Romantiken uppgifter

advertisement
Romantiken (ca 1770 - 1840)
Författare, texter och Idéer
(Den levande litteraturen, från s 101. Levande texter)
1 Vilken textgenre blir populär under romantiken?
2 Varför ansåg man att den vilda naturen var viktig för människan
under romantiken?
3 James Macpherson. Ossians sånger:
Varför gjorde den skotske skolläraren Macpherson succé med sina
ålderdomliga dikter Ossians sånger som han uppgav vara mycket
gamla trots att han själv hittat på dem?
4 Jean-Jacques Rosseau, Émile :
Boken Émile handlar om tankar runt barnuppfostran. Nämn tre saker
som Rosseau tycker är viktiga att tänka på när det gäller
barnuppfostran!
5 Johann Wolfgang von Goethe, Den unge Werthers lidanden:
Romanen om den mycket olyckligt käre Werther som till sist tar livet
av sig förbjöds på många håll eftersom den sågs som en ”fara för
ungdomens moral och livsvilja”. På vilka sätt kan man kalla
romanfiguren Werther för en äkta romantiker eller urtypen för den
moderne hjälten?
6 Goethe: Dikterna ”Hedelröslein”, ”Vandrarens nattsång”:
Välj en av dikterna (återfinns i Levande texter s 174) och ge en
kortfattad egen tolkning, en eller några enstaka meningar lång, genom
att kort svara på frågan: Vad handlar dikten om för dig/er?
7 Romantiken idéer
I vilka sex punkter kan man sammanfatta romantikens idéer?
8 Vilka tankar om den så kallade ”folksjälen” fick Jacob och Wilhelm
Grimm att samla sagor som Rödluvan och Snövit i Bröderna Grimms
sagor?
10 Mary Shelley, Frankenstein:
Skriv en kort sammanfattning av händelseförloppet i Frankenstein!
11 Edgar Allan Poe:
a) Ge tre exempel på vad Poes olika skräcknoveller handlar om!
b) Vilken sorts berättelse föds när Poe skriver ”Morden på Rue
Morgue”?
12 Walter Scott:
a)Vilken Scottroman, som också filmatiserats, läses mest nuförtiden?
b) Vilken känd karaktär hjälper till när huvudpersonen ska storma
en borg i slutet av historien?
Svensk romantik
13 Erik Johan Stagnelius, ”Vän i förödelsens stund”:
Läs dikten ”Vän i förödelsens stund” i Levande texter (s 192). Vad
tycker du/ni är det som Stagnelius beskriver som sin räddning i hans
mörker och kaos?
14 Erik Gustaf Geijer:
Geijer bildade Götiska förbundet för att återuppväcka ”det
fornordiska arvet” och skrev dikterna ”Odalbonden” och ”Vikingen”
till förbundets tidsskrift. På vilket sätt är karaktärerna odalbonden
och vikingen i de två dikterna varandras motsatser?
15 Esaias Tegnér, ”Det eviga” och ”Mjältsjukan”:
Enligt dikten ”Det eviga” finns det tre eviga värden: ”det rätta, det
sanna och det sköna”. Dessa eviga värden lever i folkens bröst och
hjälper människan i svårigheter. I dikten ”Mjältsjukan” (mjältsjuka
betyder depression) som skrevs 16 år senare av Tegnér är han mer
uppgiven och utan något större hopp. Läs ”Mjältsjukan” (s 201). Hittar
ni något i slutet av dikten som ger diktarjaget tröst nu? Vad (enligt er
tolkning)?
16 Teman i två – tre texter
Välj ut två – tre texter från epoken romantiken. Läs dikterna,
textutdragen eller delar av textutdragen i Levande texter och skriv
sedan vilka teman man kan ge dem.
Exempel: Teman i Frankenstein av Shelley:
Faran i att ”leka Gud” och försöka skapa människor. Faran i att bli som
besatt av något (som medicinaren Frankenstein). Maktbegär leder till
katastrofer. Odjur/monster med mänskliga känslor. Skräck.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards