Om barn i familjer med missbruk

advertisement
Om barn i familjer
med missbruk
– fakta och förhållningssätt för professionella
Drugsmart är en hemsida om alkohol och andra droger för unga mellan 13
och 19 år. Det finns faktasidor, en frågelåda, ungas egna berättelser, chatt,
bloggar, interaktiva verktyg och vägar till råd och stöd. Dessutom finns det
sidor för dig som har en förälder som missbrukar alkohol, narkotika eller
läkemedel och sidor för dig som vill engagera dig och skapa drogfria
aktiviteter.
Drugsmart drivs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Det finns också sidor
för vuxna på Drugsmart. Där kan lärare, fritidsledare och andra få tips på hur man kan arbeta med
alkohol- och narkotikafrågor.
Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem (Statens Folkhälsoinstitut, Ljungdahl, 2008)
Barn och unga i familjer med missbruk – Vägledning för socialtjänsten
och andra aktörer Socialstyrelsen, 2009)
Individual Coping and Alcohol Intervention Program (Helena Hansson
och Ulla Zetterlund, 2008)
Föra barnen på tal – när en föräldrer har psykisk ohälsa (Tytti Solantaus,
2006)
Mer information
www.drugsmart.com
www.kuling.nu
www.maskrosbarn.org
www.encare.se
www.barnsomanhoriga.se
www.barngruppsstudien.se
Detta informationsblad är skrivet av Nicklas Kartengren, projektsamordnare CAN, faktagranskat av Ulla
Zetterlund, Dr med vet och Annemi Skerfving, doktorand och framtaget i samarbete med FORUM,
Forskningscentrum för psykosocial hälsa, Karolinska Institutet.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN
Box 70412, 107 25 Stockholm / www.can.se / 08-412 46 00
Foto: Jerker Andersson Layout: Bullit reklambyrå
Källhänvisning
Förhållningssätt
Att samtala med barn
Som professionell har du stora möjligheter att hjälpa barn i familjer med missbruk genom att lyssna och
samtala. Nedan följer några tips som vi på CAN försöker hålla oss till i vårt arbete med stöd och hjälp via
hemsidan Drugsmart.com.
Avslöja myter
Våga prata om alkohol, missbruk, beroende och negativa konsekvenser. Att höra att inte alla personer med
alkoholproblem sitter på en parkbänk och luktar illa eller att personer med beroende är ”dåliga” människor
kan vara skönt som anhörig. Det kan också vara skönt att veta att ens kompisar fått höra detta i t ex
klassrummet i samband med ANT-undervisning.
Förmedla information
Barn i familjer med missbruk behöver förstå att det inte är deras fel att dess förälder har problem. Och att
det är vuxnas ansvar att försöka lösa vuxnas problem. Att få kunskap om vad missbruk och beroende är och
hur alkohol och andra droger påverkar individen och samhället är också viktigt.
Lära ut positiva coping-strategier
Enkla, konkreta tips på hur man kan göra för att må bättre när man påverkas negativt av missbruk i
familjen. Att be om hjälp, att prata med någon man har förtroende för, att träna på kommunikation och
problemlösning.
Förmedla hjälp
Det finns ofta hjälp att få i skolan, på internet, i kommunen och på andra sätt. Som professionell bör man
känna till och kunna hänvisa till lokala stödgrupper och andra stödinsatser. Ta reda på var föräldrar och
barn kan få hjälp just i din kommun/stadsdel.
Förmedla hopp
Det är viktigt att förmedla att den som missbrukar alkohol eller andra droger kan bli frisk och att barn har
rätt att må bra oavsett om den vuxne slutar eller fortsätter att missbruka.
Att samtala med föräldrar
Att tala med föräldrar om alkoholbruk eller andra problem i familjen är svårt. Som professionell bekymrar
man sig ofta över om det man tror sig veta om en förälders problem stämmer eller inte. Man kan också
vara orolig för att föräldern ska förneka problemen eller bli arg på barnet som har berättat. Det kan leda till
att man undviker att prata med föräldrarna om problem i familjen och lämnar barnet ensamt med att
hantera de svårigheter det innebär.
Istället för att föra något i bevis bör man ha fokus på det barnet bekymrar sig över och beskriva det så
konkret som möjligt för föräldrarna. Utgångspunkten är att inte skuldbelägga eller döma föräldrarna eller
komma med färdiga lösningar på problemen. Om man utgår från att samtalet med föräldrarna är
nödvändigt för barnens bästa så kan man undvika eget obehag inför samtalet.
I ett samtal om barnets situation behöver inte fokus ligga på att få föräldrarna att sluta missbruka. Däremot
bör man känna till var professionell hjälp finns att tillgå och kunna hänvisa vidare. Fokus bör istället ligga
på att barn oroas av sina föräldrars problem och att oron påverkar hur barnet fungerar i skolan och i andra
situationer. Om föräldrarna inser detta så är de oftast också positiva till att barnet erbjuds hjälp och stöd.
Några råd på vägen
- Nämn att barn ofta oroar sig över sina föräldrars
och familjens problem.
- Förklara att det är mycket svårt för barn att
berätta om problem i familjen och att de drar sig
för det i det längsta.
- Om barnet har berättat - betona att det är modigt
av barnet att be om hjälp för sig och sin familj.
- Om barnet inte har berättat – säg att du/ni ändå
har förstått att det är något som tynger barnet och
att det har med hemsituationen att göra.
Fakta
Hur många?
Idag finns inga säkra uppgifter om hur många barn som lever med föräldrar som har missbruks- eller
beroendeproblem. Det gäller både i Sverige och internationellt. En förklaring är att de studier där man
uppskattar antalet bygger på olika definitioner av missbruks- och beroendeproblem. Internationell
forskning har dock redovisat uppskattningar på att 8–27 % av alla barn lever med minst en förälder som
har alkoholproblem.
En siffra som ofta förekommer i Sverige är att cirka 385 000 barn (ca 20 % av alla barn under 18 år), lever
i en familj där minst en förälder har alkoholproblem. Detta innebär att föräldern har en riskabel
alkoholkonsumtion och är en uppskattning gjord av Statens Folkhälsoinstitut.
Om vuxna
Missbruksproblem finns i alla samhällsklasser och oftast kan man inte se vem som har problem. Med
missbruk i familjen menar vi när någon vuxen i ens närhet missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel.
Ibland är det en kombination av detta och ibland kan den vuxne också ha en psykisk sjukdom, vara
spelberoende eller vara våldsam. Barn och ungdomar som lever i familjer där vuxna har dessa problem
upplever ibland samma oro, har liknande problem och utsätts för liknande risker.
Om problem
I familjer med missbruk känner man ofta inte tillit till varandra och är heller inte så bra på att uttrycka sina
känslor på ett sunt sätt. Kommunikation mellan familjemedlemmarna kan vara dålig och många barn
upplever otrygghet. Många av de barn som vuxit upp eller växer upp med en förälder med missbruksproblem utvecklar mönster som är påverkade av missbrukssituationen. Detta kan innebära att de har svårt att
be om hjälp, svårt att fullfölja saker från början till slut, har svårt med nära relationer, är bra på att ljuga,
har en osäker självbild, kan har svårt att säga nej och att lita på andra.
Om risker
Att vara barn till föräldrar med missbruksproblem innebär en ökad risk för såväl egna missbruksproblem
som ångestproblem och andra psykiska problem. Det finns inga enkla förklaringar till den ökade risken
men forskning visar att det både har med uppväxtmiljön och ärftliga faktorer att göra. De ärftliga
faktorerna innebär framförallt två saker; en hög tolerans och en stark euforisk ruskänsla, dvs man gillar att
dricka och man kan dricka mycket mer än andra. Om det förutom missbruk också finns kriminalitet,
psykisk sjukdom, ont om pengar eller andra riskfaktorer så ökar risken för att barnen ska fara illa och själva
utveckla problem.
Dock ska man komma ihåg att det är långt ifrån alla barn och ungdomar i familjer med missbruk som
utvecklar egna missbruksproblem eller beteendeproblem. Många klarar sig ganska bra trots alla påfrestningar. Betydelsefullt för en positiv utveckling har visat sig vara t ex barnets egna resurser, barnets sociala
kapacitet och det stöd som barnet kan få från sin omgivning.
- Förmedla att det finns hjälp och stöd att få både
för barn och vuxna
- Säg att det brukar vara bra för barn att träffa
andra barn i liknande situation och att få hjälp att
förstå vad som händer med ens förälder.
- Betona att barn behöver sina föräldrars
godkännande för att ta emot hjälp och för att våga
tala med andra om sina bekymmer.
- Minns att genom att inte ta upp problemen med
föräldrarna bidrar du till ett hemlighållande som i
längden skadar alla i familjen och särskilt barnen.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards