Rutin vid stöld av läkemedel

MAS
2006 uppdat Feb 2012
Flik 8.4.
Riktlinjer vid misstanke om eller vid konstaterad
läkemedelsstöld
En sammanfattning av kända läkemedelsstölder idag visar på att
beroendeframkallande och smärtstillande läkemedel ofta är involverade när
läkemedelsstöld sker inom Socialtjänsten.
Dessa läkemedel är attraktiva för personer med drogproblem och även för
försäljning.
Det belyser vikten av att arbeta drogförebyggande inom socialtjänstens
verksamheter.
Varje kommunanställd medarbetare omfattas av Bjurholmkommuns alkohol och
drogpolitiska program.
Alla nyanställda skall informeras om programmet.
Ansvarsfördelning
Enhetschef är ansvarig för
• att se till att säkra rutiner finns för läkemedelshantering för att tillgodose
den enskildes behov av rätt medicinering
• att omvårdnadspersonal arbetar efter rutiner enligt MAS i
läkemedelshanteringen
• att informera alla anställda om att de omfattas av Bjurholm kommuns
alkohol- och drogpolitiska program
• att tydligt och tidigt påtala misstanke om missbruk hos medarbetare
• att uppmärksamma och vidta åtgärder för att undanröja missbruk
• att vid utvecklad beroendeproblematik medverka till adekvat och
konsekvent behandling i syfte att nå drogfrihet
• att tidigt koppla in berörd facklig organisation
• att tillsammans med läkemedelsförrådsansvarig sjuksköterska göra
analys av läkemedel, signaturlistor, nyckelhantering samt
kontrollräkning av läkemedel samt stämma av mot personalens
tjänstgöringsscheman
• att avvikelserapport upprättas och skickas till MAS
• att rapportera till områdeschef/verksamhetschef
• att information ska ges i personalgruppen
• att kontakta personalsekreterare när det finns en misstänkt person
• att ansvara för eventuell apoteksfaktura, som uppkommit genom ökade
läkemedelskostnader pga stöld
• att tillse att utredning dokumenteras
• att informera boende och närstående
Läkemedelsförrådsansvarig sjuksköterska är ansvarig för
• att kontrollräkna och göra sammanställning av typ av läkemedel samt
antal
• att omgående informera och samverka med enhetschef
• att sammanfatta kostnad, vid eventuell ersättning till den enskilde
• att omgående informera om avvikelsen för boendeenhetens ansvariga
sjuksköterska
Medarbetare vid arbetsplatsen är ansvarig för
• att omgående rapportera både till enhetschef och sjuksköterska, både vid
misstanke om och vid konstaterad stöld
• att skriva avvikelserapport
Verksamhetschef/socialchef är ansvarig för
•
•
•
•
•
att informera enhetschefer om det alkohol- och drogpolitiska
programmet
att polisanmälan görs
att stödja enhetschef i analys, utredning, dokumentation och samtal
att det finns kunskap om det alkohol- och drogpolitiska programmet
inom sitt område
att ta ställning till och besluta om eventuell disciplinåtgärd