Utvinning av oleosin ur rapspressrest

advertisement
Utvinningavoleosinurrapspressrest
Projektetssyfteochmål
Utvecklateknikförattutvinnaochrenauppoleosinfrånpressresterfrånrapsoljeproduktion
medbibehållenfunktionalitet.
Genomförandeochaktörskonstellation
ProjektgruppenbestodavMarilynRayner,KarolinaÖstbringochIngegerdSjöholm,Inst.
Livsmedelsteknik,ErikNilsson,VDförGunnarshögJordbruksABsamtKajsaNilssonoch
AnnaTyrberg,studentervidInst.Livsmedelsteknik.
Idagriktasmycketfokuspåolikadieter,närodlat,hälsorelateradeeffekter,klimatpåverkan
ochtillsatserivåralivsmedel.Nuärdetdagsattvisapåmöjligheternatillmervärdenfrån
svenskproduktionavkallpressadrapsoljagenomattutnyttjaochökavärdetpåbiströmmar,
tillexempeloleosinfrånrapspressrest.Oleosinisoleradesfrånrapspressrestochcentrala
processparametrarsompHvarieradesochutvärderadesmedavseendepåutbyteoch
funktion.Förattutvärderaoleosinsförmågaatthämmaoxidationjämförtmedandra
emulgeringsmedelvanligailivsmedel,tillverkadesemulsioner.Emulsionernabaseradespå
linfröoljarikpåkänsligtfleromättatfettellermajsoljasomärenmerstabilolja.
Emulsionernastabiliseradesavantingenoleosin,BSA(bovintserumalbumin,ettav
vassleproteinernaimjölk),sojalecitinellerTween20ochoxidationshastighetenirespektive
oljamättessedanövertid.
Projektresultat
OleosinisoleradesframgångsriktfrånrapspressrestochpH12gavdethögstatotala
utbytet.Deisoleradeproteinernabehöllyt-aktivitetengenomprocessenochkunde
stabiliseraemulsioner.Oxidationstesternavisadeattoleosinhämmaroxidation
signifikantbättreänalladeundersöktaemulgeringsmedlenidenkänsligalinfröoljan.För
denmerrobustamajsoljanvaroleosinenmereffektivoxidationshämmarejämförtmed
sojalecitinochTween20,medaningenskillnadkundesesjämförtmedBSA.
Sammantagetvisarvårastudierattoleosinisoleratfrånrapspressrestkananvändassom
emulgeringsmedelmedfördelenattdetsamtidigthämmaroxidationavkänsligafettsyror
bättreänandraemulgeringsmedel.Oxidationavfettsyrorärettprobleminom
livsmedelsnäringenochkostarvarjeåransenligasummor,varföreningrediensmed
antioxidativeffektäråtråvärd.Mångabefintligaemulgeringsmedelpåmarknadensom
BSA(komjölksallergi)ochsojalecitin(sojaallergi)harnackdelenattdeorsakarallergihos
känsligakonsumenter.Rapstillhörbotanisktsettkål-släktetochhittillsfinnsingakända
falliSverigeavöverkänslighetellerallergiavkål.Oleosinkandärföranvändassomett
icke-allergentemulgeringsalternativfrånenförnybarråvaravilketmöjliggörenuthållig
produktion.
Vidareföringavprojektresultat
Resultatenskapresenterasochiförstahandanvändasförkunskapsöverföringmellan
akademiochrapsoljeproducenterinäringslivet.Nästastegärattundersökaförvilkentyp
avproduktersomoleosin-stabiliseradeemulsionerärmestlämpligmedhänsyntill
ekonomi,kvalitetochfunktion.Patentmöjligheterharundersöktsochvetenskapliga
resultatkommerattpubliceras.
Download