Klimatförändringarna
EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009
Forma ett nytt internationellt
avtal
Utmaningens omfattning
• Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som
världen står inför
• Åtgärder behövs för att stabilisera de stigande
temperaturerna, om vi ska undgå oåterkalleliga och
katastrofala förändringar
• Globala åtgärder behövs – möjlighetens dörr står fortfarande
öppen
• Att göra något nu är mindre kostsamt än att senare ta sig an
klimatförändringar som inte stoppats
Uppvärmning – en realitet
Uppvärmning – en realitet
• Sedan 1850 har jordens medeltemperatur gått upp med
0,76 °C
• Det mesta av uppvärmningen har inträffat de senaste
50 åren, genom mänskliga aktiviteter
• Orsaker: förbränning av fossila bränslen för att få energi,
jordbruk, avskogning
• Vi ser redan effekter av klimatförändringarna, som
värmeböljor och mer extrema väderhändelser
Vad måste vi göra?
• Skära ner utsläppen av koldioxid rejält och övergå till teknik
med låga koldioxidnivåer
• Göra dramatiska ändringar i vår användning och produktion
av energi
• Använda energi mer effektivt
• Främja förnybar energi och innovativ teknik
• Anpassa oss till de förändringar som redan pågår
Ursprunget till de internationella
åtgärderna
• Länderna började diskutera klimatförändringarna 1992, då
FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC)
skapades
• De första internationella åtagandena för att skära ner på
koldioxid kom i och med Kyotoprotokollet 1997
• EU har spelat en ledande roll i tidigare avtal och talar för
kraftfulla åtgärder i framtiden
Bortom Kyotoprotokollet (1)
Kyoto är:
– Bara ett första steg
– Löper ut i slutet av 2012
– Alla länder är inte med, t.ex. inte USA
– Innehåller inte åtaganden för utvecklingsländerna, och
deras utsläpp håller snabbt på att komma ikapp
industriländernas
Bortom Kyotoprotokollet (2)
• Ett nytt avtal behövs
• Det måste vara mer ambitiöst, med långsiktiga åtaganden
för större nedskärningar
• Både industri- och utvecklingsländer måste agera
• Vi måste hålla åtagandet att begränsa uppvärmningen till
2 ºC
• Globala koldioxidutsläpp måste ha nått toppen 2020 och
halverats 2050
• Kyotos efterträdare måste inkludera stöd till
utvecklingsländerna och anpassning
EU:s åtgärder (1)
EU:s åtgärder (1)
I december 2008 godkände europeiska ledare klimat- och
energipaketet med ambitiösa mål för 2020.
Paketet innebär:
– 20 % nedskärningar av utsläppen av växthusgas till år
2020 – 30 % om andra industriländer gör detsamma
– 20 % av energin ska tas från förnybara källor
– 20 % ökning av energieffektiviteten
EU:s åtgärder (2)
Till de konkreta stegen i paketet hör:
– En utökning av handelssystemet för utsläppsrätter
– Stöd till avskiljning och förvaring av koldioxid
– Landsspecifika mål för förnybar energi
Ett nytt globalt klimatavtal: vägen
framåt
Ett nytt globalt klimatavtal: vägen
framåt
• Målet är ett nytt avtal i slutet av 2009 vid FN:s konferens i
Köpenhamn
• 192 länder ska delta i samtalen
• Vi behöver globala mål för nedskärningar av utsläppen
• Vi måste stärka ländernas förmåga att anpassa sig
• Vi behöver nyskapande finansieringskällor för
utvecklingsländerna
• En internationell koldioxidmarknad bör vara i bruk 2015
Läs mer:
www.climatechange.eu.com
http://unfccc.int