Vision för social hållbarhet i Falköping

advertisement
Vision för social hållbarhet i Falköping
Bakgrund
I Falköping vill vi skapa ett samhälle som inkluderar alla individer och där
vi ser individen under hela dess levnad för att kunna möta människan i
dennes situation. Grunden för den sociala hållbarheten i Falköping är
delaktighet och engagemang, att alla känner sig behövda och delaktiga. Fler
samhällsaktiva människor minskar utanförskap och skapar positiv
utveckling.
Hållbar utveckling innehåller tre perspektiv som är ömsesidigt beroende av
varandra – det ekonomiska, det miljömässiga och det sociala perspektivet.
Grunden är att vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I Bruntlandrapporten1
definieras social hållbarhet som ”Ett socialt hållbart samhälle är ett
långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där alla får sina grundläggande
mänskliga behov uppfyllda.”
Begreppet ”hållbar utveckling” beskriver en förändringsprocess där
utvecklingen går i en hållbar riktning. Falköpings kommun har under många
år arbetat fokuserat och strategiskt med att utveckla det miljömässiga
perspektivet inom begreppet ”hållbar utveckling”. Arbetet med det sociala
perspektivet har dock ännu inte haft samma tydliga fokus. Kommunstyrelsen
beslutade i februari 2012 att tillsätta en politisk ledningsgrupp med ansvar
för att driva arbetet med att mer tydligt definiera den sociala dimensionen av
hållbar utveckling utifrån ett Falköpingsperspektiv. Representanter från
samtliga politiska partier i kommunfullmäktige är valda av
kommunstyrelsen att ingå i ledningsgruppen.
I processen har ledningsgruppen utöver ovanstående strategiska arbetet tagit
fram ett antal prioriterade områden inom social hållbarhet i Falköping.
Dessa ska lyftas in i flerårsplaneprocessen och användas i målformuleringen
i kommunens styrsystem.
1
Bruntlandkommissionens rapport 1987. (Report of the World Commission on
Environment and Development: Our Common Future.)
1
2 (3)
Ledningsgruppen för social hållbar utveckling är en direkt del i Falköpings
kommuns arbete med att nå vår gemensamma vision - Det Goda Livet. I
Falköping tar vi ansvar för vår gemensamma framtid.
- Vi vill skapa det goda livet för våra medborgare och för kommande
generationer. Därför vill Falköpings kommun gå före och skapa de
förutsättningar som krävs för detta.
- Vi ska driva en förändringsprocess där utvecklingen går i en hållbar
riktning, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet
och balanserat.
- Vi tar alltid social, miljömässig och ekonomisk hänsyn i vårt arbete
med att skapa ett hållbart samhälle. Visionen innebär att vi tar
livskvalitetsfrågorna på allvar och värnar om folkhälsan.
- Vi står för ett förhållningssätt som värdesätter det lugnare tempo som
en mindre kommun erbjuder. I Falköping lyfter vi fram de värden
som är unika för just vår bygd. Här är vi stolta över vårt kulturarv,
goda kommunikationer, det fantastiska platålandskapet och
matkulturen på Falbygden.
- Vi värdesätter våra lokala kvaliteter och tar oss tid för eftertanke och
reflektion. Kommunens utveckling och tillväxt är beroende av hur vi
marknadsför våra lokala värden och möjligheter.
Vision
Ett socialt hållbart Falköping utgår från alla människors lika värde och
mänskliga rättigheter men även att alla människor ansvarar för att vara
samhällsaktiva medborgare. Det handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt
och dynamiskt samhälle där alla medborgare har möjlighet att delta i det
politiska arbetet och påverka den kommunala verksamheten och samhället i
stort. Alla människor ska känna delaktighet och ha inflytande i samhället
och ha resurser att styra över ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur,
rekreation, hälsa, trygghet och sociala nätverk. Frihet och gemenskap är
grunden i ett socialt hållbart Falköping.
Syfte
Syftet är skapa förutsättningar för social hållbar utveckling och därmed nå
visionen - Det goda livet samt skapa ett starkare samhällsengagemang och
utveckla den demokratiska processen.
Resultatet ska, likt det miljöstrategiska arbetet, inte fungera som en separat
strategi utan användas som underlag för att tydliggöra den sociala
dimensionen av hållbar utveckling i kommunens flerårsplan som en del i
kommunens styrsystem. Underlaget ska användas som ett redskap för
Falköpings kommun att få en helhetssyn samt ett gemensamt synsätt och
ambition i frågorna. Det ska även användas för att uttrycka en viljeinriktning
och stimulera Falköpings kommuns förtroendevalda och medarbetare till
ökad kunskap och stärka oss i vårt arbete för social hållbar utveckling.
3 (3)
Mål
-
Alla prioriteringar och insatser ska utformas så att de kommer alla
medborgare till del, oavsett etnisk tillhörighet, religion eller
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, kön eller
ålder.
-
Alla politiska beslut ska hållbarhetsprövas genom en analys av
beslutets konsekvenser; socialt, ekonomiskt och miljömässigt. För att
göra detta ska ett verktyg/en checklista konstrueras som gör det
möjligt att analysera de olika delarna inom hållbar utveckling och
visa på konsekvenserna genom till exempel socioekonomiska
aspekter av ett beslut.
-
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping genom
samverkan både internt och externt mellan kommun, myndigheter,
näringsliv och ideella sektorn. Detta innebär att kommunen ska ha en
fungerande och flexibel struktur för att samarbeta med nätverk och
föreningsliv. Grunden i kommunens arbetssätt ska vara att stödja och
samarbeta med ideella krafter i samhället.
Uppföljning
Uppföljning av den sociala hållbarheten i Falköpings kommun ska ske i
hållbarhetsredovisningen som ingår i den årliga bokslutet. Kommunstyrelsen
ska ha det övergripande ansvaret att följa utvecklingen och göra
uppföljningen av den sociala hållbarheten. Övriga nämnder ansvarar för att
tillföra sina perspektiv till den årliga hållbarhetsredovisningen.
Download