Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd

YDRE KOMMUN
Rätt till försörjningsstöd
och övrigt
ekonomiskt bistånd
Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd
Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på
något annat sätt kan tillgodose sin försörjning har rätt att ansöka om försörjningsstöd
(socialbidrag).
Försörjningsstödet skall vara en hjälp till självhjälp. Utgångspunkten skall vara ditt egna
ansvar för att förändra din situation. Du kan inte anses ha rätt till försörjningsstöd om du inte
efter förmåga försöker bidra till din egen försörjning.
När missbruksproblem är orsaken till svårigheter att få arbete är kravet att du medverkar till
att komma ifrån ditt missbruk.
I första hand skall du själv tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom
samhällets olika bidragssystem (sjukpenning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag,
underhållsstöd m m). Tillgångar (som t ex bankmedel och aktier) eller kapitalvaror som lätt
går att sälja måste först användas innan du har rätt till försörjningsstöd.
Egen fastighet och bil är tillgångar som kan påverka rätten till försörjningsstöd.
Du har själv ett ansvar för att planera din ekonomi
Socialförvaltningen kan erbjuda hjälp för att bättre kunna planera ekonomin i form av
budgetrådgivning.
Arbetslöshet
Den som får försörjningsstöd på grund av otillräcklig ersättning vid arbetslöshet, skall vara
aktivt arbetssökande efter sin förmåga vilket innebär:
-
Vara anmäld på och ha regelbunden kontakt med arbetsförmedlingen.
Söka alla typer av arbete inom pendlingsavstånd. Detta innefattar de arbeten
du har erfarenhet av och/eller utbildning för samt okvalificerade arbeten.
Att ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning.
Dokumentera alla arbeten och/eller utbildningar som söks.
Ev. arbetshinder (helt eller delvis) skall styrkas med
läkarutlåtande.
Har du varit arbetslös och fått försörjningsstöd i fyra månader eller är under 25 år kan
socialförvaltningen begära att du deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.
Detta avser också studerande, som under studieuppehåll behöver försörjningsstöd. Om du
tackar nej till sådant erbjudande kan din ansökan om försörjningsstöd avslås eller nedsättas.
Arbetsplan skall finnas i alla ärenden och upprättas och undertecknas av handläggaren och dig
tillsammans.
Norm
Det finns en norm (riksnormen) för försörjningsstöd, som är uppdelad i två delar, dels
personliga kostnader dels gemensamma hushållskostnader.
Utöver normen beviljas bistånd till vissa andra faktiska kostnader förutsatt att de är rimliga.
Vilka kostnader som godkänds bygger på jämförelser med vad en låginkomsttagare på orten
har råd att kosta på sig.
Utöver normen beviljas vid behov bistånd till:
Arbetsresor, boendekostnad, fackavgift, glasögon, barnomsorgsavgift, hemförsäkring,
hushållsel, akut tandvård, läkarvård och medicin.
Inkomster som reducerar
Från bidragsbeloppet skall i stort sett alla nettoinkomster (efter avdrag för skatt) räknas av
eftersom de reducerar försörjningsstödet.
Detta gäller t ex: lön, studiemedel, underhållsstöd, barnbidrag, ränteinkomster,
föräldrapenning, flerbarnstillägg, ALFA, sjukbidrag, aktivitetsstöd, bostadsbidrag, AMFersättning eller liknande sjukpenning, pension, A-kassa och överskjutande skatt.
Följande tillgångar kan påverka bidragsbeloppet:
Bankmedel, aktier, obligationer, egen fastighet, bil och övriga tillgångar av värde.
Belopp för ekonomiskt bistånd är fastställda av Myndighetsnämnden för Socialtjänst och
Skola och gäller från 2016-01-01.
Personliga kostnader:
Livsmedel, kläder/skor, fritid/lek, hygien samt barn- och ungdomsförsäkring (per person i hushållet).
Ensamstående
Makar /sammanboende
Barn under 1 år
Barn 1-2 år
Barn
3 år
Barn 4 - 6 år
Barn 7 - 10 år
Barn 11 - 14 år
Barn 15 - 18 år
Barn 19 - 20 år
2 950 kr
5 320 kr
1 840 kr
2 080 kr
1 830 kr
2 080 kr
2 660 kr
3 090 kr
3 500 kr
3 530 kr
Högsta godtagbara boendekostnad/skälig boendestandard
Högsta godtagbara boendekostnad för olika typer av hushåll beräknas enligt kostnaden för
Ydrebostäders lägenheter och uppräknas årligen.
Exempel på rimlig lägenhetsstorlek:
1 rum och kök
2 rum och kök
3 rum och kök
4 rum och kök
1 vuxen
2 vuxna eller 1 – 2 vuxna och 1 barn
1 - 2 vuxna och 2 barn
2 vuxna och 3 barn eller flera
Ensamstående pensionär har rätt att bo i bostad som motsvarar kostnad för två vuxna.
Hemmavarande ungdomar i åldern 18 - 25 år beviljas normalt sett ej försörjningsstöd till
boendekostnad.
Hushållsel
Rekommendation till kostnad för hushållsel grundar sig på konsumentverkets
rekommendationer för beräkningar för olika hushållstypers förbrukning per månad. I
kostnaden ingår dels en fast avgift samt följande förbrukning:
1 person
3 personer
5 personer
130 kWh
230 kWh
285 kWh
2 personer
4 personer
6 personer
210 kWh
250 kWh
310 kWh
Gemensamma hushållskostnader:
Kostnader för förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, tv-licens m m (per hushåll)
Hushåll
Månadsbelopp
1
2
3
4
5
6
7
940 kr
1 050 kr
1 320 kr
1 500 kr
1 720 kr
1 960 kr
2 130 kr
person
personer
personer
personer
personer
personer
personer
Faktisk del vid behov
-
Boendekostnad (enligt gällande norm för högsta godtagbara hyra).
Hushållsel (ej värmekostnad).
Hemförsäkring.
Arbetsresor.
Barnomsorgsavgift.
Avgift till fackförening/A-kassa.
Akut tandvård.
Läkarvård / medicinkostnader.
Glasögon.
Sekretess och tystnadsplikt
All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till
obehöriga. Att du får ekonomiskt bistånd är sekretessbelagt enligt Sekretesslagen Kap 7 § 4. I
vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.
Överklagan
Om Du är missnöjd med ett beslut om försörjningsstöd har du möjlighet att överklaga till
Länsrätten. Skriv ett brev och tala om vilket beslut du är missnöjd med, varför du är missnöjd
och hur du vill att det ska ändras.
Brevet skall lämnas till socialförvaltningen senast 3 veckor efter det att du fått del av beslutet.
Om du har svårigheter att själv skriva din överklagan kan du få hjälp av personal på
socialförvaltningen att skriva den.
Utbetalning
Beviljat bistånd betalas inte ut vid besöket utan skickas via bank och beräknas finnas på ditt
konto 2 dagar efter utbetalningen.
För ytterligare upplysningar kontakta:
Socialförvaltningen i Ydre har telefontid:
Måndag - tisdag och torsdag - fredag kl: 08.30-09.30, tel: 0381-66 12 00 (växeln)
2016-01-01