller välja den text som anges här i den
dagliga läsningen på Hjärtats språk. Läs verserna ganska långsamt. Läs dem högt ett par gånger tills
orden sjunker in hos dig.
2. Meditera
Sitt nu stilla och låt ord och tankar komma till dig. Du skall inte göra ett bibelstudium av texten,
men höra hur orden tröstar, vägleder, utmanar eller kallar dig. Om det är en berättelse som du har
läst, kan du också meditera över den genom att leva dig in i den och föreställa dig att du är med i
den. Om du t ex har läst några ord från Bergspredikan, så föreställ dig hur det måste ha varit att
lyssna till dessa ord som lärjunge, som man, som kvinna, som en av de föraktade tullindrivarna, eller
någon annan.
3. Be
När du har läst och mediterat är nästa steg att be. Kanske vill du formulera en bön utifrån ett särskilt
ord som trädde fram i din läsning. Bönen kan bli att du bär med dig just det ordet resten av dagen.
De tankar som dyker upp, när du kommer ihåg ordet, låter du bli till bön.
Denna Andliga läsning kan göras under 10 minuter, men du kan också förstås ge mer tid för det
någon gång ibland. Du kan välja att göra läsningen på egen hand eller tillsammans med andra, där ni
också talar om det som ni har läst och berörts av.
Det är viktigt att du inte försöker pressa fram något i din läsning. Det är långt ifrån alltid man
upplever något särskilt och det är inte frågan om ett tillfälle att jaga upplevelser på. Var avslappnad,
ostressad, utan tanke på prestation och fromhet. Var helt enkelt dig själv i Guds närvaro, öppna ditt
hjärta och se vad som händer.
Download