2009/10
mnr: C322
pnr: kd609
Motion till riksdagen
2009/10:C322
av Eva Johnsson (kd)
Giftermål för unga
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att avskaffa undantaget från hinder att gifta sig för personer
under 18 år.
Motivering
Genom tillstånd för unga kan de som är under 18 år gifta sig. Undantag från
hinder för personer under 18 år att gifta sig ges enbart vid särskilda skäl.
Emellertid är det unga kvinnor det nästan uteslutande handlar om, vilket får
en snedvriden effekt. Genom undantaget om giftermål före18 års ålder
legitimeras de könsstereotypa traditioner lagstiftaren genom 18-årsgränsen
rätteligen velat stävja. Utrymme för undantag skapar just spelrum för att unga
kvinnor ska kunna gifta sig före 18 års ålder. Detta måste ses tvärt emot
lagens intentioner. 18 år är satt för kvinnor och män som lägsta ålder för att
ingå äktenskap, och motiveringen och förarbetena av lagen är uttrycklig. Före
18 års ålder betraktas de unga som barn och icke myndiga. Härvid bör inga
undantag ges. Den 16- eller 17-åriga unga kvinnan kan hänvisas till att
invänta att hon blir myndig i lagens mening och att det då ges möjlighet att
gifta sig.
Idag ges undantag från hinder att gifta sig under 18 års ålder utefter
bedömning av personlig mognad. Bedöms kvinnan, i undantagsfall mannen,
som personligt mogen bifalles undantag. Mognadsprövning i relation till
generell lagstiftning är ytterst tveksam och praktiseras således inte i andra
fall. 16- och 17-åringar beviljas exempelvis inte undantag för att få ta körkort
innan de fyllt 18 år, även om de har en personlig mognad som kan jämföras
med en person som fyllt 18 år.
1
2009/10:C322
Stockholm den 1 oktober 2009
Eva Johnsson (kd)
2