Lasertal om skogen
13/6 2015
Sveriges mark består till mer än hälften av skog och den tillväxer.
På jorden är avskogningen däremot större än skogstillväxten.
Klimatforskaren James Hansen säger, att vi måste hålla uppvärmningen till högst 1 grad och
därför binda koldioxid med ett innehåll av 100 miljarder ton kol ur atmosfären. Då gäller det
att vi låter skogen växa och avstår från all avverkning som orsakar utsläpp av koldioxid.
Skogens förmåga att binda kol gör den till en mycket viktig resurs – både som kolkälla, för
utvinning, och som kolsänka, för bevarande av kolet. Och som livsutrymme.
Skogens kol kan brännas till energi. Dess värde som kolkälla är en kortsiktig ekonomisk
resurs och ett hot mot klimatet.
Skogens värde som kolsänka är en långsiktig resurs.
För klimatet är det bäst om träd får stå kvar till sin fulla mognad.
GROT som används till bränsle ger kanske bara 40 % mindre koldioxidutsläpp än
motsvarande energi av fossila bränslen.
För klimatet är den näst bästa användningen av träd att de förädlas till träprodukter som bär
sitt kol. All förbränning av trä skapar koldioxid.
Växthuseffekten, med dess stormar, fukt och torka, försämrar skogens kraft som kolsänka –
och denna försämring medför ökad koldioxidhalt i atmosfären. OSV.
Att veta att avskogningen i världen står för 17 % av utsläppen känns ju oerhört viktigt . Det är
mer än den globala transportsektorn som släpper ut 14 % av de totala globala CO2 utsläppen.