Yttrande över betänkande SOU 2017:15 Kvalitet

1(3)
SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
YTTRANDE
2017-06-29 Ärendenr:
NV-03112-17
Socialdepartementet
[email protected]
[email protected]
Yttrande över betänkande SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på
apoteksmarknaden
Ert dnr: S2017/01576/FS
Sammanfattning
- Naturvårdsverket är positivt till utredningens förslag att ändra i
förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel, så att
apoteksombud inte ska vara skyldiga att ta emot läkemedelsavfall.
-
Naturvårdsverket föreslår att producentansvaret för läkemedel utökas så
att apoteken är ansvariga att ta emot alla typer av läkemedel, även de
som utgör farligt avfall.
-
Naturvårdsverket är positivt till utredningens förslag om utveckling av
Läkemedelsverkets tillsyn.
Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl
Naturvårdsverket är positivt till utredningens förslag att ändra i förordningen
(2009:1031) om producentansvar för läkemedel, så att apoteksombud inte ska
vara skyldiga att ta emot läkemedelsavfall, men ska förmedla information om att
sådant avfall kan lämnas in till öppenvårdsapoteket. Naturvårdsverket anser
precis som utredningen att det är personalen på öppenvårdsapoteken som har den
särskilda kompetens samt de utrymmen som krävs för att hantera läkemedel.
Som en konsekvens av den föreslagna ändringen i 5 § förordningen om
producentansvar för läkemedel bör dock även 8 § ändras så att det framgår att
BESÖK: STOCKHOLM
– V A L H A L L A V Ä G E N 195
– F O R S K A R E N S V Ä G 5, H U S U B
P O S T : 106 48 S T O C K H O L M
T E L : 010 -698 10 00
F A X : 010 -698 16 00
E-POST: [email protected]
INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE
ÖSTERSUND
2(3)
NATURVÅRDSVERKET
läkemedelsavfall endast kan lämnas till öppenvårdsapoteken och inte till
apoteksombuden.
Naturvårdsverket föreslår ytterligare förändringar i förordningen om
producentansvar för läkemedel för att underlätta för allmänheten och samtidigt
skapa en mer säker hantering av läkemedel. Naturvårdsverket föreslår att
producentansvaret för läkemedel utökas så att apoteken är ansvariga att ta emot
alla typer av läkemedel, även de som utgör farligt avfall. Detta har också
Naturvårdsverket föreslagit i regeringsuppdraget ”Producentansvar för
läkemedel” som redovisades 2013 (NV-00335-13).
Det ska vara lätt för allmänheten att göra rätt när det gäller återlämning av
läkemedelsavfall. Utgångspunkten bör enligt Naturvårdsverket vara att sträva
efter ett insamlingssystem som är säkert, lättillgängligt och begripligt och som
ger god service åt hushåll som vill sortera överblivna läkemedel. Som
konsument ska man inte behöva ha kunskap om vilket läkemedelsavfall som
klassificeras som farligt avfall.
Naturvårdsverket anser därför att 2 och 4 §§ förordningen om producentansvar
för läkemedel bör ändras på så vis att undantaget för farligt avfall tas bort, i
enlighet med det förslag Naturvårdsverket lämnade 2013.
Naturvårdsverket är också positivt till utredningens förslag om utveckling av
Läkemedelsverkets tillsyn. Naturvårdsverket bedömer att förslaget kommer leda
till en förbättring av Läkemedelsverkets tillsyn enligt 2 kap. 23 § 2
miljötillsynsförordningen (2011:13) så att hanteringen av läkemedel blir säkrare,
mer effektiv och får en bättre kvalitet.
_______
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Martin
Eriksson, föredragande, enhetschefen Gunilla Sallhed och handläggarna MarieLouise Nilsson, Ulrika Gunnesby och Kerstin Backman Hannerz.
Björn Risinger
Martin Eriksson
NATURVÅRDSVERKET
Kopia till:
[email protected]
3(3)