11. Neuropsykiatriska problem 1: autism och Aspergers - psyk-e

advertisement
11. Neuropsykiatriska problem 1: autism och Aspergers syndrom (Christopher
Gillberg)
Anatomi
Diencephalon
Vetenskap som studerar människokroppens uppbyggnad.
Mellanhjärnan. Reglerar bland annat kroppstemperatur,
hunger och törst.
Egocentrisk
Att sätta sig själv i centrum, ”egotrippad”.
Genetik
Ärftlighetslära.
Interaktion
Samverkan, samspel.
Lillhjärnan
Del av hjärnan som ligger längst bak och längst ner i
skallen. Lillhjärnan reglerar balans och koordination i
rörelser.
Motorik
Kroppens rörelseförmåga och nervsystemets kontroll av
denna.
Motoriska nerver Nerver som aktiverar muskler.
Narcissism
Förälskelse i det egna jaget.
Paranoia
Psykisk störning som yttrar sig i vanföreställningar,
vanligen övertygelse om att vara förföljd samt
storhetsvansinne.
Personlighetsstörning
Psykisk störning där individens personlighet
skapar sådana problem att de medför nedsatt social eller
yrkesmässig förmåga eller lidande för individen själv.
Pragmatisk
Sådant som har att göra med handlingar och praktiska
konsekvenser.
Självbild
Den föreställning man har om sig själv.
Social interaktion Samspel mellan personer och grupper.
Stereotypi
Enformigt sätt att vara och uttrycka sig. Stereotypier ses
vid t ex schizofreni.
Download