Information från
Informationsbrev 3, den 11 april 2017
Nordiskt utskott: Samarbete inom turism
bör prioriteras
Samarbetet inom turismen i Norden bör
fortsatt prioriteras högt av de nordiska
regeringarna. Det anser Nordiska rådets
Utskott för tillväxt och utveckling.
Läs hela artikeln:
Källa: norden.org
Nu startar en revidering av fiskeregler
längs ostkusten
Länsstyrelsens projekt ReFisk har beviljats 2 450 000 kronor i bidrag av Havs- och
vattenmyndigheten. Projektet ska lämna ett kunskapsunderlag inklusive förslag till
åtgärder inför en revidering av fiskereglerna längs mellersta ostkusten. Projektet
avser att lämna ett väl förankrat underlag för revidering av fiskeregler i Gävleborgs-,
Uppsala-, Stockholm-, Södermanlands och Östergötlands län. Underlaget ska lämnas
i form av ett åtgärdspaket till Havs- och vattenmyndigheten i slutet av 2018. De nya
reglerna kommer att gälla från 2019.
Läs mer:
Källa: Länsstyrelsen Stockholm
Skarvar påverkar både fisk och fiske
De många skarvarnas stora konsumtion av mindre fisk inverkar på populationerna av
främst abborrartade fiskar och karpfiskar, enligt Maria Ovegårds doktorsavhandling
från SLU. Genom att minska skarvarnas födosök vid områden där fisk ansamlas och
växer upp, t.ex. där laxsmolt släpps ut, skulle fiskpopulationerna kunna skyddas, och
problemen för fisket minskas, menar hon.
Läs hela artikeln:
Källa: SLU
Information från
Informationsbrev 3, den 11 april 2017
Strandskyddet ses över - kan bli lättare att
bygga
Naturvårdsverket ska se över reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Allianspartierna och Sverigedemokraterna vill att regeringen lättar på strandskyddet.
Nu ger regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att se över reglerna om
landsbygdsutveckling i strandnära läge.
“I stora delar av Sverige är det svårt både att få lån och tillstånd att bygga bostäder
där folk vill bo. Det vill vi ändra på genom en översyn av strandskyddet på utvalda
platser i kommuner med gott om stränder”, säger bostads- och digitaliseringsminister
Peter Eriksson i ett pressmeddelande.
Reglerna ändrades 2009 för att bli mer flexibla, men riksdagsmajoriteten som nu
driver på regeringen anser att de inte blev tillräckligt flexibla. De hindrar fortfarande
kommunerna att bygga vid sjöar och andra vatten på landsbygden.
Naturvårdsverket, som även ska föreslå eventuella regeländringar, ska redovisa sitt
uppdrag senast den 31 augusti i år.
Källa: ATL
Information från
Informationsbrev 3, den 11 april 2017
Skärpta regler kring fartygsvrak
Regeringen vill skärpa reglerna rörande ansvaret för fartygsvrak. Förslaget innebär
att fartygsägaren blir skyldig att bekosta och avlägsna vraket.
Myndigheters rätt att avlägsna fartygsvrak är idag juridiskt oklart, det finns även en
osäkerhet kring fartygsägarens ansvar för kostnader kring sjunkna båtar. Regeringen
vill därför förtydliga reglerna genom att ansluta sig till Nairobikonventionen om
avlägsnande av vrak.
– Fartygsvrak ska inte bli liggande utan att någon tar ansvar för dem. Den nya
lagstiftningen skärper fartygsägarnas ansvar, utökar Sjöfartsverkets möjligheter att
ingripa mot farliga vrak och stärker skyddet för miljön, säger justitie- och
migrationsminister Morgan Johansson, i ett pressmeddelande.
Redan idag har fartygsägarna ansvaret för att komma till rätta med fartygsvrak, men
konventionen ger en garanti att ägarna tar sitt ansvar.
Reglerna ska gälla på svenskt vatten eller inom Sveriges ekonomiska zon och
tillämpas på vrak som uppstått på grund av en sjöolycka. För vrak i insjöar och
kanaler föreslås att reglerna ska gälla allmänna farleder och hamnar. Förslaget gäller
vrak som utgör en fara för sjöfart eller miljö. Fartyg som endast anses som skräp
omfattas ej. Inte heller gäller reglerna retroaktivt för redan sjunkna fartyg. Däremot
skriver utredaren i sitt förslag att underlag finns för att utforma ett mer omfattande
regelverk. Huvudansvaret för åtgärder kring vrak ska Sjöfartsverket ha.
