Lantmannen 7, Falköpings kommun PM Geoteknik

advertisement
Lantmannen 7, Falköpings kommun
PM Geoteknik
Samråd juni 2013
__________________________________________________________________________________
Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832
Lantmannen 7, Falköping
PM Geoteknik
Slutversion 2014-12-19
Projektledning och administration
Beställare
Falköpings kommun
Datum
2014-12-19
Konsult
Structor
Medverkande Structor
Uppdragsledare: Johan Rodéhn, Structor Nyköping AB
Teknikansvarig: Tomas Trapp, Structor Mark Göteborg AB
Handläggare: Tomas Trapp
Kvalitetsgranskning: Jimmy Aradi, Structor Mark Göteborg AB
Spårbarhet
H:\3003-1405 Lantmannen 7\1\G\Text\PM geoteknik Lantmannen 7.doc
2
Lantmannen 7, Falköping
PM Geoteknik
Slutversion 2014-12-19
Innehållsförteckning
1 ORIENTERING ................................................................................................................. 4 2 PLANERAD BYGGNATION ........................................................................................... 4 3 UNDERLAG ....................................................................................................................... 5 4 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR ........................................................................ 5 5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN ............................................................................. 6 6 7 5.1 TOPOGRAFI .................................................................................................................... 6 5.2 JORDLAGERFÖLJD.......................................................................................................... 6 5.3 JORDEGENSKAPER ......................................................................................................... 6 5.4 YT- OCH GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN ..................................................................... 7 5.5 BERGGRUND .................................................................................................................. 7 5.6 RADON........................................................................................................................... 7 5.7 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN ....................................................................................... 7 5.8 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN .......................................................................................... 7 BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR .................................................................................. 7 6.1 BEFINTLIGA BYGGNADER OCH VÄGAR.......................................................................... 7 6.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KABLAR ......................................................................... 7 GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER ................................................................. 8 7.1 ALLMÄNT ...................................................................................................................... 8 7.2 MARK ............................................................................................................................ 8 7.3 GRUNDLÄGGNING AV BYGGNADER .............................................................................. 8 7.4 SCHAKTNINGSARBETEN ................................................................................................ 8 7.5 PÅLNINGS- OCH SPONTNINGSARBETEN ......................................................................... 8 7.6 DIMENSIONERING AV GRUNDKONSTRUKTIONER .......................................................... 9 3
Lantmannen 7, Falköping
PM Geoteknik
Slutversion 2014-12-19
1
ORIENTERING
Falköpings kommun planerar att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Lantmannen 7 i centrala Falköping. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Falköpings
mejeri på orten.
På uppdrag av Falköpings kommun har Structor Mark Göteborg AB utfört en geoteknisk undersökning av detaljplaneområdet. I föreliggande PM redovisas de geotekniska förhållandena och
rekommendationer för det fortsatta planarbetet.
2
PLANERAD BYGGNATION
Planområdet framgår av Figur 2-1 nedan.
Figur 2-1
Detaljplaneområdets utbredning.
Syftet med detaljplanen är att ge mejeriet möjligheter att expandera sin verksamhet.
4
Lantmannen 7, Falköping
PM Geoteknik
Slutversion 2014-12-19
3
UNDERLAG
Som underlag för utredningen har följande handlingar nyttjats:
1.
”Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Fastigheten Lantmännen 6, Falköping”, daterad 2013-11-29, upprättad av Liljemark Consulting AB, uppdragsnummer 201250.
2.
”Undersökningsrapport för den nedlagda bensinstationen på fastigheten
Lantmannen 7, Odengatan 6 i Falköping”, daterad 2013-11-21, upprättad av HIFAB
AB, uppdragsnummer 329996.
3.
”Bangatsleden, Bro över Odengatan”, geoteknisk
1992-08-07, upprättad av Scandiaconsult AB.
undersökning,
daterad
Tidigare utförda undersökningar, 1 och 2, har tillsammans med grundkarta erhållits digitalt av
Falköpings kommun. 3 har hämtats från Trafikverkets databas BaTMan.
4
GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR
Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar redovisas i en separat handling benämnd:
-
”Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik”, daterad 2014-12-08, upprättad
av Structor Mark Göteborg AB, uppdragsnummer 3003-1405.
Inom området har geotekniska fält- och laboratorieundersökningar tidigare utförts vid ett flertal
tillfällen. Läget på tidigare utförda undersökningspunkter, vilka ansetts relevanta för objektet,
redovisas i MUR.
Inom ramen för uppdraget har kompletterande geotekniska fält- och laboratorieundersökningar
utförts. Undersökningarna har utförts inom planområdet att bestämma jordlagerföljd och eventuell förekommande leras hållfasthets- och kompressionsegenskaper.
5
Lantmannen 7, Falköping
PM Geoteknik
Slutversion 2014-12-19
5
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
5.1
Topografi
Planområdet utgörs till största delen av industribebyggelse och mäter ca 230 x 280 m. I sydvästra delen av planområdet finns i dagsläget även några flerfamiljshus. Ytor i anslutning till
byggnader är inom så gott som hela området hårdgjorda. Terrängen är flack och begränsas i
väster av Bangatan och i norr av Odengatan. Markytans nivåer varierar mellan +208 och +212.
5.2
Jordlagerföljd
Jorden utgörs generellt av fyllning ovan friktionsjord. I utförda sonderingar har sonderingar
stannat mot block eller berg mellan ca 2 och 5 m djup. Ställvis finns tunna lager/skikt av grusig
sandig torrskorpelera under fyllningen. Fyllningen är heterogen och innehåller både rivningsmaterial och sannolikt naturlig jord som schaktats. Friktionsjorden utgörs närmast under fyllningen av siltigt sandigt grus och siltig sand med inslag av ler och grus. På större djup övergår
jorden till en siltig lerig morän. Inom den västra delen av området har det i tidigare undersökningar konstaterats organisk jord i form av torv under fyllningen. Torvlagret återfinns på mellan
0,5 och 1,5 m djup och är relativt tunt med tjocklekar varierande mellan ca 0,2 och 1,0 m. Torvens utbredning har tolkats i plan på ritning 100G0201 i MUR.
Tidigare utförda jordbergsonderingar i anslutning till bron över Odengatan återfinns bergytan
kring nivån +205. Berggrunden återfinns sannolikt relativt nära markytan även i resterande del
av planområdet.
5.3
Jordegenskaper
I tabellen nedan framgår materialtyp och tjälfarlighetsklass för de i området förekommande
jordlagren.
Tabell 5.3-1
Förekommande jords materialtyp och tjälfarlighetsklass.
Jordlager
Materialtyp
(enl. AMA 13)
Tjälfarlighetsklass
Fyllning
(sisaGr / sigrSa)
3B
2
6B
1
2
1
5A
4
Utbredning och mäktighet enl. MUR
Organisk jord
(Torv)
Utbredning enligt MUR
Friktionsjord
(Sa)
Utbredning enl. MUR
Friktionsjord
(sileMn)
6
Lantmannen 7, Falköping
PM Geoteknik
Slutversion 2014-12-19
5.4
Yt- och grundvattenförhållanden
Grundvattennivån har mätts i installerade grundvattenrör. Avläsningarna tyder, liksom tidigare
observationer enligt (1) och (2), på en grundvattenyta belägen ca 2,5 m under markytan i områdets norra delar och ca 1,3 m under markytan i områdets södra delar.
5.5
Berggrund
Inom planområdet återfinns inget berg-i-dagen och berggrunden har inte studerats närmare.
Generellt består berggrunden av kalkberg följt av alunskiffer inom Falköpings kommun.
5.6
Radon
Inga bestämningar av radongashalt har utförts. Med ledning av förekommande bergarter inom
Falköping hänförs detaljplaneområdet till högriskområde med avseende på radonhalter.
5.7
Stabilitetsförhållanden
Då undergrunden utgörs av friktionsjord och torrskorpelera samt att terrängen är flack finns inga
förutsättningar till stabilitetsbrott inom planområdet.
