Nya beslut för naturreservat på Sveaskogs mark

Nya beslut för naturreservat på Sveaskogs mark
Den 5 november och 3 december fattade Länsstyrelsen nya reservatsbeslut för tio stycken värdefulla
naturområden på marker som ägs av Sveaskog. Beslut togs även den 3 december för ett område som
tidigare ägts av Sveaskog, men som köpts in och numera ägs av Naturvårdsverket. Naturreservaten
bidrar till att behålla och utveckla flera värdefulla naturmiljöer där det också förekommer många
hotade arter av bl.a. skalbaggar, fiskar, fåglar och svampar.
Naturreservaten som ligger i Västervik, Oskarshamns och Hultsfreds kommuner blev vid ett tidigare
skede överklagade av Naturvårdsverket. Besluten har därefter arbetats om av Länsstyrelsen i samråd
med Naturvårdsverket. Naturområdena omfattas främst av lövskogsmiljöer med stort inslag av äldre
ädellövträd, men det förekommer också gamla hällmarkstallskogar och barrblandskogar. Även inslag
av yngre skogar som ska restaureras finns insprängda. I flera av naturreservaten finns också
värdefulla vattendrag rika på bl.a. fisk och musslor.
När besluten vunnit laga kraft kommer Länsstyrelsen att påbörja naturvårdsskötsel i områdena.
Skötseln utgörs i många av områdena främst av frihuggning av gamla ekar och andra ädellövträd så
att träden kan leva vidare så länge som möjligt. Andra åtgärder är avverkning av ung gran för att
gynna lövträd och skapa död ved för hotade insekter och svampar. I rensade vattendrag ska
lekbottnar för fisk återskapas. I mer publika områden ska anordningar för friluftslivet anläggas,
exempelvis strövstigar.
Fakta om de nya naturreservaten:
Oskarshamns kommun: Blomsfors, Ölvedal, Norra Göten, Köksmåla, Stamsjövägen, Späckemåla
Västerviks kommun: Västra Marströmmen, Stora Vrången, Risebo, Mörtfors (även med delar i
Oskarshamns kn)
Hultsfreds kommun: Knästorp
Gammal ek vid vändplan i Norra Göten. Foto: Johan Thorsén
Ek med lunglav, Norra Göten. Foto: Johan Thorsén
Västra Marströmmen. Foto: Johan Thorsén
Kikhål genom gammalt träd i naturreservatet Västra Marströmmen. Foto: Johan Thorsén
Utsikt från berget i naturreservatet Västra Marströmmen. Foto: Johan Thorsén