Blodsmitta

advertisement
Blod och blodsmitta
Malin Järv
Hygiensjuksköterska
Definition - blodburen smitta



Överföring av smittämnen via
blodkontakt som leder till infektion
(med/utan symtom).
Vanligast genom stick- eller
skärskador.
Rikliga mängder blod på slemhinnor
eller skadad hud.
Virus




-vanligaste smittämnet
Hepatit B virus (HBV)
Hepatit C virus (HCV)
Hepatit D virus (HDV)
HIV
Hepatit B
Hepatit =inflammation i levern




Inkubationstid:
26 mån
Ca 5% utvecklar kronisk
hepatit
Ökad risk för
levercirrhos samt
levercancer
Endast symtomatisk
behandling finns


Smittvägar:
– sexuell smitta
– via blod
– i.v.
narkotikamissbruk
– mor - barn
Vaccinationsprofylax
Hepatit C





Inkubationstid: 4
veckor till 4 månader
I många fall få eller
inga symtom alls
Minst 50% utvecklar
en kronisk hepatit
Behandling finns
Vaccin finns ej

Smittvägar:
– blod/blodprodukte
r
– i.v.
narkotikamissbruk
– okänd väg
– (smitta mor-barn
samt sexuell
smitta
tycks vara liten)
HIV
= humant immunbrist virus
Smittväg:
1. Sexuell
2. Blod
3. Mor-barn




Inkubationstid och sjukdomsbild varierar
Bromsmediciner förlängt överlevnadstiden
Ingen känd smitta i vården i Sverige
Vaccin finns ej
Hiv - knoppande viruspartiklar (från humana lymfocyter)
Foto: Kjell-Olof Hedlund
Från vårdtagare till vårdtagare

Multidosflaskor med
återfyllnad av redan
använd spruta.
Från vårdtagare till personal


Stick- eller
skärskador
Blod på slemhinna
eller skadad hud
Från personal till vårdtagare



Relativt liten risk,
främst inom kirurgi
Suturnål som förs
mot oskyddat finger
Avvikelser från
basala hygienrutiner
Från blod/blodprodukter till
vårdtagare


Sällsynt i Sverige
Blodgivare kontrolleras
vid blodgivning
Risk i relation till mängd
1. Infusion av blod/blodprodukt i blodkärl
2. Injektion av blod
3. Stick/skärskada från blodigt föremål
4. Blod på slemhinna eller skadad hud
Risk i relation till smittämne



Hepatit B
Hepatit C
HIV
1 av 3
1 av 30
1 av 300
När det händer!

Tvätta snarast med tvål och vatten, sedan rikligt
med handdesinfektionsmedel.
Kläm inte !

Skölj med rikliga mängder koksalt

eller vatten vid mun/ögonkontakt.

Kontakt med arbetsledare.

Kontakt med infektionsmottagning 2.
tel:018 - 611 5623 , 5628, 5629
Förebyggande arbete!






Betrakta allt blod som tänkbart smittsamt!
Tillämpa basala hygienrutiner + stänkskydd
Rätt stickteknik
Avveckla sopor säkert
Enpatient-ampuller, förfyllda sprutor
Rapportera, utred & följ upp
Skyddshandskar




Vid all kontakt med blod & kroppssekret.
Byt handskar mellan vårdtagarna.
Byt handskar mellan olika arbetsmoment.
Handdesinfektion före och efter användning
av handskar.
Det blod som finns på handsken
stryks mekaniskt av.



Kanyl: handske
minskar
smittrisken med
46%
Suturnål: 86%
Mast ST, Woodbine
JD, Gerberding JL
J Infect Dis 1993:
168; 1589-92
Stänkskydd

Vid arbete som
medför risk för stänk
mot ansiktet

Munskydd
Skyddsglasögon
Visir


Rätt stick-teknik!

Använd ALLTID handskar.

Lugnt och metodiskt.

Sitt bekvämt, bra belysning.

Ha allt material nära dig.

Använd säkerhetsprodukter.

Avveckla stickande och
skärande i punktionssäker
behållare nära dig.
Material nära dig
Säkerhetsprodukter



För att undvika stickskador
Ta reda på hur de fungerar!
Upphandlas
Risk för stickskador !
Punktionssäker behållare nära dig
Fyll endast till 2/3
Ytdesinfektion vid
blodspill

Desinfektion så snart som möjligt

Små mängder - DAX Ytdes. Plus

Större mängder - Vircon eller
Perform
Värmedesinfektion




1:a hands valet.
Instrument, kärl och
flergångmaterial - rengörs &
desinfekteras (85°C) i
diskdesinfektor.
Öppna instrument och placera
kärl så att vattnet kan komma åt.
Bäcken, urinflaskor m.m. rengörs
och desinfekteras i
spoldesinfektor.
Smittförande tvätt?




”Blodprickar” - vanlig tvätt
Blodiga textilier - ska ej blandas
med annan vårdtagares tvätt
Kuddar, madrasser som ej går att
tvätta
-kasseras
Tvättkorg på rummet
Avfallshantering


”Blodprickar” - vanligt avfall
Rikligt blodigt:
– använd engångsplastförkläde, handskar
och handsprit, visir


Kastas som brännbart hushållsavfall
Stickande & skärande föremål - farligt
avfall
Regelverk och referenser

Skydd mot blodsmitta AFS 1986:23

Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:3

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker AFS 2005:1

Hantering av smittförande avfall SOSFS 2005:26

Att förebygga vårdrelaterade infektioner SoS 2006

Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal
Download