Permeabilitet - Svenska Geotekniska Föreningen

advertisement
Svenska Geotekniska Föreningen
SGF minikurser 2017-03-15
Permeabilitet:
permeābilis från Latin permeāre, att passera
Permeabilitet eller Hydrauliska Konduktivitet ?
K: Hydrauliska konduktivitet, m/s
2
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
Transmissivitet, T
B
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
1
Svenska Geotekniska Föreningen
SGF minikurser 2017-03-15
Constant Rate of Strain
y
H
ub
x
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
Siktanalys och sedimentationsförsök (hydrometer)
sedimentationsförsök
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
2
Svenska Geotekniska Föreningen
SGF minikurser 2017-03-15
KORNFÖRDELNING
Hazen Formula
D10 som utgångspunkt vid beräkning av permeabilitet
D10 är den kornstorlek (mm) som motsvarar 10 % passerande
mängd vid siktanalys
CH: Hazen konstant
Värdet på CH varierar
41 till 146 Taylor (1948)
100 till 150 Leonards (1962)
100 till 150 Terzaghi and Peck (1964)
80 till 120 Coduto (1999)
Värdet på CH antas i allmänt vara lika med 100.
Formeln kan också korrigeras för vattentemperatur.
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
3
Svenska Geotekniska Föreningen
SGF minikurser 2017-03-15
KORNFÖRDELNING
Kozeny- Carman formel (Fair-Hatch’s)
: vätskan tunghet
: västans viskositet
CK-C: Koxeny-Carman koefficient, 4,8±0,3 normalt= 5 5
e: portal
So: Specifik gravitation av jordens partiklar, Surface area/volym
För ens graderade jordpartiklar,
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
= 9,92x104 1/(m.s) för t= 20°,
Olikformiga jordpartiklar
SF: formfaktor
Form
SF
Sfärisk
6
Kantig
7,7
Deff: effektiv diameter
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
4
Svenska Geotekniska Föreningen
SGF minikurser 2017-03-15
fi=andel av partiklar
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
5
Svenska Geotekniska Föreningen
SGF minikurser 2017-03-15
DIREKTMÄTTNINGAR, FÄLT OCH LAB
”Constant head”, Lab
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
”Falling head”, Lab
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
6
Svenska Geotekniska Föreningen
SGF minikurser 2017-03-15
Nivå ök-rör
”Falling head”, Fält
Tid, to
d, rör (area, A)
Tid, t
H0
A: Area av borrhål eller grundvattenrör, m2
H
T: Tid, s
F: Form faktor, m
L
D
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
7
Svenska Geotekniska Föreningen
SGF minikurser 2017-03-15
”Falling head”, Fält, K/C pelare och berg
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
Provpumpning
Innan pumpning
• Bestämning av antal, placering och djup av observationsrör
brunn
Observations rör
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
8
Svenska Geotekniska Föreningen
SGF minikurser 2017-03-15
• Influens radie, Ro
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
Provpumpning
Innan pumpning
• Mätning av vattennivå i brunn och samtliga observationsrör 24
timmar innan pumpstart.
• Flödesmätare
• Vattennivå indikator
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
9
Svenska Geotekniska Föreningen
SGF minikurser 2017-03-15
Provpumpning
Under pumpning
Förslag på tidsintervall för mätning av vattennivå i brunn under pumpning
Tid från start
Tidsintervall
[min]
[min]
[]
0-5
0,5
10
5-60
5
11
60-120
20
3
120- slut
60
Sadek Baker
Antal
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
Provpumpning
Under pumpning
Förslag på tidsintervall för mätning av vattennivå i observationsrör under
pumpning
Tid från start
Tidsintervall
Antal
[min]
[min]
[]
0-5
0,5
10
Sadek Baker
5-15
1
10
15-50
5
7
50- 100
10
5
100-300
30
6
300-48 h
60
43
48h-slut
8t
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
10
Svenska Geotekniska Föreningen
SGF minikurser 2017-03-15
Provpumpning
Pumpning och återhämtning
stegvis pumpning återhämtning
Konstant flöde
pumpning
Sänkning
Q1
Q2
Q3
Q4
Sänkning(m)
Tid
Sadek Baker
Q3 > Q1
Q1
Q2 < Q1
Tid[min)
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
Provpumpning
Teori och analys, Öppen akvifer
dh
dr
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
11
Svenska Geotekniska Föreningen
SGF minikurser 2017-03-15
Provpumpning
Teori och analys, Sluten akvifer
Sadek Baker
SGF- Bestämning av Jordens hydrauliska konduktivitet
12
Download