Ansö k an om GP -kort

advertisement
PR Green Petroleum AB - Mossvägen 39 - 521 30 Falköping- Tel: 0515-20 12 60
Endast För Internt Bruk
Kortnummer
Medsökandes Namnteckning
Datum
Registreringsdatum kort Kundnummer
Liter
Sökandes/Firmatecknarens Namnteckning
Vi/Jag bekräftar att vi/jag tagit del av och godkänner "Allmänna
Villkor för PR Green Petroleums tankkort". Vi/Jag är medveten om
att ansökan genomgår en kreditprövning.
En samlingsfaktura med specifierade bilagor per bil/kort
En faktura för samtliga bilar/kort
En faktura per bil/kort
Kort 4 PIN-kod
Datum
Beräknad Förbrukning per Månad
Välkommen till oss
som kund!
E-postadress för Tankkvitton
-
Telefonnr Kontor
kar du smi
någon av
.
Telefonnr Kontakt
du oss på ett
om i Sverige.
Kontaktperson
PR Green Petroleum AB
Mossvägen 39
521 30 Falköping
Tel: 0515-20 12 60
[email protected]
Kort 3 Referens/Märkning
on är att
drivmedel
rten.
Postadress
Kontakta oss gärna för mer
information eller om du har frågor:
Postnummer
m är ett
ngsbaserat
ärta som
andsbygden.
Kort 3 PIN-kod
Kvitto via email varje gång du
tankar.
Kort 2 Referens/Märkning
•
Faktura-/Utdelningsadress
sbygden
ritet!
Kort 1 Referens/Märkning
Fordonsuppföljning för dig som
har flera fordon som gör att du
får bra kontroll över dina kostnader – ring så berättar vi mer!
Personens/Företagets Fullständiga Namn
•
som beror på lagbud,
myndighetsåtgärd,
9. Forceansvarig
Majeureförochskada
Ansvarsbegränsning.
GP
2. Ansökan om GP-kort. Ansökan om GP-kort görs
strejkpåeller
lockout, bojkott, upplopp
skall inte krigshändelse,
vara ansvarig för sabotage,
skada som beror
lagbud,
skriftligen hos GP i enlighet med av GP från tid till
myndighetsåtgärd,
krigshändelse,
sabotage, strejk
eller
2. Ansökan
om GP-kort. Ansökan om GP-kort görs skriftligen hos
eller annan
liknande omständighet.
Förbehållet
för lockout, strejk
annan föreskriven ansökan om GP-kort. Kontohavabojkott,
upplopp
elleräven
annan
GP i enlighet
av GPmed
från vad
tid tillsom
annan
föreskriven
ansökan lockout,
om
och blockad
gäller
om liknande
GP självomvidtar eller är föremål för
ren harmed
i enlighet
framgår
av ansökan
ständighet.
Förbehållet
för
lockout,
strejk
och
blockad
GP-kort.
Kontohavaren
harvissa
i enlighet
med vad
framgår av
sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall skall
möjlighet
att erhålla
begränsningar
för som
GP-kort,
gäller även om GP själv vidtar eller är föremål för
till möjlighet
exempel begränsad
begränsat antalförtankansökan
att erhålla volym,
vissa begränsningar
GP-kort,sådan
till konfliktåtgärd.
ersättas av GP
endast
den uppkomma
mån skada i orsakas av att GP har
Skada
som i kan
ningar
och antalvolym,
giltigabegränsat
kvaliteter. antal
Skulletankningar
de lämnadeoch antal
exempel
begränsad
intemån
för fel
på kortutrustning, kommuandra fallvarit
skalloaktsam.
ersättas avGP
GPansvarar
endast i den
skada
uppgifterna
vid
ansökan
visa
sig
felaktiga
eller
senare
giltiga kvaliteter. Skulle de lämnade uppgifterna vid ansökan visa
nikationsutrustning,
GPs egna eller annat anslutet
orsakas av
att GP har varit förändringar
oaktsam. GPavansvarar
händelser motivera ändrat ställningstagande äger GP
inte för fel
på kortutrustning,
kommunikationsutrustsig felaktiga
eller senare händelser motivera ändrat ställningstastationsnät
eller övriga
inköpsställen. GP svarar inte heller för inrätt att omedelbart återkalla kortet.
ning, förändringar
av GPs
egna
eller annat
anslutetskada, såvida annat inte
gande äger GP rätt att omedelbart återkalla kortet.
direkta skador
eller
följdskador
till annan
stationsnät eller övriga inköpsställen. GP svarar
följer
av
tvingande
lag.
