KOMMUNBY KOMMUN (sidhuvud)

advertisement
1 (17)
Socialnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-10-14
Onsdagen den 14 oktober 2009 kl 13.30 (rättat av GB) – 16.15 i Åsasalen
Kurt Persson (kd) ordförande
Yvonne Takvam (kd)
Eva Madestam (kd)
Rolf Bengtsson (fp)
Jerry Borg (m)
Kenneth Cederfelt (s)
Nadja Turesson Wickberg (s)
Kirsten Wagner (s)
Ingrid Härén (kd) ersättare för Mia Nordström (kd)
Elly Johannesson (c) ersättare för Annette Mårtensson (c)
Yvonne Karlsson (s) ersättare för Karina Eliasson (s)
Daniel Evaldsson (m)
Laila Siljedahl, förvaltningschef
Inger Ohlin, IFO-chef § 99, 101 – 104, 110
Margareta Jönsson, hemsjukvårdschef § 99, 110
Maria Sjödin, kostchef § 105
Ingvar Bergman, utvecklingsledare § 110
Berit Larsson, LSS-handläggare § 110
Anna Henningsson, socialsekreterare § 110
Justering
Justerare
Nadja Turesson Wickberg
Tid och plats
Onsdagen den 21 oktober kl 10.00
Justerade paragrafer
§§ 98 - 111
Underskrifter
Sekreterare
.............................................................................
Gunnel Björnstedt
Ordförande
............................................................................
Kurt Persson (kd)
Justerare
............................................................................
Nadja Turesson Wickberg (s)
Justerare
Utdragsbestyrkande
2 (17)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2009-10-14
Datum när
anslaget sätts upp
2009-10-22
Datum när
anslaget tas ned
2009-11-12
Förvaringsplats
för protokollet
Kommunhuset, Socialförvaltningen
Underskrift
Justerare
………………………………………………………….
Gunnel Björnstedt
Utdragsbestyrkande
3 (17)
MARKARYDS KOMMUN
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Socialnämnden
2009-10-14
sid 1-2
sid 3
Försättsblad sammanträdesprotokoll
Innehållsförteckning
§ 98
Ändring i föredragningslistan
§ 99
Ekonomisk rapport för september månad 2009
§ 100
Arkivbeskrivning för socialnämnden
§ 101
Samarbetsavtal för en länsgemensam resurs för barn i missbruks- och våldsmiljöer
§ 102
Utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
§ 103
Projektbidrag för att förstärka kompetensen i arbetet med psykisk sjukdom eller psykisk
funktionsnedsättning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård år 2010
§ 104
Föreningsbidrag till Mansjouren Kronoberg för år 2009
§ 105
Livsmedelsverkets riktlinjer gällande kost för skola och barnomsorg
§ 106
Handikapplan 2010
§ 107
Rapportering enligt 16 kap 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1
§ Socialtjänstlagen
§ 108
Rapporteringsskyldighet enligt 28 f – g §§ LSS
§ 109
Behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot influensa A(H1N1)
§ 110
Aktuell verksamhetsinformation
§ 111
Redovisning av delegationsbeslut
4 (17)
Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-10-14
Sn § 98
Ändring i föredragningslistan
Förvaltningschefen anmäler ärende angående behörighet att ordinera läkemedel för
vaccination mot influensa A(H1N1)
Beslut
Ärendet tas upp efter ärendena på föredragningslistan.
----------
Justerare
Utdragsbestyrkande
5 (17)
Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-10-14
Sn § 99
Ekonomisk rapport för september månad 2009
Dnr Sn 2009.23
Sammanfattning
Ekonomen redovisar det ekonomiska utfallet varje månad till socialnämnden. September
månads uppföljning av socialnämndens verksamheters ekonomi visar ett prognostiserat
nollresultat.
Utredarens förslag till beslut
Lägga rapporten till handlingarna.
Ärendet
Socialnämnden har begärt redovisning av det ekonomiska läget vid varje månadsslut.
Prognosen efter nio månader visar ett helårsresultat på +/- 0 kkr. Den procentuella
nettoförbrukningen är efter nio månader 74,1 %. Utfallet efter september månad ligger 1,3 %
under riktvärdet 75,4 %. Vid samma tidpunkt 2008 var den procentuella nettoförbrukningen
75,1 %, dvs 1,0 % högre jämfört med 2009.
Socialnämndens nettobudget är i dagsläget 167 880 kkr inklusive kapitaltjänstkostnader och
internhyror. I prognosen är projekt såsom anhörigstöd, statliga stimulansmedel och
valfrihetssystem samt ej förbrukade löneökningsanslag 2009 exkluderade.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport för september månad 2009.
Ekonomens skrivelse den 7 oktober 2009.
Beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
----------
Justerare
Utdragsbestyrkande
6 (17)
Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-10-14
Sn § 100
Arkivbeskrivning för socialnämnden
Dnr Sn 2009.83
Sammanfattning
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att upprätta arkivbeskrivning och
arkivförteckning.
Ärendet
Kommunens hantering av allmänna handlingar och arkivvård granskades i början av år 2008
av KPMG. Av granskningen framgick ett antal brister inom arkivvården men det framgick
även att nämnderna i stor utsträckning levde upp till arkivlagens krav beträffande förvaringen
av arkivhandlingar.
Arbetet med att upprätta arkivförteckning har påbörjats och kommer att presenteras för
socialnämnden vid senare tillfälle.
Beslutsunderlag
Förslag till arkivbeskrivning upprättad den 8 oktober 2009.
Beslut
Upprättad arkivbeskrivning för socialnämnden godkännes.
---------Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen (för kännedom).
Justerare
Utdragsbestyrkande
7 (17)
Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-10-14
Sn § 101
Samarbetsavtal för en länsgemensam resurs för barn i missbruks- och
våldsmiljöer
Dnr Sn 2009.84
Sammanfattning
Samarbetsavtal mellan Kronobergs läns åtta kommuner om fortsatt gemensamt projekt med
verksamhet för barn i missbruks- och våldsmiljöer perioden den 1 augusti 2009 till och med
den 31 december 2010. Kostnaden har varit fördelad så att Markaryds Kommun betalat 5 %,
vilket innebär 38 800 kr av kommunernas totala kostnad.
Ärendet
Kronobergs läns åtta kommuner har sedan 2006 samverkat om en länsgemensam resurs för
stöd åt barn som växer upp i missbruksmiljö och/eller våldsmiljö. Verksamheten omfattar
Glimten som erbjuder behandling i grupp för barn som växer upp i en missbruksmiljö samt
Sirius som erbjuder individuellt stöd åt barn som utsatts för familjevåld. Verksamheten är
belägen i Växjö men arbetar mobilt både med grupper och individuella kontakter ute i
kommunerna.
Verksamheten har under tre års tid drivits som ett projekt som har finansierats med medel
från länsstyrelsen och bidrag från länets åtta kommuner. Kostnaderna från kommunerna
fördelas procentuellt efter folkmängd. Växjö kommuns nämnd för arbete och välfärd ansvarar
för ansökan till Länsstyrelsen om statsbidrag till finansiering av verksamheten för perioden
den 1 augusti till och med den 31 december 2010. Länsstyrelsen har efter beslut 2009-09-17
beviljat Växjö kommun i samverkan med länets övriga kommuner max 890 000 kr till
verksamheten för perioden oktober 2009 till och med december 2010.
Beslutsunderlag
Samarbetsavtal
Statistik från verksamheten från 2006-11-01—2009-04-01.
Fördelning av kostnader för projektet
Beslut
Socialnämnden godkänner samarbetsavtal för en länsgemensam resurs för barn i missbruksoch våldsmiljöer. Kostnaden för Markaryds kommun är 38 800 kronor. Avtalet gäller under
förutsättning att inte kostnaden förändras.
---------Beslutsexpediering
Växjö kommun
Justerare
Utdragsbestyrkande
8 (17)
Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-10-14
Sn § 102
Utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla
stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
Dnr Sn 2009.32
Ärendet
Länsstyrelsen har givit kommunerna i länet möjlighet att söka medel för att stödja
kvinnojoursverksamheten samt till utveckling av verksamheten för våld i nära relationer.
En länsgemensam arbetsgrupp har skrivit ansökan om medel för att utveckla ”Familjefrid
Kronoberg” – en fortsättning på de projekt som funnits med samma inriktning. En
målsättning är att utveckla ett familjefridscentra med implementering av befintliga
Sirius/Glimten. Växjö kommun är huvudman för projektet.
Ljungby kommun har tillsammans med kvinnojouren Märta skrivit ansökan om medel.
Individ och familjeavdelningen vid socialförvaltningen här i Markaryds kommun deltar i
samarbetet i båda projekten.
Beslut
Socialnämnden tillstyrker ansökningarna.
---------Beslutsexpediering
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Justerare
Utdragsbestyrkande
9 (17)
Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-10-14
Sn § 103
Projektbidrag för att förstärka kompetensen i arbetet med psykisk
sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning inom socialtjänst och hälsooch sjukvård år 2010
Dnr Sn 2009.85
Ärendet
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att, efter länsvisa ansökningar från kommuner och
landsting, fördela 100 miljoner kronor (varav 0,5 miljoner kronor för myndighetens
administration och uppföljning) under år 2009 i syfte att förstärka kompetensen bland
personal i socialtjänsten och den psykiatriska hälso- och sjukvården som i sitt arbete kommer
i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Uppdraget
är en fortsättning på den satsning om 130 miljoner kronor som regeringen beslutade om i juni
2008 och som fördelades enligt Socialstyrelsens beslut i december samma år. För åren 2010
och 2011 planerar regeringen att avsätta ytterligare 100 miljoner kronor per år i motsvarande
syfte, förutsatt att riksdagen beviljar dessa medel.
Ansökan 2009 kan avse helt nya projekt. Ansökan kan också avse en fortsättning eller
utökning av aktiviteterna i de projekt som beviljades medel i december 2008. Den planerade
projektperioden kan vara mer långsiktig, men Socialstyrelsen kan endast garantera medel för
ett kalenderår i taget, dvs besluten 2009 kommer att avse projektkostnader under år 2010.
Beslut
Socialnämnden tillstyrker ansökan.
----------
Justerare
Utdragsbestyrkande
10 (17)
Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-10-14
Sn § 104
Föreningsbidrag till Mansjouren Kronoberg för år 2009
Dnr Sn 2009.75
Sammanfattning
Mansjouren ansöker om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2009.
Ärendet
Mansjouren ansöker om verksamhetsbidrag hos Markaryds kommun. Mansjourens
verksamhet är belägen i Växjö men sökande kommer från hela Kronobergs län och
Mansjouren vänder sig till alla åtta kommuner i länet med sin ansökan. Mansjouren vänder
sig till män, kvinnor och barn som behöver hjälp. Mansjouren kan bistå med råd och
stöd/vägledning, myndighetskontakter samt hjälp med att förebygga våld eller bearbeta
våldshandlingar. Mansjouren ansöker om 10 000 kr för verksamhetsåret 2009.
Beslutsunderlag
Protokoll från årsmöte
Verksamhetsberättelse för 2008
Ekonomiskt rapport
Revisionsberättelse
Beslut
Bidrag beviljas med 5 000 kr för verksamhetsåret 2009.
---------Beslutsexpediering
Mansjouren i Kronoberg
Justerare
Utdragsbestyrkande
11 (17)
Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-10-14
Sn § 105
Livsmedelsverkets riktlinjer gällande kost för skola och barnomsorg
Dnr Sn 2009.86
Ärendet
Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram riktlinjer gällande kosten för barn
och ungdomar inom skola och förskola. Riktlinjer vilka är baserade på de svenska
näringsrekommendationerna SNR 2005. Genom att arbeta utifrån dessa riktlinjer främjas
arbetet för en hälsosam livsstil med bra matvanor. Med dagens debatt om vilken kost som är
mest hälsosam är det av stor vikt att tydliggöra vilken kost som serveras i kommunens skolor
och förskolor. Riktlinjerna är ett verktyg och stöd i arbetet för näringsriktiga måltider och
positiva måltidsupplevelser för barn och ungdomar inom skolan och barnomsorgen.
”Livsmedelsverkets råd om maten i skolan är avsedda som övergripande vägledning, stöd och
förslag till hur man kan arbeta för bra matvanor i skolan”.
”Livsmedelsverket hoppas att dessa råd ska användas av kommuner och de enskilda skolorna
som stöd i det viktiga folkhälsoarbetet att främja bra matvanor bland barn och ungdomar”.
Riktlinjerna kan följas under förutsättning att det är ekonomiskt försvarbart.
Beslut
Socialnämnden godkänner livsmedelsverkets riktlinjer som utgångspunkt i arbetet för
näringsriktig kost inom skola och barnomsorg.
----------
Justerare
Utdragsbestyrkande
12 (17)
Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-10-14
Sn § 106
Handikapplan 2010
Dnr Sn 2009.60
Ärendet
En revidering av gällande handikapplan har gjorts i samverkan med kommunstyrelsen, miljöoch byggnadsnämnden, utbildnings- och kulturnämnden samt lokalt verksamma
handikapporganisationer. Förslaget har varit ute på remiss och i det nu aktuella förslaget
finns ändringar med från remissrundan.
Beslutsunderlag
Förslag till Handikapplan 2010
Förslag till åtgärdsplan
Beslut
Socialnämnden fastställer handikapplanen och översänder den till kommunfullmäktige.
---------Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Justerare
Utdragsbestyrkande
13 (17)
Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-10-14
Sn § 107
Rapportering enligt 16 kap 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut
enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Dnr Sn 2008.25
Sammanfattning
Rapporteringen till länsstyrelsen sker vecka 42 och omfattar 1 ej verkställt beslut enligt 4 kap
1 § Socialtjänstlagen.
Personen, en man, har ansökt om permanent bostad. Han har tackat nej till erbjudande 2
gånger sedan beslutet den 7 maj.