Förslaget har varit ute på remiss och samtliga instanser ansluter sig till förslaget eller
har inga invändningar.
Källa: Skärgården
Följ naturens kalender hos dig!
I Naturens kalender samlar vi in observationer av vårtecken, hösttecken och allt
däremellan. Hjälp gärna till med observationer från dina hemtrakter!
Gå till Naturens kalender:
Källa: Naturens kalender
Information från
Informationsbrev 3, den 11 april 2017
Sälar agerar forskningsassistenter
Sälar som hjälper forskare att samla in viktig information om våra havsområden. Det
har blivit verklighet i en pilotstudie som genomförs av forskare från Stockholms
universitet och Naturhistoriska riksmuséet. Sälarna rör sig över stora områden och
djup, och med avancerade sändare fastklistrade på pälsen samlar de in uppgifter om
djup, temperatur och salthalt. Värdefullt och kostnadseffektivt, säger Olle Karlsson,
forskare vid Naturhistoriska riksmuséet.
Läs hela artikeln
Källa: havet.nu
Vårlek eller höstlek? Generna styr
Sill och strömming leker antingen under våren, sommaren eller hösten. Och det är
generna som styr när leken ska börja. Det har forskare kommit fram till efter att ha
studerat DNA från 25 populationer från östra och västra Atlanten och från Östersjön.
Läs hela artikeln:
Källa: havet.nu
Människan, näringen och havet
De senaste 100 åren har tillförseln av kväve och fosfor till Östersjön ökat. Från 1950talet blev ökningen särskilt markant, vilket också ledde till ökande problem med
övergödning i havet. Detta uppmärksammades ordentligt under 1970-talet och en
omfattande och systematisk övervakning av havsmiljöns tillstånd initierades.
Östersjöns speciella förhållanden gör dock att förbättringen tar tid, och det är först
de senaste åren som ekosystemet börjat visa tecken på återhämtning. Kostnader för
åtgärder är höga, och frågan är om det ens finns förutsättningar att nå de högt
uppsatta målen. Var ska åtgärder sättas in, vad finns att göra, och vem ska göra
det?
Läs avhandlingen:
Källa: havet.nu
Information från
Informationsbrev 3, den 11 april 2017
Klart vilka sju avloppsprojekt som får
bidrag i år
Utveckling av skärgårdstoaletter för naturhamnar och rening med biokol finns bland
de projekt som får dela på 2,9 miljoner kronor.
Läs mer:
Källa: HaV
Ny satsning på forskning och innovation
för Östersjön
Vi stödjer Blue Baltic som bland annat ska kartlägga födovävar och se hur
musselodlingar kan minska effekterna av övergödning.
Läs mer:
Källa: HaV
Välkomna på föreningen Kustlandet 20142020 årsmöte den 19 april.
Mötet vänder sig både till medlemmar och till er i som är nyfikna på Kustlandets
verksamhet.
Tid och plats: Åby herrgård, Gamleby kl 18:30
Varmt välkomna!
Läs mer:
Källa: Kustlandet
Information från
Informationsbrev 3, den 11 april 2017
Samråd om planerad gasledning i
Östersjön inleds
Bolaget Nord Stream 2 AG planerar att dra två nya gasledningar invid de befintliga
gasledningarna i Östersjön för att transportera naturgas från Ryssland till Tyskland.
Nu startar samråd kring bolagets miljökonsekvensbeskrivning, enligt
Esbokonventionen. Naturvårdsverket bjuder även in till informationsmöte.
Läs mer:
Källa: Naturvårdsverket:
Beslut om skyddsjakt efter gråsäl för 2017
Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 525 gråsälar.
Skyddsjakten får endast ske efter gråsälar som befinner sig inom 200 meter från en
plats där fiske bedrivs och där gråsälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit
fångst från redskapen.
Skyddsjakten får ske från stillaliggande båt med motorn igång.
Vid sidan av klass 1 ammunition får även kulammunition av klass 2 användas.
Detta beslut ska delges med kungörelsedelgivning och gälla även om det överklagas.
Läs hela beslutet samt tilldelning:
Källa: Naturvårdsverket