Sveaskogs viktigaste hållbarhetsfrågor

H Å LLB A R H E TS R E D OV I S N I N G
Sveaskogs viktigaste hållbarhetsfrågor
Sveaskog analyserar hela värdekedjan för att kartlägga och arbeta med de mest
relevanta miljömässiga, sociala och ekonomiska frågorna. Det ger oss en förståelse
för hur vi påverkar andra. I dialog med andra intressenter kan vi minimera vår miljöpåverkan och arbeta på ett hållbart sätt. Här beskriver vi de viktigaste områdena
inom hållbarhet där vi anser vi har störst påverkan i värdekedjan.
Sveaskog redovisar hållbarhetsarbetet enligt riktlinjerna för Global Reporting Initiative
(GRI). Hela vårt GRI-index med förklaring till indikatorerna finns på www.sveaskog.se.
Affärsetik
Uppförandekoden är grundläggande för hur medarbetare
och företag uppträder i förhållande till varandra, till kunder,
entreprenörer och andra intressenter. Koden grundar sig på
Sveaskogs värdeord Kundfokus, Innovation, Enkelhet och
Öppenhet. Sveaskog är en viktig aktör i lokalsamhället och
samverkan med lokala entreprenörer och leverantörer är
väsentlig för utvecklingen av vår verksamhet. Sveaskog följer
regelbundet upp hur entreprenörer och leverantörer lever
upp till uppförandekoden och andra krav genom egenuppföljningar och internrevision. Läs mer på sidan 29.
Identifierade GRI-aspekter: Leverantörsutvärderingar
med avseende på miljö, Leverantörsutvärderingar med
avseende på arbetstagarrättigheter, Leverantörsutvärderingar med avseende på mänskliga rättigheter, Leverantörsutvärderingar med avseende
på samhällspåverkan.
Påverkan uppstår huvudsakligen utanför
Sveaskog.
GRI-indikatorer: EN32, LA14, HR10, SO9.
Nöjda kunder
Nöjda kunder är grunden för ett värdeskapande hållbart
företagande. Under 2014 har Sveaskog lagt fokus på att
utveckla sina kundrelationer. Sveaskog arbetar både med
sågverken och pappers- och massabruken för att tillsammans
utveckla produkterna och optimera leveranserna. Insatserna
resulterade i starkt förbättrade kundrelationer. Läs mer på
sidorna 6–7.
Identifierad GRI-aspekt: Märkning av produkter och tjänster.
Påverkan uppstår huvudsakligen inom Sveaskog.
GRI-indikator: PR5.
24
H Å LLB A R H E TS R E D OV I S N I N G
Biologisk mångfald
Alla aktiviteter inom skogsbruket och transporter kan påverka den
biologiska mångfalden. Sveaskog arbetar därför med naturvårdsåtgärder från landskap till enskilda skogar samt träd och trädgrupper som
avverkas. Naturvårdande skötsel är samlingsbegreppet för ett stort
antal olika skötselmetoder som Sveaskog arbetar med. Alla metoder
syftar till att behålla eller utveckla den biologiska mångfalden i skogen.
Sveaskog arbetar också med att komma tillrätta med gamla föroreningar. Läs mer på sidorna 30–31.
Identifierad GRI-aspekt: Biologisk mångfald.
Påverkan uppstår både inom och utanför Sveaskog.
GRI-indikatorer: EN12–13.
Ekonomiska resultat
Sveaskog levererar betydande värden till samhället.
Sveaskog har cirka 700 anställda och cirka 600
entreprenörer. Merparten av dessa arbetar i glesbygden eller på mindre orter. Företaget är landets största
ägare av skogsvägar och under de senaste fem åren
har Sveaskog betalt 7,6 miljarder SEK i utdelning till
ägaren, svenska staten. Läs mer på sidan 73.
Identifierad GRI-aspekt: Ekonomiska resultat.
Påverkan uppstår huvudsakligen utanför Sveaskog.
GRI-indikator: EC1.
Jämställdhet, mångfald och kompetensförsörjning
Mixade grupper presterar bättre och därför vill Sveaskog
öka antalet kvinnor i företaget. Ökad mångfald är också
viktig för att Sveaskog ska kunna säkra kompetensbehovet och fortsätta utveckla verksamheten också på
längre sikt. Sveaskog verkar på platser där utflyttning är
ett problem och vill bidra till att hålla glesbygden levande
genom att erbjuda arbetstillfällen. Läs mer på sidan 29.
Identifierade GRI-aspekter: Anställning, Hälsa- och
säkerhet i arbetet, Kompetensutveckling, Mångfald och
jämställdhet.
Påverkan uppstår huvudsakligen inom Sveaskog.
GRI-indikatorer: LA1, LA6, LA9, LA11–13, HR3.
Klimateffekter
Skogen och hur vi använder trä har en viktig roll i klimatarbetet.
Genom fotosyntesen binder växande skog koldioxid. När skogen
binder koldioxid fungerar den som en kolsänka. Trä är en förnybar
råvara till skillnad från ändliga fossila resurser. Genom det sätt
som Sveaskog sköter skogen på binder skogen koldioxid
samtidigt som det produceras mer förnybar skogsråvara.
Sveaskog försöker också anpassa skogsbruket till oönskade
framtida klimateffekter såsom stormar och varmare klimat. Läs
mer på sidan 32.
Identifierade GRI-aspekter: Energi, Utsläpp, Ekonomiska resultat.
Påverkan uppstår huvudsakligen utanför Sveaskog.
GRI-indikatorer: EN3–4, EN15–17, EC2.
25