European Commission

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN
PRESSMEDDELANDE
Bryssel den 4 juni 2014
Bonnkonferensen - EU vill höja ambitionen för de globala
klimatåtgärderna
Europeiska unionen kommer under FN:s klimatförhandlingar den 4–15 juni i Bonn i
Tyskland att redogöra för sina insatser för ambitiösare globala klimatåtgärder fram till
2020. Konferensen sker huvudsakligen på tjänstemannanivå, men diskussioner mellan
ministrarna anordnas den 5 och 6 juni.
Det 10 dagar långa mötet blir ett tillfälle att ta nya steg mot det framtida globala
klimatavtalet för perioden efter 2020 som ska slutföras nästa år, samt mot en
intensifiering av de globala klimatåtgärderna fram till 2020. Sådana åtgärder behövs för
att överbrygga den stora klyfta som finns mellan ländernas nuvarande åtaganden om
utsläppbegränsningar av växthusgaser och vad som krävs för att hålla den globala
uppvärmningen under 2°C jämfört med den förindustriella temperaturen.
Connie Hedegaard, EU-kommissionär för klimatpolitik, har följande kommentar:
–Även om våra blickar redan är riktade bortom 2020 är det ändå viktigt att intensifiera
åtgärderna under tiden fram till dess. EU kommer fram till 2020 med råge att överträffa
sina utsläppsmål enligt Kyotoprotokollet. Det beror i hög grad på resoluta politiska
åtgärder som i mer än ett årtionde vidtagits av EU och dess medlemsstater. Våra insatser
är väsentliga för att krympa ”ambitionsklyftan” mellan vad världen måste göra och vad
länderna avser att göra fram till 2020. EU kommer nu i oktober att fatta beslut om sina
insatser för det framtida klimatavtalet. Och vi uppmanar andra stora ekonomier att lägga
fram konkreta åtgärder som höjer deras ambitioner.
Den grekiske miljöministern Giannis Maniatis (Grekland innehar för närvarande
ordförandeskapet i Europeiska unionens råd), tillägger:
–På mötet måste vi göra solida framsteg för att nå enighet om vilken information som
länderna ska lämna när de presenterar sina insatser för att minska utsläppen inom ramen
för det framtida klimatavtalet. Enighet om denna information är avgörande för att
insatserna ska bli transparenta och beräkningsbara. Bonnkonferensen ska också bana väg
för ett beslut om hur de globala utsläppen kan minskas ytterligare före 2020. EU vill ha
beslut i dessa båda frågor på klimatkonferensen i Lima i december.
Ministrarnas rundabordssamtal den 5 juni koncentreras på hur man kan höja ambitionen
för de utvecklade ländernas klimatåtgärder inom ramen för Kyotoprotokollet, under
protokollets andra åtagandeperiod, dvs. 2013–2020. Den 6 juni kommer ministrarna att
diskutera det framtida globala klimatavtalet samt hur ambitionsnivån kan höjas för alla
länder före 2020.
Vid ministermötena kommer EU att redogöra för sina erfarenheter av att uppfylla och
överträffa sina utsläppsmål och framföra sina idéer om utformningen av det framtida
globala avtalet.
IP/14/629
EU har chans att överträffa sitt mål fram till 2020 med 5,5
miljarder ton
EU har lyckats bryta kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser.
Utsläppen minskades med 19 % 1990–2012 samtidigt som EU:s ekonomi växte med mer
än 44 %. De närapå halverade utsläppen per BNP-enhet gör EU till en av de mest
energieffektiva ekonomierna i världen.
Vid rundabordssamtalen inom ramen för Kyotoprotokollet kommer EU därför att visa att
man överträffat sitt officiella mål för protokollets första åtagandeperiod (2008–2012) med
uppskattningsvis 4,2 miljarder ton (gigaton (Gt) koldioxidekvivalenter. Under den andra
perioden räknar man med att målet kan överträffas med ytterligare 1,3 Gt, vilket innebär
att det totala växthusgasutsläppet från EU och Island1 2020 skulle ligga cirka 24,5 %
under nivåerna för det fastställda basåret (1990 i de flesta fall).
Räknar man samman resultaten från den första och den andra åtagandeperioden kan den
totala utsläppsminskningen år 2020 bli 5,5 Gt större än EU:s och Islands ålagda andel.
Detta motsvarar drygt ett års utsläpp: År 2012 låg utsläppen från EU och Island på totalt
4,55 Gt.
Utöver denna stora insats för att minska ”ambitionsklyftan” kommer EU att förnya
erbjudandet om att höja sitt officiella mål om minskade utsläpp av växthusgaser fram till
2020 från 20 % till 30 %, om andra stora ekonomier vidtar motsvarande åtgärder.
En av EU:s prioriteringar i Bonn blir att förbereda ett beslut på FN:s klimatkonferens i
Lima i december om konkreta sätt att höja ambitionen för de globala klimatåtgärderna
fram till 2020.
Tydlig information behövs om ländernas insatser
Som ett led i diskussionerna om ett framtida klimatavtal kommer fokus vid
Bonnkonferensen att ligga på att nå samförstånd kring vilken information länderna ska
lämna när de föreslår insatser för att minska utsläppen inom ramen för avtalet, så att
insatserna blir beräkningsbara och kan granskas.
Avsikten är att fatta beslut om denna information i Lima. Alla länder har lovat att
presentera sina insatser i god tid före Pariskonferensen i december 2015 då avtalet för
perioden efter 2020 enligt planerna ska antas, och om så är möjligt redan under första
kvartalet 2015.
EU:s pressinformationsmöten
EU kommer att hålla tre informationsmöten för pressen i Bonn: den 4 juni, kl. 14:00 (lokal
tid), den 6 juni, kl. 14:30 (lokal tid) med kommissionären Hedegaard och miljöminister
Maniatis samt den 15 juni, kl. 14:00 (lokal tid). Informationsmötena sänds både direkt på
webben och på beställning via www.unfccc.int
1
EU:s åtagande om utsläppsminskning för andra Kyotoperioden kommer att uppfyllas gemensamt med
Island. Enligt åtagandet ska utsläppen av växthusgaser i EU:s medlemsstater och Island åren 2013–2020 i
genomsnitt ligga 20 % under nivåerna för det fastställda basår (1990 i de flesta fall). EU:s förnyade
erbjudande om en 30-procentig minskning om andra stora ekonomier gör jämförbara ansträngningar är en del
av åtagandet.
2
Kontaktpersoner:
För journalister:
Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)
Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)
För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post
3
Download