UMEÅ UNIVERSITET

advertisement
UMEÅ UNIVERSITET
Biomedicinsk laboratorievetenskap
Agneta Lerner
HT 11
___________________________________________________________________________
EKG- LABORATION
___________________________________________________________________________1
Umeå Universitet, Biologihuset, Biomedicinsk laboratorievetenskap, 901 87 Umeå Telefon 090-786 9150
BAKGRUND
Hjärtats kontraktioner utlöses av elektriska signaler, muskelaktionspotentialer.
Dessa elektriska strömmar i hjärtat leds med kroppsvätskorna och kan avledas från kroppsytan med
elektroder i så kallade bipolära eller unipolära avledningar. Summan av hjärtats aktionspotentialer
kan registreras med elektrokardiogram (EKG). De aktionspotentialer som uppstår i enskilda
hjärtmuskelceller har en amplitud av 100 mV, men på grund av avstånd mellan hjärta och hud och de
elektriskt ledande egenskaperna hos medierna däremellan kommer spänningsförändringarna som
registreras på kroppsytan att vara bara 2 mV.
EKG registrerar det elektriska impulsförloppet med hjälp av elektroder på kroppsytan. Om den
elektriska vågfronten går mot elektroden får vi ett positivt utslag (uppåt) på en skrivare. Om den
elektriska vågfronten går ifrån elektroden får vi ett negativt utslag (nedåt) på en skrivare.
SYFTE
Att erhålla grundläggande kunskaper för fullständig Ekg-registrering samt förståelse för
informationen i EKG bilden.
Ekg-registrering med 12 avledningar
Ekg apparaten består av voltmetrar som registrerar potentialskillnad med spänning mätt i mV på Yaxeln och tiden mätt i sekunder på X-axeln. Ekg registreras i 12 avledningar via 10 elektroder. Det
finns två typer av avledningar, 6 extremitetsavledningar och 6 bröstavledningar.
Elektrodplacering – bröstavledningar (prekordialavledningar)
V1 V2 V3 V4 V5 V6
Elektroderna placeras på bestämda anatomiska positioner
V1 mellan 4:e och 5:e revbenet, omedelbart till höger om bröstbenet (röd)
V2 mellan 4:e och 5:e revbenet, omedelbart till vänster om bröstbenet (gul)
V3 mitt emellan V2 och V4 (grön)
V4 mellan 5:e och 6:e revbenet i medioklavikularlinjen, vänster sida (brun)
V5 samma höjd som V4, främre axillarlinjen, vänster sida (svart)
V6 samma höjd som V4 och V5, mellersta axillarlinjen, vänster sida (violett)
Bröstavledningarna är unipolära, som referens fungerar en sammankoppling av elektroderna på
armarn och vänster ben sk central terminal
___________________________________________________________________________2
Umeå Universitet, Biologihuset, Biomedicinsk laboratorievetenskap, 901 87 Umeå Telefon 090-786 9150
Extremitetsavledningarnas projektion i transversalplanet
(horisontalplanet)
Elektrodplacering - extremitetsavledningar
Kom ihåg regel för elektrodplacering– ”Solen lyser på det gröna gräset. Det röda huset står på den
svarta jorden”.
Röd elektrod – höger arm
Gul elektrod – vänster arm
Grön elektrod – vänster ben
Svart elektrod – höger ben (jordkabel)
___________________________________________________________________________3
Umeå Universitet, Biologihuset, Biomedicinsk laboratorievetenskap, 901 87 Umeå Telefon 090-786 9150
Extremitetsavledningarnas projektion av hjärtat i frontalplanet
Bipolär avledning – mäter potentialskillnaden mellan två extremitetselektroder.
Unipolär avledning - mäter potentialskillnaden mellan en elektrod och en
sammankoppling av två andra elektroder som fungerar som referens
Extremitetsavledningarna kan markeras i ett sexaxlat koordinatsystem
med 30º mellan varje avledning och aVR polvänt till - aVR
___________________________________________________________________________4
Umeå Universitet, Biologihuset, Biomedicinsk laboratorievetenskap, 901 87 Umeå Telefon 090-786 9150
Hjärtats elektriska axel
Kammardepolarisationens huvudriktning i frontalplanet kallas hjärtats elektriska axel eller el-axeln
Elaxeln beror på ålder, hjärtats läge och den elektriska kraften i kammarmuskulaturen.
