Uppföljning av kvalitetsledningssystemet samt

Tjänsteskrivelse
1(2)
2016-10-27 | Dnr: SN 2016/197
Socialnämnden
Uppföljning av kvalitetsledningssystemet
samt redovisning av kvalitetsrapporter
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
Socialnämnden godkänner lämnad information.
Ärendebeskrivning
Socialtjänsten har gjort en systematisk uppföljning av Kvalitetsrapporter/Egenkontroll enligt rutinen för
”Ledningens genomgång”. Anteckningar bifogas.
De årliga kvalitetsrapporterna är framtagna för de fyra verksamheterna och bifogas.
Två delrapporter av speciellt intresse har valts ut av socialtjänstens ledningsgrupp och redovisas under
dagens informationspunkt;
• Utvärdering digital signering av läkemedel (e-signering) framtagen inom Hemvården
• Brukarrevision framtagen inom LSS och socialpsykiatri.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
Minnesant till SN ledningens genomgång 160922
Kvalitetsrapport IFO 15-16
Kvalitetsrapport HV 15-16
Kvalitetsrapport LoS 15-16
Kvalitetsrapport Måltid 15-16
Uppföljning av kvalitetsledningssystemet samt redovisning av kvalitetsrapporter
Socialtjänsten
_____________________________________________
Christin Johansson
socialchef
_____________________________________________
Eva Sjöstedt
kvalitetssamordnare
Beslutet ska skickas till
För kännedom
Socialnämnden
Eva Sjöstedt
• [email protected]
Eva Sjöstedt
Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046 - 73 90 00 • [email protected] • www.kavlinge.se
2 (2)