Instruktion daganteckningar HSL

advertisement
Hälso- och sjukvårdsanteckningar
Anteckna endast det som avviker från det ”normala” tillståndet
•
Alla arbetsuppgifter som görs efter delegering från sjuksköterska, arbetsterapeut
och sjukgymnast.
•
Fallolyckor
•
Avvikelser som gäller hälso- och sjukvården
•
Specifik omvårdnad/rehabilitering som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och
sjukgymnast.
Kan t ex vara:
-
Överkänslighet /Allergi
-
Andning/cirkulation; luftvägs- cirkulationsproblem, blödning, ödem/svullnad,
kroppstemperatur.
-
Nutrition; aptit, törst, kost, munhålans kondition som påverkar ätandet, under- eller övervikt,
blodsockernivå, illamående och kräkning, uttorkning, övervätskning.
-
Elimination; urin, avföring, förstoppning, diarré och stomi.
-
Hud/Vävnad; Förändringar och besvär i hud, slemhinnor, andra vävnader t ex muskler, hår
och naglar. Rodnad., utslag, klåda. Sår, ögon, öron-näsa-hals.
-
Aktivitet; förmåga all klara sitt dagliga liv t ex, födointag, förflyttning, rörlighet, förlamning,
spasticitet, kramper, ledstelhet, muskelsvaghet, skador på rörelseapparaten t ex stukningar.
Träning och observation.
-
Sömn; trötthet, utmattning, orkeslöshet. Faktorer som underlättar eller hindrar sömn och
vila.
-
Smärta/Sinnesintryck; akut eller kronisk smärta eller obehag. Syn-, hörsel-, lukt-, smak-,
känsel- och balansrubbningar.
-
Observation/övervakning; bedömning och särskild övervakning av olika funktioner och
problemområden, t ex andning, cirkulation, medvetande, känslomässigt tillstånd.
-
Utvärdering; av medicinska/rehabiliterande insatser
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards