Et blikk framover GeoSuite og Geofuture GeoFuture et nytt FoU

advertisement
Foundation Design for Tomorrow's Infrastructure
Geofuture – ett svensk / norsk samarbete –
Erfarenheter från Sverige
• Vad är AGEF
• En Svensk geoteknikers syn på Norska geotekniker
• Hur det började och varför startades ett samarbete mellan Sverige
och Norge
• Vad vann vi på vårt samarbetet i Geosuite-projekten och vad blev
resultatet
• Geofuture, var vi inte färdiga? Varför ett fortsatt samarbete?
• Geofuture- Utmaningar
AGEF
• AG Programutveckling Ekonomisk förening är en sammanslutning mellan
idag totalt 17 st konsulter, entreprenörer och myndigheter
• Redan 1989 startade en omfattande gemensam programutveckling
• 1994 bildades AutoGRAF styrgrupp och 1997 bildades AG
programutveckling Ekonomisk förening
• Föreningen har till ändamål
– att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i
samverkan ta fram och utveckla dataprogramvaror som utnyttjar
modern datateknik, inom fackområden geoteknik, ingenjörsgeologi
och bergteknik
AGEF medlemmsföretag
Företag
Trafikverket
Bjerking
GOLDER
ÅF
Tekniska Verken Driftum
WSP
Vianova GeoSuite AB
Ramböll
SGI
Skanska Teknik
Grontmij
Tyréns
Sweco
Norconsult
Vectura
ELU Konsult AB
NCC
Summa
Ägarandel (%)
8,04
7,53
8,56
5,98
6,49
13,61
1,55
7,01
7,53
5,98
8,56
5,98
8,56
1,03
1,55
1,03
1,00
100%
Den Norska geotekniker
Historiskt samarbete mellan Sverige och Norge
genom Geosuiteprojekten under åren 2004 till
2010
•
Bakgrund
–
–
–
–
–
•
Syfte
–
–
•
Behov av att utveckla ett gemensamt programpaket
Ingen enskild firma klara av att utveckla och underhålla geotekniska projetkeringsverktyg på egen
hand varken i Norge eller Sverige
Alla de nordiska länder hade samma problem med icke komplett verktygslåda för geotekniker
Den nordiska markanden är ett minimum för att kunna upprätthålla och vidareutveckla programmen
Geoteknikmiljön behöver moderna och effektiva projekteringsverktyg för att vara attraktiva för de
bästa ingenjörerna
bygga på det bästa från existerande verktyg/program i Norge och Sverige
Programmen skulle vara projekteringsorienterade och inte bara beräkningsverktyg
Resultat
–
–
–
Norska och svenska geotekniker enades om en samlad geoteknisk verktygslåda- GeoSuite Toolbox
Goda realtioner och tillit skapades mellan de norska och svenska geoteknikmiljöerna
Det etablerades ett norsk/svensk företag för programutveckling, försäljning och support av
programpaketen-ViaNova GeoSuite AB
Resultat från
Geosuiteprojektet
Vad användara inte finner oprimalt idag
inom geotekniska beräkningar
Vilka beräkningar och analyser som
användarna antar ger mest osäkra resultat
Fördelning av tiden som brukas på
geotekniska analyser
26%
45%
Etablering av inputdata
Beregning
Tolkning og presentasjon
29%
GEOFUTURE –Utmaningar
Glöm inte de svenska inspelen och synpunkterna !
•
Projektet finansieras och drivs i huvudsak från Norge. Det måste aktivt arbetas
med att få med de svenska geoteknikernas synpunkter och erfarenheter i
projektet
•
Projektet är helt beroende av inspel och engagemang från Sverige om vi skall
lyckas skapa en geoteknisk plattform för både Sverige och Norge- en marknad
är för liten för att våra program skall kunna fortleva och utvecklas
•
Skall vara geoteknikers verktygslåda i alla skedet och i alla uppdrag, både stort
och smått
• Nästa fas- GEOFUTURE FAS II-fortsatt engagemang,
samarbete och utveckling. Ensam är inte stark och vi är
lika, norska och svenska geotekniker
Download