frågor om anhöriginvandring

advertisement
5
frågor om anhöriginvandring
Hur många beräknas komma till Falköping?
Idag finns cirka 350 Somaliska medborgare i Falköping. Av dessa är cirka 50 barn. Tillsammans
med den Somaliska föreningen har en preliminär
siffra tagits fram på hur många personer som
kan väntas till Falköping. Vi bedömer att det över
tid som mest kan röra sig om 250 - 350 barn och
mellan 75 - 150 vuxna.
Hur ska bostadsfrågan lösas?
Några extraordinära åtgärder kommer inte att
vidtas. Bostadssökande sker på lika villkor för
alla. Tätorter utanför centralorten ska ses som
realistiska alternativ då utbudet för närvarande
är begränsat i centralorten. Ett antal byggprojekt
är dock i gång vilket på sikt kommer att lätta på
trycket.
Får alla barnen plats i skolan?
Cirka 350 barn kan komma att behöva en plats i
förskola/skola. De nyanlända barnen ska beredas
plats i befintliga skolor runt om i Falköping. En inventering har gjorts och idag finns ca 200 platser
lediga i kommunens grundskolor.
I kommunens uppdrag ligger också att erbjuda
svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering. Cirka 100 vuxna har preliminärt nämnts
som kommer att behöva en plats. Dessa personer kommer att beredas plats i befintliga lokaler.
Vad kommer det att kosta kommunen?
En debatt har förts om statens övergripande
ansvar och om påfrestningar på den kommunala
ekonomin. I ett pressmeddelande den 6 september 2012 aviserar regeringen att den som inte fått
arbete inom etableringsreformens två år, kom-
mer att skrivas in i jobb- och utvecklingsgarantin
eller jobbgarantin för unga. Regeringen avser
därmed undvika att de ska hamna i ett beroende
av försörjningsstöd (socialbidrag). Fokus ska
ligga på att få människor i arbete. Vår tolkning är
att regeringen tar det ekonomiska ansvaret i fyra
år, då drygt 1,3 miljarder avsätts år 2013-2016 i
ersättning till kommunerna
Kommunens kostnader i form av försörjningsstöd (socialbidrag) bedöms bli aktuellt när den
anhörige kommit till Falköping och väntar på att
en etableringsplan upprättas.
Vem har ansvaret
Individens ansvar
Samarbete med de Somaliska föreningarna i
kommunen är viktigt. Här får vi information om
och när anhöriga förväntas komma samt antal
personer. I denna samverkan är det viktigt att
tydligt poängtera individens eget ansvar.
Kostnaden för resan hit sker på egen bekostnad.
Regeringen fokuserar nu också tydligare på jobblinjen vilket innebär att den som uppbär etableringsersättning ska, på samma sätt som den som
har a-kassa, vara beredd att flytta till ett erbjudet
arbete. Samma ansvar åvilar den enskilde när det
gäller att flytta där det finns lediga bostäder eller
ledig plats i skola.
Statens ansvar
Statens har via Arbetsförmedlingen ett samordnande ansvar för den nyanlände och ska besluta
om etableringsersättning, ansvara för upprättande av etableringsplan och etableringssamtal samt
vara uppdragsgivare till lotsar, bland annat.
Kommunens ansvar
Kommunen ansvarar för mottagande och allmän
service i samband med bosättning, undervisning
i svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbildning. Kommunen
ansvarar också för skola, förskoleverksamhet,
barnomsorg samt insatser inom det sociala området, som exempelvis äldreomsorg.
Vänd!
5
frågor om kostnader och bidrag
Vad får en invandrare i bidrag?
Socialtjänstlagen bedömer alla lika och en invandrare erhåller försörjningsstöd på samma
villkor som alla andra.
Försörjningsstöd (socialbidrag) kan bli aktuellt innan en etableringsplan är upprättad.
När en etableringsplan är upprättad övergår
ansvaret till staten via Arbetsförmedlingen.
Normen för försörjningsstöd till ett singelhushåll är 3 840 kr/månaden, med tillägg för
skälig nivå för hyra, el, läkarkostnad, medicin
samt barnomsorg. Avdrag görs för eventuella
intäkter och tillgångar.
Efter etablingsplanen är upprättad är det
ekonomiska stödet 231 kr/dag genom försäkringskassan, fem kalenderdagar i veckan.
Är man under en aktivitet är bidraget 308 kr/
dag, fem kalenderdagar i veckan, även då från
försäkringskassan.
Kan man få annan hjälp, t.ex att ta
körkort?
Nej. Inga andra särskilda stödåtgärder förekommer.
Vilket ekonomiskt stöd får kommunen
från staten?
För en person upp till 65 år får kommunen en
schablonersättning på totalt 80 000 kr.
För en person över 65 år är ersättningen
50 000 kr.
För en person upp till 20 år får kommunen
3 000 kr för att täcka de initiala försörjningsstödskostnaderna.
Är personen över 20 år får kommunen 4 000
kr.
Hur länge varar detta stöd till kommunen?
Schablonersättningen utbetalas under en
2-årsperiod. Ersättningen för de initiala
försörjningsstödskostnaderna är engångsbelopp.
Hur länge varar detta stöd till den som
invandrat?
Tills en etableringsplan upprättats får personen försörjningsstöd ifrån kommunen.
Därefter övergår ansvaret till staten. De två
första åren inom ramen för etablaleringsreformen. För den som inte fått arbete inom
etableringsreformens två år, skrivs in i jobboch utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för
unga.
Regeringen avser därmed undvika att de ska
hamna i ett beroende av försörjningsstöd
(socialbidrag). Fokus ska ligga på att få människor i arbete.
Vår tolkning är att regeringen tar det ekonomiska ansvaret i fyra år, då drygt 1,3 miljarder
avsätts år 2013-2016 i ersättning till kommunerna.
Vänd!
Download