European Commission

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN
MEMO
Bryssel den 6 februari 2013
Gemensamt uttalande om den internationella dagen mot
kvinnlig könsstympning
I samband med den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig
könsstympning (6 februari 2013) har EU:s höge representant Catherine Ashton
och EU-kommissionärerna Viviane Reding, Andris Piebalgs, Kristalina Georgieva,
Cecilia Malmström och Tonio Borg gjort följande uttalande:
- Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), utsätts varje år miljontals kvinnor och flickor i
EU och världen över för könsstympning och många fler riskerar att utsättas för det. Den 6
februari är den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning, en dag
när vi ökar allmänhetens kunskap om denna fråga och bekräftar vårt starka engagemang
för att utrota denna oerhört skadlig praxis som är ett brott mot flickors och kvinnors rätt
till fysisk och mental integritet.
Kvinnlig könsstympning är en kränkning av mänskliga rättigheter. Vårt förstå mål bör vara
att förebygga könsstympningen – se till att ingen flicka någonsin måste uppleva denna
traumatiska kränkning av deras rättigheter.
Vi måste komplettera den befintliga nationella lagstiftningen som förbjuder kvinnlig
könsstympning genom att höja medvetenheten om de skadliga effekterna av
könsstympning på den fysiska och mentala hälsan hos kvinnor och flickor och
tillhandahålla stödtjänster för offren.
Det är därför vi vidtar åtgärder både utanför och inom EU.
Utanför EU har EU och Unicef i ett gemensamt projekt bidragit till att tusentals familjer,
samhällsgrupper och länder ändrat sin inställning till kvinnlig könsstympning och andra
skadliga sedvänjor i Afrika.
Vi välkomnar att Afrikanska unionen och dess medlemsstater ställt sig i spetsen för
antagandet av en Förenta nationernas resolution mot kvinnlig könsstympning. Detta är ett
viktigt framsteg i den globala kampen mot våld och diskriminering mot kvinnor och flickor.
EU är fast beslutet att få fram ett kraftfullt instrument mot våld mot kvinnor i FN:s
kommission om kvinnors ställning.
Inom EU kommer det nya brottsofferdirektivet att se till att kvinnor som fallit offer för
våld, inbegripet könsstympning, får det specialiserade stöd och den uppmärksamhet de
behöver.
MEMO/13/67
Särskild uppmärksamhet ägnas denna grupp också i vår asyllagstiftning. Kvinnor som
riskerar att utsättas för könsstympning eller föräldrar som fruktar förföljelse eftersom de
vägrar tillåta att deras barn utsätts för könsstympning kan beviljas internationellt skydd i
EU.
Den 6 mars kommer vi att hålla en rundabordsdiskussion med ledande aktörer och
parlamentariker och diskutera hur man ska gå vidare i frågan. Vi kommer att samråda
med regeringar, icke-statliga organisationer och med dem som har direkta erfarenheter av
kvinnlig könsstympning. Vi kommer också att ge ekonomiskt stöd till insatser som ökar
medvetenheten om kvinnlig könsstympning.
Våld mot kvinnor och flickor är inte kulturyttringar. De är kriminella handlingar. EUkommissionen och den Europeiska utrikestjänsten är fast beslutna att bekämpa alla
former av könsrelaterat våld, både inom EU och i våra kontakter med omvärlden.
2
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards