DNA-analys av hår

advertisement
Institutionen för Ekologi
Rapport Akutkörning 2012:24E
2012-08-08
Dr Mikael Åkesson
DNA-analys av hår
Provnummer
SEP0021649
Insamlat
Län
2012-07-10 Z
Insamlare
Inkom
?
2012-07-16
Hårprovet, insamlat inom renskötselområdet, har analyserats på en könsbunden (Ykromosom) mikrosatellit och 9 autosomala mikrosatellitmarkörer. Notera att hårprovet
analyserades på färre markörer än normalt på grund av det låga DNA-innehållet i provet.
SEP0021649 fungerade på åtta av nio autosomala markörer och håret visade även på
förekomsten av y-kromosomalt DNA, vilket indikerar att det kommer från ett handjur.
SEP0021649 visade endast på förekomsten av alleler som tidigare påträffats bland vargar
födda i Skandinavien och ett grupperingstest visade på signifikant gruppering med
Skandinaviska vargar (Tabell 1).
Vid en jämförelse med tidigare identifierade vargar i vår databas hittades ingen
matchande genotyp. Vi antar därför att provet kommer från en ny individ G100-12 som
tidigare inte identifierats från DNA. G100-12 är avkomma till Riala-paret, vars alfahanne
härstammar från den finskryska hannen i Galvenreviret.
Tabell 1. Antal fungerande markörer och logaritmerade likelihood (logL)-värden för
grupperingstest av angivna prov. Det minst negativa värdet antyder bäst passning och en
skillnad på över tre indikerar signifikant skillnad.
Prov-ID
Antal
logL
markörer
Skandinavisk Finsk/Rysk
Hund
Räv
varg
varg
SEP0021649
8
-15.0
-17.0
-23.6
-5.9
Slutsats
SEP0021649
 Härkomst/Art: Skandinavisk varg
 Kön: Hane
 Individ: G100-12
 Födelserevir: Riala
Mikael Åkesson, Grimsö forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan, Telefon: 0581-697322, E-post: [email protected]
Download