Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 2008-03-17

Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag den 24 september 2013
Närvarande:
Margareta Elensky
Birgitta Jonson
Maria Brodecki
Monica Westin
Jenny Myrberg
Gunilla Holfve
Del av mötet:
Rolf Vingemar
Bengt Berglund
Ann-Helen Sjöberg
Kopia till:
Görel Müller
Hanna Wrethling
Matilda Andersson
Maike Pakleppa
§1
Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Margareta Elensky.
§2
Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning godkändes.
§3
Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte den 27 augusti 2013 skrevs under, delades ut
och lades till handlingarna.
§4
Revisorer och kassör
Enkät beträffande internrevision har skickats ut till ordförande och kassör
i lokalföreningar och distrikt. Enkäten genomförs på uppdrag av Rädda
Barnens styrelse och syftet är att få en överskådlig bild av föreningars
rutiner och strukturer för ekonomisk förvaltning och att identifiera
eventuella behov för vidare instruktioner och utbildning.
Efter genomgång av enkätens frågor och svar kom mötet fram till att
attestinstruktionen skall ses över samt att några dokument från centralt
håll saknas vilka Jenny ser till att Gävle får ta del av.
1(3)
§5
Jenny Myrberg, verksamhetsutvecklare
RB:s kampanj: ”Min kropp är min”. Temat för i år är barn som utsätts för
sexuella övergrepp i Sverige och internationellt. En skrift har arbetats
fram som kan vara en hjälp för föräldrar när man pratar med sina barn
om ämnet. Kampanjen startar i höst och lokalföreningarna väljer själva
om de vill arbeta med kampanjen.
Mötesplats för ensamkommande flyktingbarn: Ett forum där barnen kan
berätta hur de blivit bemötta i Sverige vid sin ankomst. Resultatet från
mötesplatsen återkopplas till inbjudna politiker och beslutsfattare vid en
föreläsning den 20 november med Katia Wagner, författare till boken ”De
glömda barnen”. Margareta, Birgitta, Görel träffas för att planera inbjudan
till flyktingbarn i Hofors, Sandviken och Gävle.
Föreningsutveckling: Hur kan RB få fler aktiva medlemmar? Mötet
beslutade om ett separat möte den 22/10 kl 18.30 efter vårt ordinarie
styrelsemöte då vi diskuterar och ger förslag.
§6
Rapporter från Verksamhetskonferensen 2013
Ordförande rapporterade från Verksamhetskonferensen på Värmdö 2022 september där olika ämnen diskuterades samt att beslut som togs på
förra årets Riksmöte följdes upp.
§7
Rapporter från styrelsens medlemmar
Margareta:
- RB:s valfråga under 2014 är Barnfattigdom.
- RB är välkomna till varuhuset 9:an den 1 december mellan kl 11–
18.00 för att sälja varm glögg och pepparkakor i entréplan samt
ansvara för en fiskdamm på nedre plan. Alla intäkter går till RB.
- Deltagit i träff i projektet ”Det handlar om kärlek”.
- RB fanns på Högskolan 10 september och många visade intresse.
Resulterade i att några studenter önskade ett separat möte med
Margareta för att få information om frivilligorganisationer. Dessutom
blev RB inbjudna till Charisma som är en arbetsmarknadsdag för
studenter inom vård och omsorg på Högskolan den 6 november
mellan kl 09.00-16-00.
- Arbetat mycket med Ung Röst. Skickat mail till rektorer i Gästrikland
men inte fått svar. Försöker nu kontakta lärare i åk 6-8 samt åk 1 i
gymnasiet.
- Skrivit insändare i GD och i Hälsinglands tidningar angående Ung
Röst 2014.
2(3)
-
Distriktsmöte på lördag 28/9.
RB introduktionskväll den 8/10.
Görel startar upp läxhjälp på Lilla Sätraskolan i höst. Det behövs fler
frivilliga.
Inbjudan till en uppstartsträff till kampanjen Asylrätt 2014. Kampanjen
kommer att pågå i hela landet fram till valet. Träffen äger rum den 29
september på Joe Hillgården.
Maria:
- Totalt inkommit 26 000 kr i bössorna som finns placerade i butiker.
- Besökt läxhjälpsläsningen på Nordost och inköpt skrivmaterial till
dem. Det behövs fler frivilliga, gärna gymnasielärare.
- Varit i kontakt med Barnahus som tycker att verksamheten fungerar
bra. En rapport ”Inuti ett barnahus” släpptes i juni månad. Rapporten
visar att stödet till barn som utsatts för våld har blivit bättre sedan de
första barnahusen startade 2005.
- Kampanjen Världens Barn genomförs i oktober. Insamlingsgala i SVT
den 11 oktober och insamlingar i hela Sverige den 5 och 12 oktober.
Gävles RB har tilldelats området vid Willys affärer på norr och söder.
Frivilliga anmäler sig till Margareta.
- Trollkarlen Jakob Ljungkvist Leffler uppträder för sjuka barn på Gävle
Sjukhus. RB står för resekostnaden. Projektet finansieras av en gåva
som lämnats av Borgarskolan.
- Sammanställt saldolista 130101–130911, som bifogas till protokollet.
§8
Övriga frågor
Inga frågor togs upp.
§9
Nästa möte
22/10 kl 17.30 i Studiefrämjandets lokal.
§ 10
Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
Justeras:
Gunilla Holfve
Sekr.
Margareta Elensky
3(3)