Sjön Unden
Unden är en stor kallvattensjö av 9.850 ha., 37 km lång och 25 km bred, och är klassad som
riksintresse. Den är en grundvattensjö, tillflödet genom botten är cirka 40% av den totala tillflödet.
Resten av vattentillflöde kommer från 13 bäckar med en total längd av 28 km.
Fakta:
Djup:
Medeldjup
Största djup
35 m
108 m
Vattenvolym:
345 milj. m³
Nederbörd per år:
742 mm.= 244 milj. m³
Avtappning per år:
95 milj. m³
Avdunstning/ upptag av växter:
149 milj. m³
Vattenomloppstid:
36 år
Vattenhöjden varierar mellan 116 och 118 meter över havet.
Göta Kanalbolag AB, som har den ursprungliga vattenrätten, förser kanalen med erforderlig vattennivå
för seglation. Avtappningen går genom tre kraftverk som ägs av Sätra Bruk AB. Avtappningen är som
mest 6m³ per sekund.
Unden är en av vårt lands förnämnsta storrödingsjöar, både sjöns topografi och dess ekosystem är
lämplig för rödingproduktion. Störst kända fångade fiskar:
Röding
10,5 kg
Abborre
2,8 kg
Gullspångsöring
14,4 kg
Gädda
17,0 kg
Sik
3,2 kg
Sedan 1977 har Undens Fiskevårdsområde erhållit statsbidrag för kalkningsåtgärder.
Tillrinningssjöarna har kalkats, tre kalkdoserare kalkar sjön kontinuerligt och kalkstenkross har körts ut
på rödingens lekplatser.
Nya fiskebacken ställs åter i ordning att förbättra lekmöjligheter av öring vid Svanhult och
Sågkvarnsbacken.
Fiskeregler
Fiske utan fiskekort är förbjudet. Fiskekort finns att köpa hos Camping Tiveden eller Tiveds
Lanthandel. Där finns dags-, vecko-, semester- och årskort, för en person eller familjekort.
Korten gäller för fiske med pimpel, mete, kastspö och flugspö samt rodd med max. 2 drag.
Motor far ej användas vid fiske med drag. Betena ska ha enkel krok, ej huggkrok.
Max. 2 rödingar, alternativt öringar får fångas per fiskekort och dag.
Röding och öring under 50 cm. ska släppas tillbaka i sjön, får ej föras iland.
Fiskeförbud
Allt fiske är förbjudet från 1 oktober till och med 1 december.
Undantag: kräftor får fiskas hela året, endast kräftmjärdar får användas under förbudstiden.
Kräftfiske är bara tillåtet för fiskerätt-ägare och endast inom den egna skifteslaget, även ute i sjön.
Det är inte tillåtit att köra med motorfordon på privat väg eller fiska från en brygga utan ägarens
tillstånd.