Identifiera markörer som kan indikera befintliga eller framtida

advertisement
Vi satsar på forskning
Vill du vara med?
Projektbeskrivning
Identifiera markörer som kan indikera befintliga eller framtida
allmänsjukdomar som diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar
Under 2011-2012 insamlades epidemiologiska data om befolkningen i Kalmar län i form av
frågeformulär till ett slumpmässigt urval av befolkningen 20+ år (n=3806), samt klinisk undersökning av ett mindre slumpmässigt urval i samma åldersintervall (n=380). Populationsstorleken i frågeformuläret bestämdes utifrån avsikten att kunna göra kommunvisa jämförelser i
det kliniska materialet, i den kliniska studien för jämförelser för Kalmar län som helhet.
I den kliniska studien har helsaliv insamlats för bestämning av salivsekretionshastighet, närvaro av S. mutans-bakterier och buffringskapacitet. Saliven är nedfryst och kan användas för
ytterligare analyser av möjliga markörer för systemiska inflammationstillstånd.
Etisk prövning har gjorts innan projektet startade, och data är införda i datafiler för analys.
Materialet i frågeformuläret är således tillgängligt för omedelbar och fullständig analys.
Viss kompletterande datafilshantering kan behövas om det kliniska materialet ska användas.
Syftet med detta projekt är att undersöka det reciproka sambandet mellan tandstatus, det
orala mikrobiomet och inflammationsmarkörer i saliv, samt hur detta i sin tur påverkar våra
vanligaste folksjukdomar.
En förhoppning är att genom att undersöka den orala saliven kunna korrelera förekomst av
vissa vanliga orala bakterier och inflammationsmarkörer till utvecklingen av några av våra
vanligaste folksjukdomar. Vilken betydelse har förekomst av tandlossning (undersökningsvariabler – blödning vid sondering, fickdjup samt fästeförlust kliniskt och enligt röntgen) och
karies (undersökningsvariabler – sondering och röntgendiagnostik), samt förekomsten av
inflammationsmarkörer i oral saliv, för de bakteriekomplex som korreleras till folksjukdomar?
En annan frågeställning är om förekomst av systemiska sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdomar,
diabetes typ 2, demens och cancer predikteras med hjälp av proteiner, peptider, mRNA eller
miRNA i saliv?
Download