Litteraturlista för grundläggande psykoterapiutbildning i Örebro ht

advertisement
Preliminär litteraturlista för grundläggande psykoterapiutbildning i
Kognitiv psykoterapi Steg I i Nyköping. Litteraurlistan kan således
kompletteras med ytterligare kompendier och litteratur.
Andersson H (1999): Samtal, språk och möjligheter. Stockholm, Mareld
Backman,J (1998) Rapport och uppsatser. Lund, Studentlitteratur
Beck,A (1979) Cognitive therapy of depression. New York, Guilford Press
Bejeroth, Susanne, Nycklar på bordet. Natur och kultur
Beck, A: Bara kärlek räcker inte. Natur och kultur
Beck, J; Cognitive therapy, Basics and Beyond, New York, Guilford Press
Bowlby, J: En trygg bas
Bruchfeld.D (2001) Kognitiv psykoterapi vid psykotiska tillstånd. Steg
2uppsats
Casement, P., Att lära av patienten Wahlström & Widstrand
DAmasio A Descartes misstag. Natur och Kultur
D´Elia, G., (2000) Kognitiv psykoterapi. Ett samarbetsprojekt med
patienten SfpH
Elkind D Barn och unga i Piagets psykologi (Kompendium)
Engqvist A (1996) Om konsten att samtala. Stockholm Raben Prisma
Freeman A (1994) Kognitiv psykoterapi i klinisk tillämpning. Danderyd,
Pilgrim Press
Freeman A m.fl. De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör och
hur man undviker dem. Natur och kultur
Greenberg L (1997) Working with emotions in psychotherapy. New York,
Guildford Press
Gyllenhammar C (2000): Kognitiv psykoterapi vid missbruk och beroende
Havnesköld L.& Mothander P.(2002) Utvecklingspsykologi- psykodynamisk
teori i nya perspektiv. Liber
Havnesköld, L. Daniel Sterns teorier om självutveckling Almqvist & Wiksell
Hellström, K Hanell, Å (2000): Fobier. Stockholm, Prisma
Herlofsson J. Tanke känsla Handling. Pilgrim Press
Jansson L (1986) Handbok i kognitiv terapi vid depression Stockholm,
Natur och Kultur. Kompendium
Kåver, A. (2005) Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Natur och kultur
Kåver, A (1999) Social fobi : att känna sig granskad och bortgjord Natur
och kultur
Linehan M. Dialektisk beteendeterapi. Natur och kultur
Lundh L-G, Eriksson B (1999): Psykoterapins skolbildningar. Lund,
Studentlitteratur
Nilzonne Å (2005) Vem är det som bestämmer i ditt liv? : om medveten
närvaro. Natur och kultur ¨¨
Palm A Kognitivt förhållningssätt
Perris C & Perris H (1998): Personlighetsstörningar Stockholm, Natur och
kultur
Perris C (1996): Ett band för livet. Stockholm, Natur och kultur
Perris C: Kognitiv terapi i teori och praktik. Stockholm, Natur och kultur
Perris C.(1991): Kognitiv psykoterapi vid schizofrena störningar.
Stockholm, Pilgrim Press. (Kompendium)
Safran J (2000) Negotiating the therapeutic alliance: a relatinal treatment
guide. New York, Guilford press
Safran, J Segal, Z (1996) Interpersonal process in cognitive therapy.
JASON ARONSON
Stern D: Spädbarnets interpersonella värld. Stockholm, Natur och Kultur
Stern D. Ett litet barns dagbok. Natur och kultur
Wadström O (1998) Tvångssyndrom. Linköping Psykologinsats
Wells, A., (1997) Cognitive therapy of anxiety disorders John Wiley & Sons
Wrangsjö B Tampas med tonåringar Stockholm, Natur och Kultur
JASON ARONSON.
Young J. Schematherapy, Guilford press
Download