Anteckningar från skolrådsmötet 2/4

advertisement
Anteckningar från skolrådsmötet 2/4 -14.
Vi var 6 personer som denna kväll träffades för att diskutera Roslagskulla skola.
Detta är endast minnes anteckningar då vi inte utsåg någon sekreterare för mötet.
Skolrådsmötena kan ses som uppdelade i två delar 1) Skolfrågor, styrdokument,
organisation mm. 2) Aktiviteter för eleverna som föräldraengagemang.
På föräldramötet i 12/2 anmälde föräldrar sitt intresse i två kategorier: Skolfrågor,
styrdokument, organisation mm. eller för engagemang i aktiviteter för elever. Samtliga,
det gäller alla föräldrar anmälda eller ej, är välkomna på skolrådsmöten.
Till varje skolrådsmöte skickar jag ut inbjudan med datum och tid. Det skulle vara bra
om ni svarade genom att tala om vilka punkter ni önskar ha med på dagordningen.
Möten skall hållas två gånger per termin.
Diskussioner som fördes på mötet 2/4
 Planen mot diskriminering och kränkande behandling gicks igenom snabbt med
möjlighet till synpunkter innan den färdigställs och läggs ut på Österåkers
hemsida.
Planen skall implementeras hos eleverna, de kommer också att få en kortversion
med sig hem.


Skolrådet föreslår att skolavslutningen skall ske i kyrkan med start. Kl 8.10.
Angående premier att dela ut till eleverna finns olika synpunkter. Vi kommer att
diskutera detta i personalgruppen, kom gärna med synpunkter.

Aktiviteter på fritids i allmänhet och plan för aktiviteter på skolloven i synnerhet
önskas i större utsträckning. Mellanmålet på fritids diskuterades med synpunkter
på mängden socker i mellanmålsprodukterna. Skola, fritids och föräldrar behöver
samverka i detta. Jag menar att skolan serverar mindre söta produkter och
föräldrar stödjer detta gentemot sina barn.

Tankar och önskemål finns om att få använda det gamla skolhuset.

”Fixardagen” som har hållits i maj tidigare år kommer eventuellt att hållas i höst
med föräldrar som arrangörer. Elever och personal kommer att städa och fixa
utomhus 30/4.

Nästa möte 4/6 kl. 18.00 på Roslagskulla skola
Mia Farneman
Download