Kemiska reaktioner

advertisement
Kemiska reaktioner, åk 7
Spektrum kemi: avsnitt 1.3- 1.4 och 1.6
Kemi Lpo(gula boken): sidorna 21- 28(ej jonföreningar) samt
frågor sidorna 35-37.
Laborationer samt demonstrationer av läraren
Prov: 10 mars
Mål:
För att uppnå betyget E på kursen skall du kunna:
-
skriva enklare reaktionsformler
kemiska tecknen för syre, väte, kväve, koldioxid, koloxid, helium, neon, kol,
magnesium, klor, järn, svavel, aluminium och vatten
rita upp en atom utifrån periodiska systemet
veta hur många naturliga grundämnen som finns
förstå skillnaden på en atom och en molekyl
veta vad en molekylförening är för något
beskriva vad som är utmärkande för en kemisk förändring/förening
laborera på ett säkert sätt
vem Jacob Berzelius var
lite om oxider och oxidation
vad rost är
veta vad som menas när man skriver t.ex. 4H, 6He2, O2
genomföra de obligatoriska laborativa delarna med Godkänt resultat.
För HÖGRE BETYG på kursen skall du även kunna:
-
skriva balanserade reaktionsformler
vad som händer när väte brinner i syre och beskriva den reaktionen
tolka det periodiska systemet
förklara hur molekylföreningar bildas med elektronparbindning
hur en atom är uppbyggd
förstå nyttan och funktionen med skyddande oxidation
beskriva vad man menar med växthuseffekt
identifiera olika gaser i provrör. Hur kan man gå till väga om du inte vet vilken gas
som är i ett speciellt provrör?
tolka kemiska undersökningar och dra egna slutsatser vid genomförda
laborationer eller demonstrationer
skillnaden mellan fullständig och ofullständig förbränning och vad som sker när kol
förbränns
genomföra de obligatoriska laborativa delarna med Mer än godkänt resultat.
Download