s - Riksdagens öppna data

advertisement
2009/10
mnr: So380
pnr: s38070
Motion till riksdagen
2009/10:So380
av Ameer Sachet (s)
Fördomar mot försörjningsstöd
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om fördomar om människor som uppbär försörjningsstöd.
Motivering
På regeringens hemsida under statsrådets ansvarsområde kan följande läsas:
”Socialtjänstpolitik handlar om insatser för att förbättra för de mest utsatta
grupperna i samhället, till exempel kvinnor och män med behov av
ekonomiskt bistånd.”
Formuleringen kan lätt föra tanken till en gammeldags och moraliserande
syn på försörjningsstödet. Forskning torde för länge sedan ha påvisat att breda
grupper av människor, som inte har sociala problem, någon gång i livet har
haft försörjningsstöd. Inte minst gäller detta ungdomar. I samband med ökad
arbetslöshet växer också utbetalningen av försörjningsstöd, särskilt när
arbetslöshetsförsäkringen har försämrats och många har tvingats lämna akassorna. Det är nödvändigt att följa upp och analysera orsaker till
befolkningens behov av ekonomiskt bistånd. Det är viktigt för att motverka
fördomar och vanföreställningar om människor som uppbär försörjningsstöd
och andra bidrag.
Stockholm den 30 september 2009
Ameer Sachet (s)
1
Download