Dnr:
Institutionen för natur och miljö
Naturgeografi
Kursplan
Kurskod: GGI201
Fjärranalys, 5 p
(Remote Sensing 7.5 ECTS)
Ämnesnivå: A eller 1-5 p
Undervisningsspråk
Undervisningen sker på svenska.
Särskilda behörighetsvillkor
Kursen ingår i GIS-ingenjörsprogrammet, för övriga studenter krävs minst 60 poäng i andra naturvetenskapliga
eller tekniska ämnen (eller motsvarande t.ex. 2-årig mätningsingenjörs- el. kartingenjörsexamen.)
1. Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av institutionsnämnden vid Institutionen för natur och miljö, 2000-11-30 och gäller från
höstterminen 2000 vid Karlstads universitet.
Kursen ingår som obligatorisk kurs i GIS-ingenjörsprogrammet.
2. Syfte och mål
Efter genomgången kurs skall studenten:
-ha grundläggande kännedom om arbetsmetoder inom fjärranalys.
- ha information om atomsfärens fysikaliska egenskaper och om olika objekts spektrala egenskaper.
- ha baskunskaper om hur olika typer av flyg- och satellitbilder är uppbyggda samt hur de är framställda och
lagrade.
- kunna extrahera och visualisera bildernas informationsinnehåll genom olika metoder för digital
bildbehandling.
- ha förmåga att självständigt kunna arbeta med ett rasterbaserat GIS samt förbereda -för kommande
yrkesverksamhet där sådana arbetsuppgifter ingår.
3. Kursens innehåll
För att förstå flygbild- och satellitbilders uppbyggnad ges kunskaper om det elektromagnetiska spektrumet,
atmosfärens transmissions- och emissionsegenskaper, strålningslagar och olika objekts spektrala egenskaper.
Olika tekniker för registrering och framställning av digitala bilder behandlas. Här ingår bl. a. IR-termografi,
multispektral skanning, radar och laser.
Digitala bilder med flera informationsskikt hanteras i dataprogram. Med hjälp av specialanpassade algoritmer
kan eftertraktad objektinformation extraheras och framhävas. I samband med den digitala bildbearbetningen
introduceras raster-GIS. Detta system används sedan för rumslig analys av bl.a. landformer, vegetation,
markanvändning och klimat.
4. Undervisning och examination
Undervisningen sker vanligen i form av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier, studiebesök och
exkursioner. Deltagande i samtliga undervisningsmoment utom föreläsningar är obligatoriskt.
Undervisningen sker på svenska.
Examinationen sker vanligen i form av skriftlig tentamen, men annan tentamensform kan förekomma.
Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd, 3 (Godkänd), 4 (Icke utan beröm godkänd) eller 5 (Med beröm
godkänd).
Examination enligt denna kursplan kan fullföljas ett år efter det att den ersatts med annan kursplan. Möjlighet
att examineras på nedlagd kurs ges vid två tillfällen under det första läsåret då kursen inte ges och därefter vid
ett tillfälle under det andra läsåret.
5. Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering/kursvärderingsdiskussioner i grupp/etc.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
6. Kurslitteraturlista
Se separat förteckning.
7. Allmänna upplysningar
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en
annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (se "Regler för grundutbildning vid Karlstads
universitet").
Kursbevis utfärdas på begäran.
Studenten har rätt att tillgodoräkna sig utbildning från annan högskola inom eller utom landet.
Tillgodoräknande av hel kurs prövas av rektor. Del av kurs prövas för tillgodoräknande av examinator.
Överlappning mellan kurser föreligger ej.
Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60
[email protected] www.kau.se