Kungl. Göta Flygflottilj Till Försvarsstabens luftförsvarsavdelning

Kungl. Göta Flygflottilj
Till Försvarsstabens luftförsvarsavdelning
Härmed får jag vördsamt översända rapport över iakttaget ljusfenomen söndagen den 22/9 1946.
Iakttagare: Asp Krebs, flygutbildad
Plats: F9 idrottsplan, Säve ung. 300 m från flygfältet
Tid: 2205
Riktning: Föremålet passerade över östra delen av fältet.
Höjdvinkel: 40-50 grader.
Kurs: ung. 30 grader.
Beskrivning av fenomenet: Ett gulaktigt klot med relativt kort svans kom från sydväst och försvann
mot nordost. Hastigheten uppskattades tilll omkr 400 km/t. Föremålet tycktes röra sig i zig-zag kurs,
men asp Krebs ansåg att detta kunde vara en synvilla beroende på att föremålet endast syntes i
molngluggarna.
Molnmängd: 10/10 på 2000 meter
5/10 på 150 meter
Inga flygplan från F9 voro i luften vid nämnda tid och ej heller några från Torslanda
Säve 23/9 1946
Bengt-Åke Lindbeck
Fänrik
I hereby respectfully submit a report regarding observed light phenomenon on Sunday 22/9 1946.
Observer: Asp Krebs, flight trained
Location: F9 sports field, Säve approx. 300 m from the airfield
Time: 22:05
Direction: The object passed over the eastern part of the field.
Elevation angle: 40-50 degrees
Heading: about 30 degrees
Description of the phenomenon: A yellowish orb with relatively short tail, coming from the soutwest
and disappearing to the northeast. The velocity was estimated to about 400 km/h. The object
appeared to move in a zig-zag course, but Asp Krebs considered this to be an illusion based on the
object only being visible between the clouds.
Cloudiness: 10/10 at 2000 meters
5/10 at 150 meters
No airplanes from F9 or Torslanda was in the air at said time.
Säve 23/9 1946
Bengt-Åke Lindbeck
Ensign
Translation by Fredrik Aldhagen