Forskningsbokslut 2014

advertisement
INFEKTIONSKLINIKEN
Forskningsbokslut 2014
Verksamhetschef Jens Boman, docent, överläkare
Enhetschef Birgitta Evengård, professor, överläkare
Clas Ahlm, professor, överläkare
1. Inledning
Infektionsenhetens forskningsområde rör huvudsakligen infektion i vid mening
inkluderande antibiotika och antibiotikaresistens. Vi samarbetar här i Umeå med
prekliniska forskare inom området infektion och har senaste åren strategiskt
arbetat på att förstärka den translationella forskningen. Studier av patogenes
(sjukdomsmekanismer), antivirala medel och diagnostik är exempel på sådana
forskningsområden. Nationellt och internationellt samarbete sker kring studier
av fästing och myggburna infektioner.
Vidare har ett stort arbete lagts ned på att lyfta upp klimatförändring och
infektion. Detta har tidigare skett bland annat som stöd till
Utrikesdepartementet under det svenska ordförandeskapet med ordförandeskap
av arbetsgrupp Arctic Human Health expert group och ordförandeskap i styrelsen
för ARCUM, Sveriges första centrum för arktisk forskning som inrättades 2012 av
rektor vid UmU. Ett stöd i form av processledning till Sveriges Kommuner och
Landsting i projektet Hållbar Jämställdhet har utförts sedan starten 2007 med
avslut våren 2014.
2. FoU-redovisning
Mål för klinisk forskning och utveckling
Åtta forskarstuderande läkare under handledning, fortsatt samarbete med
industrin och fortsatt publicering av pågående projekt i vetenskapliga tidskrifter.
En post doc under handledning.




Ledning och styrning av FoU-arbetet
Enhetschef Infektion Birgitta Evengård, professor
Medarbetare Infektionsenheten:
Clas Ahlm, professor och Helena Palmgren, lektor(tjänstledig under 2014)
Ett nära samarbete finns med övriga enheter inom Klinisk mikrobiologi samt FOI.
Vidare utvecklas alltmer samarbete med preklinisk verksamhet i de så kallade
MIMS-grupperna.
Basenhetens pågående projekt år 2014
Åtta doktorandprojekt pågår med studier om resemedicin, genotypning av tarmfloran,
klimatförändring och infektion, olika aspekter på sorkfeber, beskrivning av
cryptosporidieutbrottet i Skellefteå samt trötthet efter sorkfeber.
Ytterligare en doktorand som är registrerad vid infektion är förnärvarande ST-läkare vid
Sunderby sjukhus.
2
Kliniska prövningar och kliniska forskningsstudier
1. STING-studien, nationell akademisk multicenterstudie för studie av
fästingbitna personer i Sverige och på Åland.
2. Sorkfeberstudien – undersökning av patogenes (sjukdomsmekanismer)
framförallt vad gäller hjärt-lungpåverkan, endotelpåverkan och kardiovaskulära
komplikationer hos patienter med sorkfeber.
3. Neutrofilstudien – undersökning av neutrofilers funktion vid olika infektioner.
4. RAPID studien med Klinisk mikrobiologi
5. AIM studien med Klinisk mikrobiologi
6. Två hepatit C läkemedelsstudier, läkemedelsbolag Novartis respektive MSD.
7. Resevaccinstudier och ESBL studier
8. Trötthet efter sorkfeber, enkätstudie
9. Trötthet hos tvillingar, samarbete med medicinsk epidemiologi, Karolinska
Inst.
10. Östrogenreceptorstudien vid sepsis, samarbete med IVA NUS och Karolinska Inst.
11. Att leva med HIV studien, samarbete med Karolinska universitetssjukhuset
3. Struktur
Forskningssköterska finns på 75 % vilket är en förutsättning för klinisk forskning.
Akademisk kompetens
 Två professorer och en lektor, samtliga kombinationstjänster och besatta av
överläkarkompetenta personer.
 8 forskarstuderande läkare under specialistutbildning varav 6 med VLL anställning
 2 överläkare med dr examen
 2 ST-läkare med dr examen
Forskningssamverkan

Olika institutioner inom UuU, Karolinska Institutet, Linköpings universitet,
Columbia University, Pasteur institutet, St Petersburg University med
flera
3
4. Finansiering av klinisk forskning
Anslag:
 Visare Norr ”Hur orsakar sorkfeber hjärtinfarkt och stroke?”

