Malmö Högskola/ Campus Roslagen Transport Management

advertisement
Malmö Högskola/ Campus Roslagen
Transport Management programmet
Delkurs: Transporter och Miljö
VT 2008
Uppgift 1. Sveriges 16 miljökvalitetsmål
Syfte
Syftet med uppgiften är att studenten ska få ökad kunskap om viktiga miljöhot och hur
utvecklingen i hållbar riktning går i Sverige.
Genomförande
Uppgiften genomförs i ett fösta steg individuellt, där var och en av studenterna dels läser
igenom utdelad rapport Miljömålen, Miljömålsrådets uppföljning av Sveriges miljömål de
Facto 2007, dels skriftligen besvarar nedanstående frågor.
Redovisning och diskussion
Studenterna redovisar svaren vid ett seminarium om Sveriges miljömål. Frågor, svar och
diskussion varvas vid seminariet.
Läraren kan komma att begära in respektive students svar i samband med redovisningen.
****
Sveriges miljökvalitetsmål – frågor
1. Sex av de 16 målen bedöms vara globala mål snarare än lokala (regionala). Vilka är
dessa sex?
2. Hur många % större är Polens utsläpp av fosfor jämfört med Sveriges? (Räknat i ton)
3. Hur mycket i % ska EU-länderna minska sina utsläpp av växthusgaser till 2020,
jämfört med 1990?
4. Hur mycket bör världens utsläpp av växthusgaser minska fram till år 2050, jämfört
med 1990 för att nå det globala målet avseende en begränsning av framtidens
temperaturökning till högst två grader?
5. Åtgärder mot klimatpåverkande gaser gynnar inte alltid luftkvaliteten i vår närmiljö.
Ge ett sådant exempel.
6. Hur många ton koldioxidekvivalenter släpper medelsvensson ut per år idag?
7. Vad står förkortningen RME för och vilket fordonsbränsle blandar man ibland in RME
i?
8. Exponeringen av luftföroreningar (huvudsakligen partiklar och kvävedioxid) skördar
ett stort antal förtida dödsfall i Sverige. Ungefär hur många?
9. Hur påverkar marknära ozon människan?
10. Vilka är de största utsläppskällorna av flyktiga organiska ämnen (VOC)?
11. Ungefär hur stort var de svenska utsläppen av svaveldioxid i kilo per svensk från
trafiken (exkl utsläpp för utrikes sjö- och lufttransport)?
12. Hur många gånger större är utsläppen av NOx i relation till svaveldioxidutsläppen från
trafiken 2005?
13. Vad står förkortningen REACH för?
14. Vad är det som gör de farliga ämnena så farliga? Ange minst 3 egenskaper.
15. Hur sprids farliga ämnen?
16. Beskriv eventuellt samband mellan global uppvärmning och ozonskiktets utveckling.
17. Vad heter de två internationella överenskommelserna som reglerar utsläppen av
ozonnedbrytande ämnen respektive växthusgaser?
18. Hur stor andel av Sveriges befolkning drabbas årligen av malignt melanom
(hudcancer)? Ange andelen i promille.
19. Fosfor (eller snarare fosfater) bidrar till övergödning. Varifrån kommer fosforn? Ange
minst två olika områden/produkter.
20. Ammoniak sprids inte på samma sätt som fosfor/fosfater. Förklara varför så inte är
fallet.
21. Vad handlar Ramsarkonventionen om?
22. På vilket sätt bidrar Ramsarkonventionen till en hållbar utveckling?
23. Det finns ett antal hot mot vårt grundvatten av god kvalitet. Ange minst två olika hot.
24. Varför minskar oljeutsläppen i Östersjön?
25. Varför bör vi bevara och anlägga fler våtmarker? Ange minst tre skäl.
26. Vilka andra värden än timmer, papper m.m.. och biomassa har Sveriges skogar? Ange
minst två.
27. Hur mycket naturgrus tas ut i Sverige per år räknat i kilo per invånare?
28. Vilka är de två vanligaste sätten att behandla medelsvenssons hushållsavfall?
29. Varför minskar den biologiska mångfalden? Ange minst två skäl.
30. Vad är ballast?
2
Download