2012-02-03 Avslag skyddsjakt Ängeså sameby

1(3)
NATUR
SWED ISH ENVIRONMENTAl 'ROTfCTlON AGENCY
VÅRDS "il>
VERKET
•
'c,
Josefin Olsson
Tel: 010-698138 \
josefin.olsson
@naturvardsverker.se
BESLUT
2012-02-03
Ärendenr:
NV-11597-11
Ängeså sameby
Tvärån 6
95691 Överkalix
Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Änges' sameby
Beslut
Naturvårdsverket avslår ansökan om skyddsjakt på en varg inom Ängeså
sameby,
Bakgrund
Den 3 december 2011 inkom Ängeså sameby genom ordf6rande Göran Nilsson
med en ansökan -om skyddsjakt efter en varg som spårats inom Samebyns
område. Vargspår upptäcktes den 24 november och verifierades av
Länsstyrelsen i Norrbottens län den 28 november 20 Il .
Samebyn har upplevt att renarna varit svåra att samla och varit rädda, vilket
fOrsvårat deras arbete med samling fOr räkning och märkning,
Länsstyrelsen j Norrbottens län inkom med ett yttrande till Naturvårdsverket den
12 december 2011. Länsstyrelsen verifierar att vargspår dokumenterats i .
området den 28 och 29 november 20 II. DNA.prov är insamlat men den f6rsta
analysen gav inget svar f6r vare sig art eller härkomst. Eventuellt ska en analys
av mitokondrie-DNA utfOras. Inga tecken på stationärt beteende hos vargen har
dokumenterats vi lket försvårar bedömn ingen om vargen är kvar i området eller
inte. Länsstyrelsen har dokumenterat en vargdödad ren och flera jakttOrsök som
troligtvis är gjorda av varg.
Den 7 december dokumenterade Länsstyrelsen vargspår öster om Skaulo, cirka
10 mil norr om spåren i Ängeså. Spåren gick i nordlig riktning och spårningen
slutade vid Kalix älv. Inga DNA~prov har kunnat samlas in från denna spårning.
BESOK : STOCKHO LM .VAlHAllAVÅOE~ 19 5
OSTERSU~D -
FORSKARENS VÅG 5, HUS UB
Kl RUS A - KASE:RNG A T AN 14
POST
10648 STOCKHOLM
TEL: 08·698 lO 00
FAX: 08·20 29 25
E-POS T : REGIS T R A TOR@NATURV A ROSVERKET . SE
INTERNET: WWW .NATURV A ROSVF.RKET . SE
Länsstyrelsen gör bedömningen att kriterierna fOr skyddsjakt inte är uppfyllda.
Skäl
Juridi>'kaförulsältningar för skyddsjaki
Beslut om skyddsjakt efter varg kan fattas av Naturvårdsverket med stöd av 23
a och 23 b §§ jaktfOrordningen (1987:905). För att tillstånd till skyddsjakt ska
kunna beviljas krävs att vissa villkor är uppfyllda. Det ska inte finnas någon
annan lämplig lösning och skyddsjakten lar inte försvåra upprätthållandet aven
gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde. Skyddsjakten ska ske for att fdrhindra allvarlig skada,
särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom (23 a §
jaktförordningen).
Naturvårdsverkets bedömning
Naturvårdsverket gör en samlad bedömning i varje enskilt falL. Verket bedömer
skadornas omfattning, om skadeförebyggande åtgärder gjorts och vilka
möjligheter till förebyggande av skada som filUls samt möjlighet till annan
lämplig lösning än skyddsjakt. Naturvårdsverket beaktar också vargstammens
utveckling i landet som helhet samt vargarnas genetiska ursprung.
Naturvårdsverket har avvaktat ytterligare uppgifter om vargforekomst inom
samebyns område. Inga uppgifter om varg eller skador orsakade av varg i
området har inkommit efter den 29 november. Naturvårdsverket gör därför
bedömningen att ansökan ska avslås.
Detta beslut har fattats av sektionschef Mette Svejgaard. Vid den slutliga
handläggningen av ärendet har handläggare Josefin Olsson varit fOredragande.
För Natwvårdsverket
Mette Svejgaard
Josefin Olsson
Upplysning om hur man överklagar, se bilaga.
Kopia till:
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Bilaga
Var ska beslutet överklagas?
Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket.
Adressen framgår av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar
Naturvårdsverket överklagandet och handlingarna tiJl Förvaltningsrätten i
Stockholm.
Når ska beslutet senast överklagas?
Överklagandet ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre' veckor från den
dag Ni fick deJ av beslutet.
Vad ska överklagandet innehålla?
Överklagandet ska vara skriftligt och det ska vara undertecknat.
I skrivelsen ska Ni ange:
Ert namn, adress. personnummer/organisationsnwnmer och telefonnummer,
vilket beslut som Ni överklagar Lex. genom att ange beslutsdatum och
ärendenummer,
hur Ni anser aU Naturvårdsverkets beslut ska ändras och varfor det ska ändras
samt
om det rums motparter i ärendet bör Ni ange deras namn, adress och
telefonnwnmer.