Förslag till beslut
Socialnämnden rapporterar det ej verkställda beslutet till kommunfullmäktige och
kommunens revisorer.
Beslut
Socialnämnden rapporterar det ej verkställda beslutet till kommunfullmäktige och
kommunens revisorer.
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
Revisorerna
-------
Justerare
Utdragsbestyrkande
14 (17)
Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-10-14
Sn § 108
Rapporteringsskyldighet enligt 28 f-g §§ LSS
Dnr Sn 2008.59
Sammanfattning
Kommuner och landsting, har genom en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2008, skyldighet
att till länsstyrelsen inrapportera gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Rapporteringen till länsstyrelsen ska ske på individnivå och en
gång per kvartal.
Den 30 september 2009 fanns det inga gynnande beslut enligt LSS att rapportera till
länsstyrelsen.
Beslut
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.
------
Justerare
Utdragsbestyrkande
15 (17)
Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-10-14
Sn § 109
Behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot influensa A(H1N1)
Dnr Sn 2009.90
Sammanfattning
I samband med vaccination mot influensa A(H1N1) ska vårdgivare förklara sjuksköterskor
behöriga för uppdraget.
Utredarens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att förklara sjuksköterskor som finns uppräknade i bilaga 1 behöriga
att ordinera läkemedel för vaccination mot influensa A(H1N1).
Ärendet
Enligt SOSFS 2009:X(M) finns möjlighet för vårdgivare att förklara sjuksköterskor behöriga
att ordinera läkemedel för vaccination mot influensa A(H1N1).
Beslutsunderlag
Fem sjuksköterskor anställda i Markaryds kommun har genomgått utbildning för att
medverka i vaccinationsprogram mot influensa. Utbildningen är anordnad av smittskyddsenheten vid Landstinget Kronoberg. Tre distriktssköterskor har kompetens sedan tidigare.
Utbildningen är dokumenterad. Detta är underlag för att vara behörig att utföra
influensavaccinering.
En lokal instruktion för ordination av läkemedel för vaccination mot influensa A(H1N1)
finns utarbetad av Landstinget Kronoberg. Pandemiplanering- Arne Runhagen. Ytterligare
instruktion är utarbetad av medicinskt ansvariga sjuksköterskor i länet. Den sjuksköterska
som enlighet med denna skrivelse har förklarats behörig att ordinera läkemedel för
vaccination mot influensa A(H1N1) ska dokumentera och signera varje ordination som ges
till en patient.
Beslut
Socialnämnden beslutar att förklara sjuksköterskor som finns uppräknade i bilaga 1 behöriga
att ordinera läkemedel för vaccination mot influensa A(H1N1).
---------Beslutsexpediering
Hemsjukvårdschef Margareta Jönsson.
Aktuella sjuksköterskor.
Justerare
Utdragsbestyrkande
16 (17)
Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-10-14
Sn § 110
Aktuell verksamhetsinformation
Kö till särskilt boende
Ann Bylander redovisar arbetet med missbrukare i Markaryds kommun som började den 31
mars 2008
Anna Henningsson redovisar sin inventering av psykiskt funktionshindrade i Markaryds
kommun som pågått under tiden 14 april till 30 september 2009
Berit Larsson och Ingvar Bergman informerar om Offentlighet och sekretesslagen samt
Tryckfrihetsförordningen
Utvecklingsmedel till Glimten och Sirius till och med 2010
Hemtjänst i ordinärt boende
Stimulansmedel demensteam och demensplatser Sjögården
Kontroller enligt livsmedelslagen
Information från Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
Beslut om utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet
till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (”Familjefrid Kronoberg”)
Beslut om utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet
till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (”kvinnojouren Märta”)
Domar från Länsrätten i Kronobergs län
Justerare
Utdragsbestyrkande
17 (17)
Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-10-14
Sn § 111
Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt
en av socialnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till
socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Äldre- och handikappomsorgen och LSS
Delegationsbeslut för tiden 2009-09-01 – 2009-09-30
Individ- och familjeomsorgen
Delegationsbeslut för tiden 2009-09-01 – 2009-09-30
Arbetsutskottet
2009-09-23 § 97 - 99
Alkoholhandläggare
Beslut 2009-05-20 om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker
vid enstaka tillfälle till slutet sällskap, Gräddhyllan Lantcafé, Ryd, dnr 2009.62.
Beslut 2009-05-27 om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker
vid enstaka tillfälle till slutet sällskap, Gräddhyllan Lantcafé, Ryd, dnr 2009.63.
Beslut 2009-08-27 om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker
vid enstaka tillfälle till slutet sällskap, Gräddhyllan Lantcafé, Ryd, dnr 2009.76.
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll
av den 14 oktober 2009, § 111.
----------
Justerare
Utdragsbestyrkande
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards