Hälso- och sjukvårdsenheten
Socialförvaltningen
AVVIKELSER HSL RAPPORT - RUTIN
Handläggare:
Ann-Britt Christensen
Befattning:
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Upprättad:
2014-08-11
Version:
2 (2015-06-12)
AVVIKELSER HSL RAPPORT - RUTIN
Patientsäkerhetslagen säger att vårdgivare har en skyldighet att informera patienter om inträffade
vårdskador enligt kap 3 § 8
§8
Vårdgivaren ska snarast informera en patient som drabbats av en vårdskada om
1 att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,
2 vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,
3 möjligheten att anmäla klagomål till IVO(inspektionen för vård och omsorg) enligt 7 kap 10 §,
4 möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller frånläkemedelsförsäkringen, samt
5 patientnämndernas verksamhet
Informationen skall lämnas till en närstående till patienten, om patienten begär det eller inte själv kan ta del av
informationen.
Uppgift om den information som har lämnats ska antecknas i patientjournalen.
PROCESS: RAPPORTERING:
Vad skall rapporteras:
Händelse då personskada eller sjukdom har uppkommit p.g.a. vård och behandling eller då det finns risk
för personskada eller sjukdom om händelsen upprepas
Händelse där personskada eller sjukdom har uppkommit eller skulle kunna uppstå, som inte räknas till
vård och behandling
Exempel på vad som ska anmälas är:

Fallolyckor och fallskador

Brister i eller felaktig läkemedelshantering

Brister i omvårdnaden (trycksår, vårdrelaterad infektion, kontraktur, ej utförd ordination eller
delegerad uppgift)

Brister i, eller avsaknad av dokumentation och information

Felaktig användning, funktion, konstruktion eller brister eller fel i samband med användning av
medicintekniska produkter(hjälpmedel, sängar, grindar, rullstolar, liftar, liftselar, osv.)

Vårdkedjeproblematik internt mellan professionerna

Vårdkedjeproblematik mellan huvudmän ska rapporteras i avvikelsesystemet LISA

Annan händelse som orsakat eller riskerat orsaka sjukdom eller skada som inte är uppräknad här
1 av 2
RUTIN: RAPPORTERING:

Den personal som upptäcker avvikelsen rapporterar omgående muntligt till tjänstgörande
sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast (beroende på händelsens art)

Tjänstgörande sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast (beroende på händelsens art) gör en
bedömning och vidtar nödvändiga åtgärder

och ger därefter instruktion/ordination/information till personalen

Viktigt att alltid kontakta sjuksköterska när någon fallit, även om man bedömer personen som
oskadd, eftersom skador kan upptäckas först i ett senare skede

Information om skada samt akuta åtgärder lämnas snarast till patienten/närstående av Legitimerad
Hälso- och sjukvårdspersonal (sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast, beroende på
händelsens art)

Rapporteras av personal på blankett RAPPORT FÖR AVVIKELSER enligt HSL

Avvikelser där personal(alla professioner) är inblandad ska rapporten skickas till vederbörande
enhetschef

Vederbörande enhetschef dokumenterar i Procapitas avvikelsemodul. Bevakning läggs till MAS

Vid fall avgör sjuksköterskan om avvikelserapport ska skrivas

Fall avvikelse skickas till Patientansvarig sjuksköterska

Sjuksköterskan dokumenterar fallavvikelsen i patientjournalen samt avvikelsemodulen i Procapita.
Bevakning läggs till MAS

Personalen skall göra en anteckning i social dokumentation om händelsen.

Patientansvarig sjuksköterska arbetsterapeut eller sjukgymnast, samt enhetschef (beroende på
händelsens art) skall analysera avvikelsen och samtala med berörda.

MAS ska ta ställning till eventuell Lex Maria anmälan, eller annan anmälan till socialstyrelsen.
Information till patienten/närstående om sådana åtgärder lämnas i så fall av MAS
 Hur varje enhet bedrivit sitt patientsäkerhetsarbete, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat
som har uppnåtts rapporteras till MAS, som sammanställer och redovisar till Socialnämnden och i
den årliga patientsäkerhetsberättelsen.
2 av 2