Kristianstads kommun

advertisement
Fri:Ja! K
Kristianstad kommuns projekt mot kvinnlig
könsstympning
Varför ett projekt mot
könsstympning?
•
•
•
•
Identifierat behov i nätverksgrupp HRV
Förenklad kartläggning
Behov av kompetens
Ansökan
Mål
• Kompetensökning för personal
• Samverkan
• Handlingsplan
Fortsatt initial kartläggning
• Fokusgrupp
• Enkätundersökningar
Förändring
tar tid
Svårt att
nå ut
Utmaningar
Risk för
stigmatisering
och
diskriminering
Många
aktörer
Arbetsbelastning
och
underbemanning
Projektform
Omsättning av
personal
Svårigheter
med
samverkan
Lärdomar
från andra
kommuner
Nationella
satsningar
Politisk
förankring
Medialt
intresse
Befintligt
nätverk
Styrgruppen
Framgångsfaktorer
Regionen
Initial
kartläggning
Projektet
sprunget ur
verksamhetens
behov
Verksamhets
besök
Verksamhetsnyckel
personer
Integrationssamordnare
och Samordnare mot
våld i nära relation
Tvärprofessionell
föreläsning
Flödesschema
Uppmärksamma tecken som kan tyda på att flickan är
utsatt/risk att utsättas för könsstympning
Om tolk behövs använd inte släkting eller bekant! Telefontolk
är att föredra i de flesta fall. Be tolken presentera sig först för
att undvika att hen har en relation till den utsatte. Om det
framkommer att tolken är obekväm att tolka samtal om
könsstympning, byt tolk.
2. Meddela rektor, förskolechef, teamledare eller annan ansvarig
person
3. Bedöm flickans hela livssituation, se flödesschema
hedersrelaterat våld och förtryck
Flicka i risk att
utsättas för
könsstympning
Överväg anmälan enligt
SoL 14 kap. 1 §
Stympning har skett
efter migration till
Sverige
Stympning har skett
innan migration till
Sverige
Ingen stympning har
skett enligt förälder
eller flicka
Anmäl enligt SoL 14
kap. 1 §
Överväg anmälan
enligt SoL 14 kap 1 §.
Kan vara befogat i
vissa fall
Överväg anmälan
enligt SoL 14 kap 1 §.
Kan vara befogat i
vissa fall.
Tankar från medarbetarna
• ”Vad skall jag göra med svaret?”
• ”Det finns en medvetenhet, men vi har
inte tid”
• ”Det är ingen prioriterad fråga på vår
arbetsplats”
• ”Vi behöver ökad samverkan”
Fri:JA K - Projektår två
• Implementering av handbok
• Kunskapsspridning och öka
medvetenheten i kommunen
• Mätning av insatser genom enkäter
• Se över arbetsformer i kommunen
• Leva vidare efter projektets slut
Våga se
Våga fråga
Våga hjälpa
Barnperspektivet
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards