Samverkan kring Suicidprevention Birgitta Huuva samordnare

advertisement
Samverkan kring Suicidprevention
Presentation vid länskonferens Karlstad 2 juni 2017
Birgitta Huuva samordnare Region Örebro län
1
2017-06-02
Suicidprevention en gemensam
angelägenhet i Sjukvårdsregionen
Beslut efter temadag psykiatri med SVN den 1 juni 2016
och gemensamt möte med landstingsdirektörer och
beredningsgrupp 25-26 augusti 2016
Beslut att;
landstingsdirektörerna säkerställer att samordningsfunktion
för suicidprevention utses i landstingen och att sjukvårdsregionalt
samarbete mellan funktionerna uppmuntras.
2
2017-06-02
Suicidprevention en samhällsangelägenhet
Lägesrapport
Samordnare utsedd
Värmland
Örebro
Sörmland
Rekrytering pågår
Västmanland
Uppsala
Dalarna
Gävleborg
Koppling till Folkhälsouppdrag, Hållbar utveckling, utvecklingsenhet, psykisk hälsa
2017-06-02
3
Individ och hälsa –
del i ett sammanhang
BOENDE
Intresseorg.
Föreningsrörelser
Familj o vänner
En person
INKOMST
Hälso- o sjukvård
ARBETE
Samhällsservice
o aktörer
UTBILDNING
2017-06-02
4
Individer i sitt sammanhang
2017-06-02
5
48 suicid (inkl. 13 oklar avsikt) i Örebro län 2015
Fördelning av vårdkontakter månaden innan dödsfallet
2015
1st (2%)
1 st(2%)
1st (2%)
Ingen pågående
vårdkontakt
Primärvård
8 st (17%)
3 st (6%)
33 st (69%)
Psykiatri
Somatisk
specialistvård
Hemsjukvård
Geriatrik
Akutmottagning
2017-06-02
6
Suicidprevention en samhällsangelägenhet
Professionella ansvarsaktörer
Regional och lokalnivå
Hälso och sjukvård
Ambulans
Sos alarm
Räddningstjänst
Polisen
Trafikverket
Kriminalvård
SIS institutioner
Kronofogden
Länsstyrelsen
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Socialtjänst
Skola/skolhälsovård
Företaghälsovård
Näringsliv
Individ och hälsa
Människan i sitt sammanhang
2017-06-02
Hälsofrämjande och
Preventiva insatser
Kunskapsstyrda insatser med
samsyn avseende prioritering
Rutiner för samarbete och
samhandling
Minska risk för utveckling av
social och psykisk ohälsa
Samverkan POSOM och PKL
Risksituationer
- Livskriser
- Förluster
- Trauma
- Arbetslöshet
- Utanförskap
- Ensamhet
- Mobbing
- Missbruk
- Social och ekonomisk
utsatthet
Åtgärdande och
preventiva insatser
Riktade insatser för prioriterade
målgrupper
Riktade insatser för
Suicidprevention
Akuta tecken
livsavgörande insatser
Riskgrupper
- Unga o äldre
- Män
- HBTQ - personer
- Psykisk störning
- Nyanlända
- Missbrukare
- Våldsutsatta
- Multisjuka
- Självskadebeteende
- Våldsamma
- Hereditet
Suicid
Suicidförsök
Suicidhandlingar
Blåljussamverkan
Förvarning suicidrisk
Suicidtankar
Suicidplaner
Hopplöshet
Hjälplös
Depression
Uppgivenhet
Förvirring
Livskunskap
Våga fråga
Våga lyssna
Skyddsfaktorer
Sunda levnadsvanor
Trygghet
Känsla av sammanhang
- Meningsfullhet
- Begriplighet
- Hanterbarhet
Civilsamhälle
Trossamfund, intresseorganisationer och föreningsrörelser
Studiekamrater - arbetskamrater
Närmiljö, familj och vänner
7
Samverkan
• Inom hälso och sjukvården
• Vid akuta tillstånd i sjukvård och i
blåljussamverkan
• För prevention och hälsofrämjande insatser
• Med samhällets aktörer
• Civilsamhället
• POSOM och PKL
2017-06-02
8
Kunskapsstyrning
• Professionella aktörer ska stödjas av
vårdprogram och rutiner som anpassats till
lokala förutsättningar
• Avvikelser ska återkopplas och bidra till
förbättringsinsatser
• Förebyggande insatser ska prioriteras vid
risksituationer och till riskgrupper
2017-06-02
9
Kunskapshöjande insatser
•
•
•
•
•
•
Utbildning första hjälpen för psykisk hälsa
Våga prata – våga fråga
Spridningskonferenser
Goda exempel
Fördjupad analys av suiciddata
Forskning och komplettering av kunskap även
kring insatser för ökad KaSam och förbättrat
bemötande
2017-06-02
10
Motiverande fakta
•
•
•
•
•
Nationella rön förstärkas av lokala data
Kartlägga lokala förutsättningar
Lyfta fram riskgrupper
Fysiska och psykologiska risksituationer
Identifiera skyddsfaktorer och
samhällsaktörers möjligheter att öka
medvetenhet och stöd för livsfrämjande
insatser.
2017-06-02
11
Suicidtal 2015
2017-06-02
12
2017-06-02
13
2017-06-02
14
Metodstöd för samlande insatser
•
•
•
•
•
•
Utbyte av utbildare
Instruktörer
Erfarenhet av olika typer av kampanjer
Goda exempel
Uppföljningsdata
Presentationsmaterial
2017-06-02
15
Download