Utskott: Millenniemålen Ordförande: Sol Flinck Vice Ordförande

Utskott: Millenniemålen
Ordförande: Sol Flinck
Vice Ordförande: Malin Gärskog
Mål: Säkra en hållbar utveckling med fokus koldioxidutsläpp
Stora utmaningar kvarstår vad gäller minskade koldioxidutsläpp
Även om allt fler människor har tillgång till rent vatten saknar fortfarande 2,5
miljarder människor tillgång till drägliga sanitära förhållanden. Och trots att
millenniemål 7 slår fast att koldioxidutsläppen ska ha halverats till 2015 släpper
världens länder idag ut 39 procent mer koldioxid än de gjorde 1990.
Hur mäter man ”miljömässigt hållbar utveckling”? De delmål och indikatorer som finns för
millenniemål 7 täcker en rad olika områden; År 2015 ska principerna om hållbar utveckling
ha integrerats i länders politik och trenden med minskande biologisk mångfald ha vänt.
Andelen människor som saknar tillgång till rent dricksvatten och sanitet ska också ha
halverats.
Dessutom ska livsvillkoren för minst 100 miljoner människor som lever i slumområden ha
förbättras avsevärt till 2020.
De skadliga utsläppen fortsätter att öka
Millenniemål 7 innebär att världens länder måste begränsa framtida effekter av
klimatförändringen genom att minska sina utsläpp av växthusgaser.
Koldioxidutsläppen fortsätter dock att öka, inte minst i utvecklingsländerna. Det behövs
därför fler insatser för att utveckla renare teknik och bränsle.
Även de rika länderna har ett stort ansvar för att minska sin energikonsumtion och sina
utsläpp av koldioxid.
År 2008 (senast tillgängliga siffror) uppgick de globala utsläppen av koldioxid (CO2) till
drygt 30 miljarder ton, en ökning med 1,7 procent från året innan.
Det innebär en 39-procentig ökning jämfört med 1990 års nivå.
Utsläppen per capita är fortsatt högst i de utvecklade länderna – omkring 11,2 ton CO2 per
person 2008, jämfört med omkring 2,9 ton i genomsnitt per person i utvecklingsländerna över
lag och endast 0,8 ton i Afrika söder om Sahara, den region med lägst utsläpp.
Enligt 2009 års utgåva av World Energy Outlook, utgiven av International Energy Agency,
kan de globala utsläppen faktiskt ha minskat mellan 2008 och 2009, som en följd av
finanskrisen.
Den biologiska mångfalden i fara – trots insatser
Ett delmål för millenniemål 7 är att se till att bevara, eller åtminstone minska förlusten av, den
biologiska mångfalden.
Även om skyddet av biologisk mångfald har förbättrats, delvis tack vare de insatser som
gjorts inom ramen för millenniemålsarbetet, fortsätter variationsrikedomen bland levande
organismer ändå att minska.
En av indikatorerna för om länder integrerar principer om hållbar utveckling i sin politik är
graden av skogsavverkning.
Varje år försvinner omkring 13 miljoner hektar skog, vilket motsvarar ett område nästan lika
stort som Sierra Leone och Panama tillsammans.
Främst handlar det om omvandling till jordbruksmark och trots att ny skog planteras har den
inte samma ekologiska värde och biologiska mångfald som äldre skog.
Snabbast försvinner skogen i Sydamerika och Afrika medan Asien – med Kina i täten –
faktiskt återplanterar mer än vad som avverkas.
http://www.millenniemalen.nu/sakra-en-miljomassigt-hallbar-utveckling/