Basinformation om kliniska processer på vc, våren 2016

Processbaserat arbete i
Primärvården
Kliniska processer;
KOL, diabetes typ 2, artros knä/höft
Här vill jag vara patient - Här vill jag arbeta
Det spelar ingen roll
vem jag får träffa eller
vilken vårdcentral jag
väljer, jag är säker på
att få samma kvalitet
oavsett.
Är vi så bra vi kan bli för våra patienter?
80% av patienterna finns inom 11 diagnoser
Diagnoser
Diabetes
Astma
Processerna
Depression
Processdesign
KOL
Hjärtsvikt
Artros knä/höft
Ryggbesvär
ÖLI, UVI, hals- och
öronbesvär
Övriga patienter
Uppföljning
80% av
patienterna
Kommunikation och förankring av
processarbete i Primärvården
En process är en återkommande kedja av
aktiviteter som skapar värde för patienten
”Patientens väg genom vården”
Varför ska Primärvården
arbeta med kliniska
processer?
Varför arbeta med kliniska processer?
Klinisk process i Primärvården, exempel KOL
Kvalitetshandboken i Primärvården
Sökord: KOL klinisk process
Så här har vi tagit fram de kliniska processerna
• Nationella riktlinjer och vårdprogram utgångspunkt
• Deltagare från vårdcentralerna i processteamet – alla
professioner
• BEON
• Patientens väg - ”patient-hatten på”
• Alla har kännedom om helheten – därefter gå in på delarna
• Undvika överarbete
• Våga lämna vissa arbetsmoment – tillit till varandra
• Journaldokumentation – system som stödjer
• e-hälsolösningar
• Resultatuppföljning – val av parametrar
Verksamhetschefens roll
• Skapa förutsättningar
• Initiera, efterfråga, följ upp
Patienter
Medarbetare
Processledare
Chefsläkare
Yrkesföreträdare
Professionssamordnare
Verksamhetsutvecklare
Stöd
Förbättringsarbete vid införandet
Vad vill vi åstadkomma?
Hur gör vi/jag idag?
T ex GAP, 5 varför
Förbättringsmöjligheter
Idéer till förbättringar
AGERA
PLANERA
T ex Kaizen-lapp, PDSA
STUDERA
GÖR
För att veta hur det går måste vi mäta
•
•
Resultatparametrar
(t ex livskvalitet, smärta, HbA1C)
Processparametrar
(t ex aktiviteter som spirometri och artrosskola)
Vårdcentralens införande av kliniska processer
KOL, artros höft/knä och diabetes typ 2
Navet/Sjukvård/A-Ö/Kliniska processer i
Primärvården
Här samlar vi information om kliniska processer och
stöd för införandet av dessa på vårdcentralen.
”If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together.”