METOD
EKG-registrering
Var och en skall vara både försöksledare och försöksperson.
Försöksledaren informerar försökspersonen om undersökningen.
1. Försökspersonen lägger sig på undersökningsbritsen och slappnar av och andas lugnt.
2. Försöksledaren markera bröstavledningspunkterna med en penna
3. Applicera elektrodpasta på elektroderna eller använder engångselektroder. Försöksledaren fäster
extremitets- samt bröstelektroderna på försökspersonen. Anslut EKG-kablarna. Testa EKG-apparaten
genom att kontrollera att testknappen 1mV ger ett utslag på 1cm i samtliga kanaler.
4. Knappa in försökspersonens födelsedata genom att först trycka in ID-knappen och sedan knappa i
födelsedatat.
5. Tryck på knapp MAN (manuell)
6. Starta EKG- apparaten och välj att köra ut extremitetsavledningarna och precordialavledningar
7. Be försökspersonen ta några djupa andetag och gör samtidigt din registrering, notera på papperet
att personen djupandats
8. Be personen därefter hålla andan medan du gör din registrering, notera på papperet att personen
hållit andan. (PHA)
9. Be försökspersonen knyta vänster hand, gör din registrering. Notera resultatet. Testa och se om du
får någon förändring på EKG med filterknappen
10. Efter EKG-tagningen kastas elektroder
___________________________________________________________________________5
Umeå Universitet, Biologihuset, Biomedicinsk laboratorievetenskap, 901 87 Umeå Telefon 090-786 9150
BEARBETNING:
Mät nedanstående tider på din egen EKG-kurva
A. Mät PQ-tiden
Vad motsvarar den i hjärtcykeln
B. Mät QRS-tiden
Vad motsvar den i hjärtcykeln
C. Mät R-R intervallet
Vad motsvarar det i hjärtcykeln
Beräkna pulsfrekvensen enligt formeln nedan utifrån uppmätt R-R-intervall
Beräknad pulsfrekvens: Pappershastighet (50mm/sek) x 60
R –R-intervallet i mm
Pappershastighet: 50 mm/sek, 1mm = 1/50= 0,02sek
D. Notera QRS-komplexets form (splittring?)
E. Notera ST-sträckan (höjd, sänkt, isoelektrisk)
F. Beräkna den elektriska axel.
G. Beskriv R-vågsprogressionen
H. Beskriv varför försökspersonen skall vara avslappnad vid registrering
Komponent
1.
Duration
Vilken information ger durationen
P-våg
2. PQ-tid
3. QRS-komplex
4. T-våg
5.
Beräknad elektrisk
axel
6. R-vågsprogression
Vilken information får du?
7.
Hur ser den normala R-vågs progressionen ut?
Hur ser din ut?
Jmfr med punkt 8
Hjärtfrekvens R-Rintervall
8. Hjärtfrekvens enl
EKG-app
LABORATIONSREDOVISNING
Diskussion utifrån de frågor ni bearbetat vid laborationstillfället, se rutschemat ovan. Visa
handledaren.
___________________________________________________________________________6
Umeå Universitet, Biologihuset, Biomedicinsk laboratorievetenskap, 901 87 Umeå Telefon 090-786 9150
Uträkning av hjärtats elektriska axel
___________________________________________________________________________7
Umeå Universitet, Biologihuset, Biomedicinsk laboratorievetenskap, 901 87 Umeå Telefon 090-786 9150
___________________________________________________________________________8
Umeå Universitet, Biologihuset, Biomedicinsk laboratorievetenskap, 901 87 Umeå Telefon 090-786 9150
___________________________________________________________________________9
Umeå Universitet, Biologihuset, Biomedicinsk laboratorievetenskap, 901 87 Umeå Telefon 090-786 9150
10
___________________________________________________________________________
Umeå Universitet, Biologihuset, Biomedicinsk laboratorievetenskap, 901 87 Umeå Telefon 090-786 9150
Download