Berg består av bergmaterial, tektonik och hydrogeologi

advertisement
2016‐03‐16
Undersökningar i berg
Curt Wichmann, bergsingenjör
Bergboken AB
Berg består av bergmaterial, tektonik och hydrogeologi
Svenska Geotekniska Föreningen ‐ minikurser
1
2016‐03‐16
Bergs tekniska egenskaper
Bergmassa
• Bergart
• Enaxiell tryckhållfasthet
• Skjuvhållfasthet
• Vittringsgrad
Sprickor
• Sprickkaraktär
• Sprickfyllnad
• Sprickfrekvens
• Sprickutbredning
Vattenföring
• Öppna/täta sprickor
• Konduktivitet/Transmissivitet
Bergs tekniska egenskaper
‐för tunneldrivning
Sprickfrekvens
Sprickfyllnad
Vattenföring
Tryckhållfasthet
Rådande spänningsförhållande
Borrbarhet
Q‐värde
RMR
Svenska Geotekniska Föreningen ‐ minikurser
2
2016‐03‐16
Bergs tekniska egenskaper
‐ För vägbyggnad
Sprickorientering
Skjuvhållfasthet
Kornkurva
Andel finmaterial (<0.074 mm)
Nötningsegenskaper (Microdevall) Slagmotstånd (Kulkvarn/Los Angeles )
Mineralogisk sammansättning
Kornfogning
Bergs tekniska egenskaper
‐ För grundläggning
•
•
•
•
•
Svenska Geotekniska Föreningen ‐ minikurser
Bergnivå
Ytvittring
Tillåten lastupptagning
Sprickorientering
Sprickkaraktär
3
2016‐03‐16
Bergets lastupptagande förmåga
Tumregel:
Bergets lastupptagande förmåga =1/10 av bergets tryckhållfasthet
Vid otillräckligt geotekniskt underlag: 1‐2 Mpa
Enklare geotekniska undersökningar: max 5 Mpa
Friläggande av berg, kartering samt Provtagning:
10MPa
Borrningar i berg
Hammarborrning: Slående roterande ger information om slagmotstånd
Brunnsborrning: Roterande ger kax (bergart) samt möjlighet till mätningar i borrhål
Kärnborrning: Roterande med kärna ger bergarter, bergs tekniska egenskaper samt möjlighet till mätningar i borrhål
Svenska Geotekniska Föreningen ‐ minikurser
4
2016‐03‐16
Hur vet vi att vi borrar i berg?
Bestämning av bergläge
Sondering
Seismik
Svenska Geotekniska Föreningen ‐ minikurser
Resistivitet
Radar
5
2016‐03‐16
Borrningar i Strömmen
Sektion Strömmen
Svenska Geotekniska Föreningen ‐ minikurser
6
2016‐03‐16
Kärnborrning
Bergartsbestämning
Sprickfrekvens
Sprickkaraktär
Vattenförluster
Kemisk sammansättning på gv
Sprickors tekniska egenskaper
Orientering
Sprickfrekvens
Skjuvhållfasthet
Cerchar Abrasivity Index (CAI) Sprickfyllnad
Vattenföring
Svenska Geotekniska Föreningen ‐ minikurser
7
2016‐03‐16
Var finns strukturerna
Sprickor i berg
Svenska Geotekniska Föreningen ‐ minikurser
8
2016‐03‐16
Borrkärna från Strömmen
Svenska Geotekniska Föreningen ‐ minikurser
9
2016‐03‐16
Vad ger undersökningsmetoderna?
Svenska Geotekniska Föreningen ‐ minikurser
10
Download