här!

advertisement
Strömsunds Ridklubb
Policy för alkohol- och drogfrågor
Många människor mår inte bra och det finns alltid många orsaker till varför. En del människor
orkar inte med att reda ut sina problem utan flyr ifrån verkligheten med hjälp av alkohol eller
droger. Det farliga med denna verklighetsflykt är att det är mycket svårt att hitta tillbaka,
många blir beroende. De blir fångar i en värld där normala sociala relationer inte fungerar.
Familj, arbete och arbetskamrater får underordna sig ett behov som ingen egentligen vill vara
beroende av.
Enligt arbetsmiljölagen ( AML ) har arbetsgivaren ansvaret för att anställda inte utsätter sig
för ohälsa eller olycksfall i arbetet och att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att
åstadkomma en god arbetsmiljö.
Onykterhet, bakfylla eller drogpåverkan försämrar odiskutabelt arbetsmiljön och säkerheten i
arbetet, både för den som är påverkad och för omgivningen.
Att hjälpa den som har drogrelaterade problem och att förebygga missbruk är mer än en
lagstadgad skyldighet. Det är en medmänsklig angelägenhet. Attityden mot missbruk ska vara
att ”lägga sig i” och att ”bry sig” Låt gå attityden gynnar ingen, varken missbrukaren själv
eller omgivningen.
I det dagliga arbetet har arbetskamrater störst möjlighet att tidigt uppmärksamma tecken på
missbruk. Arbetskamrater har ett ansvar att reagera och att ”lägga sig i” vid misstanke om
alkohol- eller drogproblem. Att aktivt reagera mot alkohol - och drogmissbruk kan vara
obehagligt och obekvämt för stunden. Att blunda för problemen är lättare. Lättare men
farligare för alla parter. Att lägga sig i och ställa krav är att visa omtanke. Ge därför akt på
signaler som kan tolkas som behov av hjälp. Stjälp inte en arbetskamrat genom att hjälpa till
med att dölja hans/hennes missbruk.
Grundsyn
Alkohol- och drogmissbruk och arbete går inte att förena.
 All betald arbetstid skall vara alkohol- och drogfri. Gäller även representation på






betald arbetstid.
På kurser, konferenser och personalfester ska återhållsamhet råda och alkoholfria
alternativ erbjudas.
Vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan kan arbetsgivaren genomföra
alkohol/drogtest
Samtal med enskild individ angående dennes missbruk sker i förtroende.
Person som står under påverkan av läkemedel ( gäller även av läkare ordinerat ) ska ha
sådana arbetsuppgifter där ej säkerhetsrisk föreligger.
Arbetsgivaren är ansvarig för att en rehabilitering planeras.
Plan för rehabilitering görs i samråd med berörd person. Om så är lämpligt, även
dennes familj och ev. facklig organisation.
På Strömsunds ridklubbs anläggning vistas många barn och ungdomar, och de ska känna
trygghet när de vistas på ridskolan. Vuxna ska vara goda föredömen och förebilder för de
unga. Alkohol- och drogpåverkade besökare inom anläggningen tolereras inte.
Strömsunds ridklubbs alkohol – och drogpolicy gäller även för ideellt arbetande medlemmar.
Download