Centrala ALF 2012-2014; ”Studier av patogenesen vid sorkfeber, en
svensk blödarfeber, med fokus på mekanismerna för endotelscellskada
och koagulationsstörningar”.

Universitetets insamlingsstiftelser och som medsökande på anslag från
Stiftelsen för strategisk forskning; ” Behandlingsstrategi vid svår human
hantavirus infektion”.

Samfinansierad doktorandtjänst, Umeå Universitet, 2013-2016 för preklinisk
doktorand för studier av patogenes och antiviraler mot det afrikanska blödarfeber
viruset Rift Valley Fever.

Nordforsk, de nordiska forskningsrådens centrala organisation
Projekt som stötts av basenhets ALF under 2014 är:
”Studier av myggöverförda virus infektioner i norra Sverige.”
”Hjärt- och lungpåverkan vid sorkfeber.”
” Studier av patogenesen vid sorkfeber, en svensk blödarfeber, med fokus på
mekanismerna för endotelscellskada och koagulationsrubbning.”
”Trötthet hos svenska tvillingar, en enkätstudie.”
5. Forskningsresultat
Publikationer och avhandlingar
Manser M, Granlund M, Edwards H, Saez A, Petersen E, Evengard B, Chiodini P. Detection of
Cryptosporidium and Giardis in clincial laboratories in Europé – a comparative study, Clin
Microbiol Infect. 2014;20(1):O65-71.
Angelin M, Evengård B, Palmgren H. Travel health advice –benefits, compliance and
outcome. Scand J Infect Dis. 2014;46(6):447-53. doi: 10.3109/00365548.2014.896030..
Parkinson AJ, Evengard B, Semenza JC, Ogden N, Børresen ML, Berner J, Brubaker M,
Sjöstedt A, Evander M, Hondula DM, Menne B, Pshenichnaya N, Gounder P, Larose T, Revich
B, Hueffer K, Albihn A. Climate change and infectious diseases in the Arctic: establishment of
a circumpolar working group. Int J Circumpolar Health. 2014;73:25163. doi:
10.3402/ijch.v73.25163
4
Hammarström A, Haukenes I, Fjellman Wiklund A, Lehti A, Wiklund M, Evengård B, Stålnacke
BM. Low-educated women with chronic pain were less often selected to multidisciplinary
rehabilitation programs.PLoS One. 2014;9(5):e97134. doi10.1371/journal.pone.0097134.
Wahlström MR, Olivecrona M, Ahlm C, Bengtsson A, Koskinen LO, Naredi S, Hultin M. Effects
of prostacyclin on the early inflammatory response in patients with traumatic brain injury-a
randomised clinical study. Springerplus 2014;3:98.
Engdahl C, Larsson P, Näslund J, Bravo M, Evander M, Lundström JO, Ahlm C, Bucht G.
Identification of Swedish mosquitoes based on molecular barcoding of the COI gene and SNP
analysis. Molecular Ecolology Resources 2014;14(3):478-88.
Hassan OA, Ahlm C, Evander M. A need for One Health approach - lessons learned from
outbreaks of Rift Valley fever in Saudi Arabia and Sudan. Infection Ecolology & Epidemiology.
2014 Feb 4;4.
Pettersson L, Thunberg T, Rocklöv J, Klingström J, Evander M, Ahlm C. Viral load and humoral
immune response in association with disease severity in Puumala hantavirus-infected
patients-implications for treatment. Clinical Microbiology Infection 2014; 20(3):235-41.
Amada T, Yoshimatsu K, Koma T, Shimizu K, Gamage CD, Shiokawa K, Nishio S, Ahlm C,
Arikawa J. Development of an immunochromatography strip test based on truncated
nucleocapsid antigens of three representative hantaviruses. Virology Journal. 2014;11:87.
Alm E, Lesko B, Lindegren G, Ahlm C, Söderholm S, Falk KI, Lagerqvist N. Universal singleprobe rt-PCR assay for diagnosis of dengue virus infections. PLoS Neglected Tropical
Diseases. 2014;8(12):e3416. doi: 0.1371/journal.pntd.0003416.
Connolly-Andersen AM, Hammargren E, Whitaker H, Eliasson M, Holmgren L, Klingström J,
Ahlm C. Increased Risk of Acute Myocardial Infarction and Stroke During Hemorrhagic Fever
with Renal Syndrome: A Self-Controlled Case Series Study. Circulation 2014;129(12):1295302.
Connolly-Andersen AM, Thunberg T, Ahlm C. Endothelial activation and repair during
hantavirus infection: Association with Disease Outcome. Open Forum Infectious Diseases
2014; 1:1: doi:10.1093/ofid/ofu027.
Braun M, Björkström NK, Gupta S, Sundström K, Ahlm C, Klingström J, Ljunggren HG. NK cell
activation in human hantavirus infection explained by virus-induced IL-15/IL15Rα expression.
PLoS Pathogens. 2014; 10(11):e1004521.
Andersson T, Bjelkmar P, Hulth A, Lindh J, Stenmark S, Widerström M. Syndromic
surveillance for local outbreak detection and awareness: evaluating outbreak signals of
acute gastroenteritis in telephone triage, web-based queries and over-the-counter pharmacy
sales. Epidemiol Infect. 2014;142(2):303-13.
Hedlund C, Blomstedt Y, Schumann B. Association of climatic factors with infectious diseases
in the Arctic and subarctic region--a systematic review. Global Health Action. 2014;7:24161.
5
Disputationer: inga 2014
Halvtidskontroll 2014:

Joakim Forsell ST-läkare vid Klinisk mikrobiologi och doktorand vid
infektionsenheten

Martin Angelin, specialistläkare Infektionskliniken
Spridning av basenhetens forskningsresultat
Presentation av vår forskning vid Forskningens dag 23 februari 2014, ”Vad händer i kroppen
vid sorkfeber?” (Clas Ahlm). Presentationen finns också i en tryckt boken från dagen.
Information om sorkfeber och vår forskning har även skett internt till hela
laboratoriemedicins personalmöte.
Clas Ahlm är medförfattare till läroboken i infektionssjukdomar samt har publicerat
rekommendationer för handläggning av sorkfeber på internetmedicin.se.
Under 2014 har Birgitta Evengård arbetat med huvudredaktörsskap för The New Arctic, och
Clas Ahlm med kapitel om könskillnader vid blödarfebrar i Klein et al. ”Sex and Gender
Differences in Infection and Treatments for Infectious Diseases”, böcker som ges ut av
Springer förlag.
Förbättringsarbete genom tillämpning av forskningsupptäckter
Forskningsresultaten om sjukdomsmekanismer och komplikationer vid sorkfeber har lett till
ökad kunskap och säkrare handläggning av patienter med denna infektion.
Genotypning av tarmbakterier har lett till att rutinmetod för att skilja patogen
amöba från icke-patogen har satts upp på rutinlaboratoriet.
6. Sammanfattande diskussion
Forskningsaktiviteten är relativt hög och har god måluppfyllelse med tanke på klinikens
begränsade storlek och brist på specialistläkare inom infektion. Konkurrensen om externa
medel är hård men vi har hittills lyckats finansiera fullt ut de forskarstuderande vi har och de
olika projekten. Samarbetet mellan universitetet och landstinget har varit god då samtliga
forskarsstuderande vid kliniken har kunnat ta ut sin forskningstid och att flera kliniska studier
har kunnat genomföras.
6
Download