5.8
Sättningsförhållanden
Sättningsförhållandena inom planområdet är generellt sett goda. Förekommande friktionsjord
och torrskorpelera kan belastas utan att nämnvärda sättningar utbildas. De små sättningar som
kan inträffa kan betraktas som elastiska vilket innebär att de utbildas omgående efter att belastning påförts.
Förekommande organisk jord och kalkjord är olämplig att grundlägga byggnader på. Jorden är
kompressibel och skadliga sättningar kan uppstå vid belastning
6
BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR
6.1
Befintliga byggnader och vägar
Inom detaljplaneområdets norra delar återfinns idag Falköpings mejeri med kontor och produktionslokaler samt lokaler där Granngården bedriver verksamhet. Mot söder återfinns bostäder
och ett dagcenter. Byggnadernas grundläggningsmetod är okänd men med ledning av jordlagerförhållandena i området saknar de sannolikt någon särskild grundförstärkning.
Runt och i området återfinns ett antal vägar. Vägarna är anpassade till kringliggande marknivåer.
6.2
Befintliga ledningar och kablar
Inom området finns ledningar och kablar för VA, el, tele och opto. För befintliga ledningar och
kablars läge i plan tas kontakt med respektive ledningsägare.
7
Lantmannen 7, Falköping
PM Geoteknik
Slutversion 2014-12-19
7
GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER
7.1
Allmänt
I detta avsnitt ges preliminära geotekniska rekommendationer och krav för mark och grundläggning av byggnader.
7.2
Mark
Inom områden där jorden utgörs av friktionsjord kan marken belastas utan överhängande risk
för stora eller långvariga sättningar. Inom områden där organisk jord återfinns och område med
kalkjord finns risk att relativt stora sättningar uppkommer redan vid små belastningar.
7.3
Grundläggning av byggnader
Inom byggnadsytor ska förekommande organisk jord grävas ur och ersättas med friktionsjord.
Mindre byggnader upp till två våningar bedöms kunna grundläggas med platta på mark medan
högre byggnader kan behöva pålas beroende på hur lastnedföringen utformas.
Vid grundläggning av källare ska grundläggning utföras med vattentät betong. Vidare ska
grundvattennivån i området beaktas vid dimensionering av bottenplatta.
Byggnader, där människor stadigvarande vistas, inom högriskområde ska normalt utföras med
radonsäker konstruktion eller motsvarande åtgärder så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer
att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga.
I samband med detaljprojektering av byggnader ska dimensionering av byggnadens grundläggning föregås av en geoteknisk undersökning för att klargöra eventuell förekomst av organisk
jord inom byggnadsytan.
7.4
Schaktningsarbeten
Jorden innehåller silt och är därmed mycket flytbenägen vilket måste beaktas vid schaktningsarbeten.
7.5
Pålnings- och spontningsarbeten
Vid pålnings- och spontningsarbeten finns risk för vibrationsskador på närbelägna byggnader,
samt risk för störning av känsliga utrustningar och verksamheter. En riskanalys med tillhörande
föreskrifter angående tillåtna markvibrationer vid markarbeten bör därför upprättas. Om befintliga byggnader i områdets närhet har vissa sättningsskador (sprickbildningar) bör noggranna
besiktningar och, i vissa fall, vibrationsmätningar utföras inför och under spontnings- och pålningsarbeten.
8
Lantmannen 7, Falköping
PM Geoteknik
Slutversion 2014-12-19
7.6
Dimensionering av grundkonstruktioner
Dimensionering, utförande och kontroll av permanenta och temporära grundkonstruktioner ska
utföras i som lägst geoteknisk kategori 2 (GK 2). Grundkonstruktioner hänförs till säkerhetsklass 2 (SK 2).
Gällande föreskrifter vid dimensionering av grundkonstruktioner tillhörande både byggnader
och vägar är Boverkets byggregler BBR.
Göteborg
2014-12-19
Tomas Trapp
9
Download