Svensk
lag skall tillämpas på detta avtal.
3. Kreditprövning och Uppgiftslämnande till
inte heller för indirekta skador eller följdskador till
Register. GP-kort
efter sedvanlig till
kreditpröv3. Kreditprövning
ochbeviljas
Uppgiftslämnande
Register. GPannan skada, såvida annat inte följer av tvingande lag.
ning. GPefter
förbehåller
sig fri
prövningsrätt av
kort beviljas
sedvanlig
kreditprövning.
GPansökan
förbehåller Svensk
sig lag10.skall
Förändring
avdetta
Villkoren
tillämpas på
avtal. och Personuppgifts- behandling.
utan
att
ange
skäl
för
sitt
beslut.
Kredit
som
beviljas
fri prövningsrätt av ansökan utan att ange skäl för sitt beslut.
Dessa allmänna villkor gäller tills det att GP meddelat annat. GP
kommer att rapporteras av Kreditgivaren till kre10.
Förändring
av
Villkoren
och
PersonuppgiftsKredit ditupplysningsföretags
som beviljas kommer kreditregister.
att rapporterasRegistrering
av Kreditgivaren
till
äger rätt att meddela ändring
genom till exempel faktura och Koni
behandling.
Dessa anses
allmänna
villkor gäller
tills det
kreditupplysningsföretags
kreditregister.
Registrering
i kredituptohavaren
ha godkänt
ändringen
genom fortsatt utnyttjande
kreditupplysningsregister
eller liknande
register kan
att GP meddelat annat. GP äger rätt att meddela
plysningsregister
register
kan komma
att ske
av kortet/kontot. Kontohavaren/Kortinnehavaren är införstådd med
komma att eller
ske i liknande
de fall då
kortavtalet
sagts upp
på i de fall
ändring genom till exempel faktura och Kontohavaren
grund avsagts
bristande
betalning
att kreditbetalning
beviljats eller att
då kortavtalet
upp på
grund eller
av bristande
och samtycker
GPs fortsatt
behandling
av personuppgifter, inklusive
anses ha godkänt
ändringentillgenom
utnyttjande
under oriktiga
kredit beviljats
underförutsättningar.
oriktiga förutsättningar.
personnummer.
Behandlingen omfattar uppgifter
om Kortinnehaav kortet/kontot.
Kontohavaren/Kortinnehavaren
är
införståddvaren
med och
och Kortinnehavarens
samtycker till GPs behandling
inköp vilka av
registreras som underlag
4. Handhavande av Kort, PIN-kod och Anmälan
personuppgifter,
inklusive
personnummer.
Behandling4. Handhavande
av
Kort,
PIN-kod
och
Anmälan
av
Förlorat
för
inköps-,
faktureringsoch
reskontrabehandling
samt personligt
av Förlorat Kort. GP-kortet är en värdehandling
en omfattar
uppgifterkundförmåner.
om Kortinnehavaren
och KortinKort. GP-kortet
är en värdehandling
och skall förvaras
på samma
anpassade
Uppgifter
kan också komma att lämnas
och skall förvaras
på samma betryggande
sätt som
nehavarens
inköp
vilka
registreras
som
underlag
för
betryggande
sätt som
till exempel
kontanter.
Vid ansökan
ut till GPs samarbetspartners. Kortinnehavaren är införstådd med
till exempel
kontanter.
Vid ansökan
av GP-kort
samt av GPinköps-, fakturerings- och reskontrabehandling samt
vid utfärdande
av extrakort
väljer
Kortinnehavaren
kort samt
vid utfärdande
av extrakort
väljer
Kortinnehavaren personligt
en
attanpassade
Kortinnehavaren
automatiskt
kommer
kundförmåner.
Uppgifter
kanatt erhålla särskild inforen
PIN-kod
knuten
till
kortet.
GP-kort
byts
ut
av
GP
PIN-kod knuten till kortet. GP-kort byts ut av GP vid Kontohavamationattom
kunderbjudanden
och ger GP rätt att för detta syfte diockså komma
lämnas
ut till GPs samarbetspartvid Kontohavarens
begäran.
Anmälan
omomgående
förlorat kort
rens begäran.
Anmälan om
förlorat
kort skall
meddelas
ners. Kortinnehavaren
är införstådd
med att Kortinsponera uppgifter
om Kortinnehavarens
förvärv av varor och tjänskall omgående meddelas till: PR Green Petroleum
nehavarenster.
automatiskt
kommer att
erhållaatt
särskild
till: PRAB,
Green
Petroleum
AB,30Mossvägen
39, 521 12
30 60.
Falköping,
Kortinnehavaren
medger
GP påin-automatisk väg, genom
Mossvägen
39, 521
Falköping, 0515-20
formationsamkörning
om kunderbjudanden
och
ger GP rätt att
för
0515-20
12 60.
Förlustskall
av vid
GP-kort
skallom
vidattmisstanke
med andra
datoriserade
personregister,
äger uppdatFörlust
av GP-kort
misstanke
obehörig om att
detta syfte disponera uppgifter om Kortinnehavarens
obehörig
komma
att utnyttja
polisanmälas.
era och tillföra kundregistret sådana personuppgifter som utgör en
kan kan
komma
att utnyttja
kortetkortet
polisanmälas.
Kopia avKopia av
förvärv av varor och tjänster. Kortinnehavaren medger
anmälan
skall
skickas
till
GP.
anmälan skall skickas till GP.
god registervård,
såsom till exempel
att GP påförutsättning
automatisk för
väg,effektiv
genomoch
samkörning
med
korrekta namnoch adressuppgifter
föroch
såväl post- som telekomandra datoriserade
personregister,
äger uppdatera
5. Namneller Adressändring,
Ändrad
Bolags5. Namneller Adressändring,
Ändrad
Bolagsform, m.m.
tillföra kundregistret
somom
ut- användningen av dina
munikation.sådana
Om dupersonuppgifter
har några frågor
form, m.m. Namn- eller adressändring eller annat rögör en förutsättning
och god
Namn-rande
ellerGP-kort
adressändring
eller meddelas
annat rörande
GP-kort skall
uppgifter ärför
dueffektiv
välkommen
att registervård,
vända dig till GP som ansvarar för
skall omgående
till: PR Green
såsom tillbehandlingen
exempel korrekta
namn- och adressuppgifomgående
meddelas
till: PR Green
AB,0515Mossvägen
av personuppgifter
på adress: PR Green Petroleum
Petroleum
AB, Mossvägen
39, 521Petroleum
30 Falköping,
ter för såväl post- som telekommunikation. Om du har
39, 5212030
0515- 20 12
60. Företag/juridiska
AB, Mossvägen 39, 521 30 Falköping, eller telefon 0515-20 12
12Falköping,
60. Företag/juridiska
personer
skall omedelbartpersoner
några frågor om användningen av dina uppgifter är
underrätta underrätta
GP om ändrad
bolagsform,
förändring av
skall omedelbart
GP om
ändrad bolagsform,
förändring
60,
dit
du
också
kan
vända
dig
om
du vill
du välkommen att vända dig till GP som ansvarar
föratt dina uppgifter rättas
ägarstrukturen
eller
andra
förändringar
väsentlig
av ägarstrukturen
eller
andra
förändringar
av av
väsentlig
betydelse
eller av
raderas,
eller om du
anmäla
att du i framtiden inte önskar
behandlingen
personuppgifter
påvill
adress:
PR Green
betydelse
rörande
Kontohavaren.
rörande Kontohavaren.
