Riksstämma
6-7maj2017
KungligaMusikhögskolan(KMH)
Valhallavägen105Stockholm
ArrangörRöstforumsförbundsstyrelse
isamarbetemedRöstforumStockholmochKMH
Hur Du anmäler dig
till Röstforums Riksstämma
Välkommen till Röstforums riksstämma 6-7 maj 2017
på Kungliga musikhögskolan i Stockholm!
Anmäl ditt intresse till [email protected]
Du får då ett svarsbrev som bekräftar om det finns plats för dig
(max 120 deltagare, inkl. 20 studentplatser).
För att bekräfta din plats betalas deltagaravgift + ev. middagsavgift till
Röstforum PG 44 94 158 -1 senast 10 april.
Deltagaravgifter:
Medlem:
Enbart stämman 1250:Kurs inkl middag med vin 1700:Kurs inkl middag med alkoholfri alternativ 1650:-
Studentmedlem
(20 studentplatser – först till kvarn gäller)
Enbart stämman 500:Inkl. middag med vin: 950:Inkl. middag med alkoholfritt alternativ 950:-
Icke-medlem:
Enbart stämman 1675:Inkl. middag med vin: 2125:Inkl. middag med alkoholfri alt. 2075:-
Medverkande
Föreläsare
ANDERSOLSSONinspirerarmänniskortillenbättreandning,bättresömn,mer
energi,ökadnärvaro,färrehälsoproblem,bättrekommunikationm.m.Harskrivt
bokenMedvetenAndningochtagitframhjälpmedelförattunderlättabättre
andning,RelaxatorandningstränareochSleepTape.
LAURAENFLO,med.dr.,arbetarsompatentingenjörielektro-ochmätteknik,
föreläsareochbloggarepåPatent-ochregistreringsverket(PRV).Honharforskat
ommänniskorösteniSverigeochUSA,samtärverksamsomklassisksångerskaoch
viceordförandeiRöstforumsförbundsstyrelse.
STAFFANMORÉN,foniaterochÖron-,Näs-ochHals-specialistpåAkademiska
sjukhusetiUppsala,doktorandvidUppsalaUniversitet.
ELISABETHBENGSON-OPITZärföddiGöteborg.Diplomiopera-och
konsertsångsamtsångpedagogik.EftermångaårssjungandeiTyskland,Italienoch
SydamerikablevhonutnämndtillprofessorisångochsångmetodikvidUniversität
derKünsteiBerlinochvidHochschulefürMusikundTheateriHamburg,därhon
varitverksamdesenaste20åren.(Vårinternationellaföreläsare)
MARIANNEEKLÖF,operasångareochsolistsedandrygt30årtillbaka,sedan1995
påKungligaOperan.Honharettstortintresseförgestaltning,sceniskplatsförröst
ochuttryckochförröstensmöjligheterisångochtal.SamtalarmedSOPHIE
TOLSTOYREGEN,skådespelareochlogonom.
Workshops
SUSANNAMOSER:Rörelse–enbromellankroppochröst.Rörelse-pedagogochleg
fysioterapeut.HararbetatvidteaterhögskolornaiMalmöochLuleå.Äridagverksam
vidStressmottagningenKognitivaTeametRehabStockholmsamtsombehandlare,
pedagogochföreläsareiMoserMovement.
LOTTALINDQUIST:Denmusikdramatiskarösten-attlotsasångareninåtrollen.
Operasångerska,regissör,scenretorikerochinstruktöriscenspråkmeduppdragvid
bl.a.Operalabb,Operastudion,musikallinjernavidSMIochBalettakademien,
Operahögskolan,Rytmus,mfl.PianistNIGARDADASCHEVA.
SUSANNEROSENBERG:Improvisationifolkligsång.Sångerska,pedagog,forskare.
PrefektförinstitutionenförfolkmusikochprofessorisångvidKMH.
Flermedverkandepresenteraspåsistasidan….
Program
Lördag6maj–NathanMilsteinsalen
08.30-09.20
RegistreringiKMH´sentréhall
09.20-09.30
Välkommen!
09.30-10.00
ANDERSOLSSONMedvetenAndning–
grundenförhälsa,energiochharmoni
10.05-10.35
LAURAENFLOTeknikförröstutveckling
10.35-11.00
PAUS
11.00-11.30
Workshops/visningavnyaKMH
11.40-12.10
Workshops/visningavnyaKMH
12.10-13.30
LUNCH
13.30-14.00
Workshops/visningavnyaKMH
14.10-14.40
Workshops/visningavnyaKMH
14.40-15.00
PAUS
15.00-15.30
MARIANNEEKLÖFOperasångarensröstligaLördagkväll Entréhall
utmaningar.PianistNIGARDADASCHEVA
15.30-15.45
VadhänderInomRöstforum?
16.00-17.15
Röstforumsriksstämma2017
Lördagkväll Entréhall/RestaurangOktavKMH
18.30-19.00
Fördrinkochunderhållning 19.00-00.00
MiddagmedSkandinaviskbuffé
Underhållning
Förbundetförallasomärintresseradeavrösten–
yrkesmässigtellerprivat.
Röstforum
Viärca500medlemmarochharfyralokalföreningar:RöstforumVäst,RöstforumÖst,
RöstforumMalmö–LundochRöstforumStockholm.
Röstforumharmedlemmarurolikayrkeskategorier
somsångpedagogersångare,skådespelare,
körledare,körsångare,läkare,lärare,logopeder,
logonomer,foniater,forskarem.fl.
www.rostforum.se
www.facebook.com/rostforum
/
Söndag7maj–NathanMilsteinsalen
09.00-09.10
Uppmjukningavkroppochröst
09.10-09.40
09.40-09.50
STAFFANMORÉNTalochrösthosvuxna
behandladeförläpp-,käk-ochgomspalt
09.50-10.20
Pristagarepresenterarsittarbete
10.20-10.45
PAUS
10.45-11.25
VårinternationellaföreläsareELISABETH
BENGTSON-OPITZAnti-agingförrösten
Röstfondenspristillbästaexamensarbete
inomröstområdet.
11.30-12.00
EWAMARIAROOS&FREJLINDQVIST
Röstensomhuvudrollsinnehavare
12.00-12.30
Avslutning
Flermedverkande
EWAMARIAROOS:SkådespelarensomlämnadeStockholmsstadsteateroch
utbildadesigtilllogonom.Undervisarbl.airöst&tal,textinterpretation,muntlig
framställningpåSMIochTeologiskahögskolan.FlitiguppläsarepåDagenDikt
(P1),recitatörtillmusikikyrkorochannorstädes.Röst-ochtextnörd.
FREJLINDQVIST:Skådespelare,regissörochdramatiker–företrädesvisi
StockholmochHelsingfors.ÄvenlärareiscenframställningvidTeaterhögskolani
Luleå.Hansmångfacetteradeverksamhethargetthonomgodamöjligheteratt
upplevaröstensochtaletsfunktionurfleraperspektiv.