Petroleumdirektmarknadsföring
AB, Mossvägen 39, 521
Falköping,
eller
från30oss
eller våra
samarbetspartners.
telefon 0515-20 12 60, dit du också kan vända dig om
6. Betalningsansvar. Kontohavaren är betalningsdu
vill
att
dina
uppgifter
rättas
eller
raderas,
eller
om
6. Betalningsansvar.
är betalningsansvarig för
Falköping 9 september 2015
ansvarig för alla Kontohavaren
uttag som verkställs
med kortet.
du vill anmäla att du i framtiden inte önskar direktalla uttag
som verkställs
med kortet.
är införstådd
Kontohavaren
är införstådd
medKontohavaren
att dennes ansvar
marknadsföring från oss eller våra samarbetspartners.
dessa
villkorenligt
ävendessa
omfattar
samtliga
på kon-samtliga
med attenligt
dennes
ansvar
villkor
även omfattar
tot utfärdade
utfärdade kort.
kort.Betalningsansvaret
Betalningsansvaret för
för de
deuttag
uttagsom görs
på kontot
Falköping 9 september 2015
som görs
får inte
utan GPsöverlåtas.
medgivande
med GP-kort
fårmed
inteGP-kort
utan GPs
medgivande
Den samöverlåtas. Den sammanlagda skulden på kontot
manlagda
skulden
på med
kontotettavseende
ett eller flera
avseende
inköp
eller flerainköp
kort med
får aldrig
kort fåröverstiga
aldrig överstiga
kreditgräns.
godkändgodkänd
kreditgräns.
---
Samlingsfaktura två gånger i
månaden per den 15:e och per
den sista.
Kort 2 PIN-kod
•
Kort 1 PIN-kod
Möjlighet att välja din egen
PIN-kod.
Person-/Organisationsnummer
detsamma.
•
ANSÖK OM DITT
GP-KORT HÄR!
Ansökan om GP-kort
GP-kortet erbjuder:
Kort 4 Referens/Märkning
7. Faktura. Fakturering sker en gång per månad. Fakturan in-
7. Faktura. Fakturering sker en eller två gånger per
nehåller på
allakreditgräns.
inkomna transaktioner
från föregående period vid
månad beroende
Fakturan innehåller
faktureringstillfället.
skall vara
alla inkomna
transaktioner frånBetalningen
föregående period
vid GP tillhanda senast
på fakturans
angivna förfallodag.
försenad betalning äger GP
faktureringstillfället.
Betalningen
skall vara GPVid
tillhanda senasträtt
på fakturans
angivna
förfallodag.i Vid
förse-med dessa villkor samt
att debitera
dröjsmålsränta
enlighet
nad betalning
äger
GP rätt att debitera
dröjsmålsränta
påföra
påminnelseoch kravavgifter
i enlighet med lag. DröjsmålALLMÄNNA VILLKOR
FÖR
i enlighet med dessa villkor samt påföra påminnelseALLMÄNNA
VILLKOR
FÖR
sräntan
är
f.n.
2%
per
månad.
GP
tillämpar
kronavrundning enligt
PR GREEN PETROLEUMS TANKKORT
och kravavgifter i enlighet med lag. Dröjsmålsräntan
regler:GP
01-49
öre avrundas
nedåt till helt krontal, 50-99 öre
PR GREEN PETROLEUMS TANKKORT är f.n. 2%följande
per månad.
tillämpar
kronavrundning
Kortutgivare: PR Green Petroleum AB (”GP”)
avrundas
uppåt
till helt
ägertill
rätt att överlåta/pantsätta
enligt följande
regler:
01-49
öre krontal.
avrundasGPnedåt
Kreditgivare:
PR Green
Petroleum
(”GP”)
Kortutgivare:
PR Green
Petroleum
AB AB
(”GP”)
fordringar
utan
att i förväg
Kontohavarens godkännande.
helt krontal,
50-99 öre
avrundas
uppåtinhämta
till helt krontal.
Kontohavare: Den fysiska eller juridiska person som
GP
äger
rätt
att
överlåta/pantsätta
fordringar
utan
att
Kreditgivare:
PR Green Petroleum AB (”GP”)
Eventuella anmärkningar mot fakturan skall göras skriftligen inom
efter ansökan beviljats GP-kort.
förväg inhämta
EvenKontohavare:
Den fysiska
eller juridiska
person
somförefter ian8 dagarKontohavarens
till PR Greengodkännande.
Petroleum AB,
Mossvägen 39, 521 30
Kortinnehavare:
Den fysiska
eller juridiska
person
tuella anmärkningar mot fakturan skall göras skriftlisökan vilken
beviljats
Falköping varvid faktura medsändes.
ett GP-kort.
GP-kort utfärdats.
gen inom 8 dagar till PR Green Petroleum AB, MossväKortinnehavare: Den fysiska eller juridiska person för vilken gen
ett 39, 521 30 Falköping varvid faktura medsändes.
1. utfärdats.
Giltighet. GP-kort utfärdas av GP sedan
GP-kort
8. Kreditgränser och Spärrning av Kort. GP har rätt att omeansökan prövats av Kreditgivaren. GP-kort är GPs
delbart säga
kortavtalet,
återkräva
kortet och spärra det för
8. Kreditgränser
och upp
Spärrning
av Kort.
GP har
egendom. GP-kort gäller för inköp av drivmedel och
rätt
att omedelbart
säga om
uppKontohavaren
kortavtalet, återkräva
1. Giltighet.
GP-kort
utfärdas
av
GP
sedan
ansökan
prövats
av
ytterligare uttag
inte fullgör sina betalningsskyi förekommande fall även andra produkter/tjänster på
kortet ochldigheter
spärra det
för ytterligare
uttag om
KontoKreditgivaren.
GP-kort
är
GPs
egendom.
GP-kort
gäller
för
inköp
gentemot
GP
och/eller
vid
befarad
betalningsoförmåga
GPs samtliga anläggningar och på försäljningsställen
havaren inte fullgör sina betalningsskyldigheter gentav drivmedel
ochGP
i förekommande
fall även
produkter/tjänhos Kontohavaren. Vid uppsägning av Kontohavarens kredit
med vilka
har tecknat avtal.
GP andra
äger rätt
att
emot GP och/eller vid befarad betalningsoförmåga hos
kort vid
tidpunkt som
bestämster påbyta
GPsutsamtliga
anläggningar
och företaget
på försäljningsställen
med
förfaller
kontoskulden
jämte räntakreoch avgifter till omedelbar
t ret
Kontohavaren.
Vidhela
uppsägning
av Kontohavarens
urne
mer.
förbehåller
att att
frånbyta
tid uttillkort
annan
harGPtecknat
avtal.sig
GPrätten
äger rätt
vid tidpunkt
betalning.
GP förbehåller
rätten
spärra GP-kort vid missbruk
ras t vilka GP
dit förfaller
hela kontoskulden
jämtesigränta
ochattavgifill:
utvidga eller
inskränka
giltighet
hos företag
som företaget
bestämmer.
GPkortets
förbehåller
sig rätten
att från tidter
tilltill omedelbar
eller annan
otillbörlig
användning.
GP
förbehåller
sig även rätten
betalning. GP förbehåller sig rätten
oleu
som GP samarbetar med. GP-kortet är personligt.
m AB
missbruk ellerförannan
otillbörlig
annanKortet
utvidgagäller
eller inskränka
kortets giltighet hos företag som att
GPspärraattGP-kort
ändravid
kreditgränsen
GP-kortets
användning utan föregåendast i förening med personlig kod
användning.
GPmeddelande
förbehåller sig
även rätten att ändra
samarbetar
med.Avtalet
GP-kortet
är personligt.
gällerenendast
i
ende
till Kontohavaren.
(PIN-kod).
om GP
kort upphörKortet
att gälla
kreditgränsen för GP-kortets användning utan föregåg
förening
med efter
personlig
kodKontohavaren
(PIN-kod). Avtalet
omsagt
GP upp
kort upphör
månad
det att
eller GP
ende meddelande till Kontohavaren.
detsamma.
att gälla en månad efter det att Kontohavaren eller GP sagt upp
9. Force Majeure och Ansvarsbegränsning. GP skall inte vara
Download